ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 34

కిష్కిందకాండ సర్గ 34

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 34

తమప్రతిహతం క్రుద్ధం ప్రవిష్టం పురుషర్షభమ్.
సుగ్రీవో లక్ష్మణం దృష్ట్వా బభూవ వ్యథితేన్ద్రియః..4.34.1..

క్రుద్ధం నిశ్శ్వసమానం తం ప్రదీప్తమివ తేజసా.
భ్రాతుర్వ్యసనసన్తప్తం దృష్ట్వా దశరథాత్మజమ్..4.34.2..
ఉత్పపాత హరిశ్రేష్ఠో హిత్వా సౌవర్ణమాసనమ్.
మహాన్మహేన్ద్రస్య యథా స్వలఙ్కృత ఇవ ధ్వజః..4.34.3..

ఉత్పతన్తమనూత్పేతూ రుమాప్రభృతయః స్త్రియః.
సుగ్రీవం గగనే పూర్ణచన్ద్రం తారాగణా ఇవ..4.34.4..

సంరక్తనయనః శ్రీమాన్విచచాల కృతాఞ్జలిః.
బభూవావస్థితస్తత్ర కల్పవృక్షో మహానివ..4.34.5..

రుమాద్వితీయం సుగ్రీవం నారీమధ్యగతం స్థితమ్.
అబ్రవీల్లక్ష్మణః క్రుద్ధస్సతారం శశినం యథా..4.34.6..

సత్త్వాభిజనసమ్పన్నస్సానుక్రోశో జితేన్ద్రియః.
కృతజ్ఞస్సత్యవాదీ చ రాజా లోకే మహీయతే..4.34.7..

యస్తు రాజా స్థితో.?ధర్మే మిత్రాణాముపకారిణామ్.
మిథ్యా ప్రతిజ్ఞాం కురుతే కో నృశంసతరస్తతః..4.34.8..

శతమశ్వానృతే హన్తి సహస్రం తు గవానృతే.
ఆత్మానం స్వజనం హన్తి పురుషః పురుషానృతే..4.34.9..

పూర్వం కృతార్థో మిత్రాణాం న తత్ప్రతికరోతి యః.
కృతఘ్నస్సర్వభూతానాం స వధ్యః ప్లవగేశ్వర! ..4.34.10..

గీతో.?యం బ్రహ్మణా శ్లోక స్సర్వలోకనమస్కృతః.
దృష్ట్వా కృతఘ్నం క్రుద్ధేన తన్నిబోధ ప్లవఙ్గమ! ..4.34.11..

బ్రహ్మఘ్నే చ సురాపే చ చోరే భగ్నవ్రతే తథా.
నిష్కృతిర్విహితా సద్భి: కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః..4.34.12..

అనార్యస్త్వం కృతఘ్నశ్చ మిథ్యావాదీ చ వానర! .
పూర్వం కృతార్థో రామస్య న తత్ప్రతికరోషి యత్..4.34.13..

నను నామ కృతార్థేన త్వయా రామస్య వానర.
సీతాయా మార్గణే యత్నః కర్తవ్యః కృతమిచ్ఛతా..4.34.14..

స త్వం గ్రామ్యేషు భోగేషు సక్తో మిథ్యాప్రతిశ్రవః.
న త్వాం రామో విజానీతే సర్పం మణ్డూకరావిణమ్..4.34.15..

మహాభాగేన రామేణ పాపః కరుణవేదినా.
హరీణాం ప్రాపితో రాజ్యం త్వం దురాత్మా మహాత్మనా..4.34.16..

కృతం చేన్నాభిజానీషే రామస్యాక్లిష్టకర్మణః.
సద్యస్త్వం నిశితైర్భావార్హతో ద్రక్ష్యసి వాలినమ్..4.34.17..

న చ సఙ్కుచితః పన్థా యేన వాలీ హతో గతః.
సమయే తిష్ఠ సుగ్రీవ! మా వాలిపథమన్వగాః..4.34.18..

న నూనమిక్ష్వాకువరస్య కార్ముక
చ్యుతాన్ శరాన్పశ్యసి వజ్ర సన్నిభాన్.
తత స్సుఖం నామ నిషేవసే సుఖీ.
న రామకార్యం మనసా.?ప్యవేక్షసే..4.34.19..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే చతుస్త్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s