ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 32

కిష్కిందకాండ సర్గ 32

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 32

అఙ్గదస్య వచశ్శ్రుత్వా సుగ్రీవస్సచివైస్సహ.
లక్ష్మణం కుపితం శ్రుత్వా ముమోచాసనమాత్మవాన్.. 4.32.1..

సచివానబ్రవీద్వాక్యం నిశ్చిత్య గురులాఘవమ్.
మన్త్రజ్ఞాన్మన్త్రకుశలో మన్త్రేషు పరినిష్ఠితాన్.. 4.32.2..

న మే దుర్వ్యాహృతం కిఞ్చిన్నాపి మే దురనుష్ఠితమ్.
లక్ష్మణో రాఘవభ్రాతా క్రుద్ధః కిమితి చిన్తయే.. 4.32.3..

అసుహృద్భిర్మమామిత్రైర్నిత్యమన్తరదర్శిభిః.
మమ దోషానసమ్భూతాన్ శ్రావితో రాఘవానుజః.. 4.32.4..

అత్ర తావద్యథాబుద్ధి సర్వైరేవ యథావిధి.
భావస్య నిశ్చయస్తావద్విజ్ఞేయో నిపుణం శనైః.. 4.32.5..

న ఖల్వస్తి మమ త్రాసో లక్ష్మణాన్నాపి రాఘవాత్.
మిత్రం త్వస్థానకుపితం జనయత్యేవ సమ్భ్రమమ్.. 4.32.6..

సర్వథా సుకరం మిత్రం దుష్కరం పరిపాలనమ్.
అనిత్యత్వాచ్ఛ చిత్తానాం ప్రీతిరల్పేపి భిద్యతే.. 4.32.7..

అతో నిమిత్తం త్రస్తోహం రామేణ తు మహాత్మనా.
యన్మయోపకృతం శక్యం ప్రతికర్తుం న తన్మయా.. 4.32.8..

సుగ్రీవేణైవముక్తస్తు హనుమాన్హరిపుఙ్గవః.
ఉవాచ స్వేన తర్కేణ మధ్యే వానరమన్త్రిణామ్.. 4.32.9..

సర్వథా నైతదాశ్చర్యం యస్త్వం హరిగణేశ్వర! .
న విస్మరసి సుస్నిగ్ధముపకార కృతం శుభమ్.. 4.32.10..

రాఘవేణ తు వీరేణ భయముత్సృజ్య దూరతః.
త్వత్ప్రియార్థం హతో వాలీ శక్రతుల్యపరాక్రమః.. 4.32.11..

సర్వథా ప్రణయాత్కృద్ధో రాఘవో నాత్ర సంశయః.
భ్రాతరం సమ్ప్రహితవాన్లక్ష్మణం లక్ష్మివర్ధనమ్.. 4.32.12..

త్వం ప్రమత్తో న జానీషే కాలం కాలవిదాం వర.
ఫుల్లసప్తచ్ఛదశ్యామా ప్రవృత్తా తు శరచ్ఛివా.. 4.32.13..

నిర్మలగ్రహనక్షత్రా ద్యౌః ప్రనష్టవలాహకా.
ప్రసన్నాశ్చ దిశస్సర్వాస్సరితశ్చ సరాంసి చ.. 4.32.14..

ప్రాప్తముద్యోగకాలం తు నావైషి హరిపుఙ్గవ.
త్వం ప్రమత్త ఇతి వ్యక్తం లక్ష్మణో.?యమిహాగతః.. 4.32.15..

ఆర్తస్య హృతదారస్య పురుషం పురుషాన్తరాత్.
వచనం మర్షణీయం తే రాఘవస్య మహాత్మనః.. 4.32.16..

కృతాపరాధస్య హి తే నాన్యత్పశ్యామ్యహం క్షమమ్.
అన్తరేణాఞ్జలిం బద్ధ్వా లక్ష్మణస్య ప్రసాదనాత్.. 4.32.17..

నియుక్తైర్మన్త్రిభిర్వాచ్యో హ్యవశ్యం పార్థివో హితమ్.
అత ఏవ భయం త్యక్త్వా బ్రవీమ్యవధృతం వచః.. 4.32.18..

అభిక్రుద్ధస్సమర్థో హి చాపముద్యమ్య రాఘవః.
సదేవాసురగన్ధర్వం వశే స్థాపయితుం జగత్.. 4.32.19..

న స క్షమః కోపయితుం యః ప్రసాద్యః పునర్భవేత్.
పూర్వోపకారం స్మరతా కృతజ్ఞేన విశేషతః.. 4.32.20..

తస్య మూర్ధ్నా ప్రణమ్య త్వం సపుత్రస్ససుహృజ్జనః.
రాజంస్తిష్ఠస్వ సమయే భర్తుర్భార్యేవ తద్వశః.. 4.32.21..

న రామరామానుజశాసనం త్వయా
కపీన్ద్ర! యుక్తం మనసా.?ప్యపోహితుమ్.
మనో హి తే జ్ఞాస్యతి మానుషం బలం
స రాఘవస్యాస్య సురేన్ద్రవర్చసః.. 4.32.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ద్వాత్రింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s