ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 29

కిష్కిందకాండ సర్గ 29

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 29

సమీక్ష్య విమలం వ్యోమ గతవిద్యుద్వలాహకమ్.
సారసాకులసఙ్ఘుష్టం రమ్యజ్యోత్స్నానులేపనమ్.. 4.29.1..
సమృద్ధార్థం చ సుగ్రీవం మన్దధర్మార్థసఙ్గ్రహమ్.
అత్యర్థమసతాం మార్గమేకాన్తగతమానసమ్.. 4.29.2..
నిర్వృత్తకార్యం సిద్ధార్థం ప్రమదాభిరతం సదా.
ప్రాప్తవన్తమభిప్రేతాన్సర్వానేవ మనోరథాన్.. 4.29.3..
స్వాం చ పత్నీమభిప్రేతాం తారాం చాపి సమీప్సితామ్.
విహరన్తమహోరాత్రం కృతార్థం విగతజ్వరమ్.. 4.29.4..
క్రీడన్తమివ దేవేశం నన్దనే.?ప్సరసాం గణైః.
మన్త్రిషు న్యస్తకార్యం చ మన్త్రిణామనవేక్షకమ్.. 4.29.5..
ఉత్సన్నరాజ్యసన్దేశం కామవృత్తమవస్థితమ్.
నిశ్చితార్థో.?ర్థతత్త్వజ్ఞః కాలధర్మవిశేషవిత్.. 4.29.6..
ప్రసాద్య వాక్యైర్మధురైర్హేతుమద్భిర్మనోరమైః.
వాక్యవిద్వాక్య తత్త్వజ్ఞం హరీశం మారుతాత్మజః.. 4.29.7..
హితం తత్త్వం చ పథ్యం చ సామధర్మార్థనీతిమత్.
ప్రణయప్రీతిసంయుక్తం విశ్వాసకృతనిశ్చయమ్.
హరీశ్వరముపాగమ్య హనూమాన్వాక్యమబ్రవీత్.. 4.29.8..

రాజ్యం ప్రాప్తం యశశ్చైవ కౌలీ శ్రీరభివర్ధితా.
మిత్రాణాం సఙ్గ్రహశ్శేషస్తం భవాన్కర్తుమర్హతి.. 4.29.9..

యో హి మిత్రేషు కాలజ్ఞస్సతతం సాధు వర్తతే.. 4.29.10..
తస్య రాజ్యం చ కీర్తిశ్చ ప్రతాపశ్చాభి వర్ధతే.

యస్య కోశశ్చ దణ్డశ్చ మిత్రాణ్యాత్మా చ భూమిప!.. 4.29.11..
సమవేతాని సర్వాణి స రాజ్యం మహదశ్నుతే.

తద్భవాన్వృత్తసమ్పన్నః స్థితః పథి నిరత్యయే.. 4.29.12..
మిత్రార్థమభినీతార్థం యథావత్కర్తుమర్హతి.

సన్త్యజ్య సర్వకర్మాణి మిత్రార్థే యో.?నువర్తతే.. 4.29.13..
సమ్భ్రమాద్ధి కృతోత్సాహస్సో.?నర్థైర్నావరుధ్యతే.

యస్తు కాలవ్యతీతేషు మిత్రకార్యేషు వర్తతే.. 4.29.14..
స కృత్వా మహతో.?ప్యర్థాన్న మిత్రార్థేన యుజ్యతే.

యదిదం మిత్రకార్యం వీర నోమిత్రకార్యమరిన్దమ! .. 4.29.15..
క్రియతాం రాఘవస్యైతద్వైదేహ్యాః పరిమార్గణమ్.
తదిదం వీర! కార్యం తే కాలాతీతమరిన్దమ! .. 4.29.16..

న చ కాలమతీతం తే నివేదయతి కాలవిత్.
త్వరమాణో.?పి సన్ప్రాజ్ఞస్తవ రాజన్వశానుగః.. 4.29.17..

కులస్య హేతుః స్ఫీతస్య దీర్ఘబన్ధుశ్చ రాఘవః.
అప్రమేయప్రభావశ్చ స్వయం చాప్రతిమో గుణైః.. 4.29.18..

తస్య త్వం కురు వై కార్యం పూర్వం తేన కృతం తవ.
హరీశ్వర ! కపిశ్రేష్ఠానాజ్ఞాపయితుమర్హసి.. 4.29.19..

న హి తావద్భవేత్కాలో వ్యతీతశ్చోదనాదృతే.
చోదితస్య హి కార్యస్య భవేత్కాలవ్యతిక్రమః.. 4.29.20..

అకర్తురపి కార్యస్య భవాన్కర్తా హరీశ్వర!
కిం పునః ప్రతికర్తుస్తే రాజ్యేన చ ధనేన చ.. 4.29.21..

శక్తిమానపివిక్రాన్తో వానరర్క్షగణేశ్వర!.
కర్తుం దాశరథేః ప్రీతిమాజ్ఞాయాం కిన్న సజ్జసే.. 4.29.22..

కామం ఖలు శరైశ్శక్తస్సురాసురమహోరగాన్.
వశే దాశరథిః కర్తుం త్వత్ప్రతిజ్ఞాం హి కాఙ్క్షతే.. 4.29.23..

ప్రాణత్యాగావిశఙ్కేన కృతం తేన తవప్రియమ్.
తస్య మార్గామ వైదేహీం పృథివ్యామపి చామ్బరే.. 4.29.24..

దేవదానవ గన్ధర్వా నసురాస్సమరుద్గణాః.
న చ యక్షా భయం తస్య కుర్యుః కిముత రాక్షసాః.. 4.29.25..

తదేవం శక్తియుక్తస్య పూర్వం ప్రియకృతస్తవ.
రామస్యార్హసి పిఙ్గేశ! కర్తుం సర్వాత్మనా ప్రియమ్.. 4.29.26..

నాధస్తాదవనౌ నాప్సు గతిర్నోపరి చామ్బరే.
కస్యచిత్సజ్జతే.?స్మాకం కపీశ్వర! తవాజ్ఞయా.. 4.29.27..

తదాజ్ఞాపయ కః కిం తే కుతో వాపి వ్యవస్యతు.
హరయో.?హ్యప్రధృష్యాస్తే సన్తి కోట్యగ్రతో.?నఘ.. 4.29.28..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా కాలే సాధు నివేదనమ్.
సుగ్రీవస్సత్త్వసమ్పన్నశ్చకార మతిముత్తమామ్.. 4.29.29..

స సన్దిదేశాభిమతం నీలం నిత్యకృతోద్యమమ్.
దిక్షు సర్వాసు సర్వేషాం సైన్యానాముపసఙ్గ్రహే.. 4.29.30..

యథా సేనా సమగ్రా మే యూథపాలాశ్చ సర్వశః.
సమాగచ్ఛన్త్యసఙ్గేన సేనాగ్రాణి తథా కురు.. 4.29.31..

యే త్వన్తపాలాః ప్లవగాశ్శీఘ్రగా వ్యవసాయినః..
సమానయన్తు తే సైన్యం త్వరితాశ్శాసనాన్మమ.. 4.29.32..
స్వయం చానన్తరం సైన్యం భవానేవానుపశ్యతు.

త్రిపఞ్చరాత్రాదూర్ధ్వం యః ప్రాప్నుయాన్నేహ వానరః.
తస్య ప్రాణాన్తికో దణ్డో నాత్ర కార్యా విచారణా.. 4.29.33..

హరీంశ్చ వృద్ధానుపయాతు సాఙ్గదో
భవాన్మమాజ్ఞామధికృత్య నిశ్చితామ్
ఇతి వ్యవస్థాం హరిపుఙ్గవేశ్వరో
విధాయ వేశ్మ ప్రవివేశ వీర్యవాన్.. 4.29.34..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకోనత్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s