ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 27

కిష్కిందకాండ సర్గ 27

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 27

అభిషిక్తే తు సుగ్రీవే ప్రవిష్టే వానరే గుహామ్.
ఆజగామ సహ భ్రాత్రా రామః ప్రస్రవణం గిరిమ్.. 4.27.1..

శార్దూలమృగసఙ్ఘుష్టం సింహైర్భీమరవైర్వృతమ్.
నానాగుల్మలతాగూఢం బహుపాదపసఙ్కులమ్.. 4.27.2..
ఋక్షవానరగోపుచ్ఛైర్మార్జారైశ్చ నిషేవితమ్.
మేఘరాశినిభం శైలం నిత్యం శుచిజలాశయమ్..4.27.3..

తస్య శైలస్య శిఖరే మహతీమాయతాం గుహామ్.
ప్రత్యగృహ్ణత వాసార్థం రామస్సౌమిత్రిణా సహ.. 4.27.4..

కృత్వా చ సమయం రామస్సుగ్రీవేణ సహానఘః.
కాలయుక్తం మహద్వాక్యమువాచ రఘునన్దనః.. 4.27.5..
వినీతం భ్రాతరం భ్రాతా లక్ష్మణం లక్ష్మివర్ధనమ్.

ఇయం గిరిగుహా రమ్యా విశాలా యుక్తమారుతా.
అస్యాం వత్స్యామ సౌమిత్రే! వర్షరాత్రమరిన్దమ.. 4.27.6..

గిరిశృఙ్గమిదం రమ్యమున్నతం పార్థివాత్మజ.. 4.27.7..
శ్వేతాభిః కృష్ణతామ్రాభిశ్శిలాభిరుపశోభితమ్.
నానాధాతుసమాకీర్ణం దరీనిర్ఝరశోభితమ్.. 4.27.8..
వివిధైర్వృక్షషణ్డైశ్చ చారుచిత్రలతాయుతమ్.
నానావిహగసఙ్ఘుష్టం మయూరరవనాదితమ్.. 4.27.9..
మాలతీకున్దగుల్మైశ్చ సిన్ధువారైశ్శిరీషకైః.
కదమ్బార్జునసర్జైశ్చ పుష్పితైరుపశోభితమ్.. 4.27.10..

ఇయం చ నలినీ రమ్యా .?ుల్లపఙ్కజమణ్డితా.
నాతిదూరే గుహాయానౌ భవిష్యతి నృపాత్మజ.. 4.27.11..

ప్రాగుదక్ప్రవణే దేశే గుహా సాధు భవిష్యతి.
పశ్చాచ్చైవోన్నతా సౌమ్య! నివాతేయం భవిష్యతి.. 4.27.12..

గుహాద్వారే చ సౌమిత్రే! శిలా సమతలా శుభా.
శ్లక్ష్ణా చైవాయతా చైవ భిన్నాఞ్జనచయోపమా.. 4.27.13..

గిరిశృఙ్గమిదం తాత! పశ్య చోత్తరతః శుభమ్.
భిన్నాఞ్జనచయాకారమమ్భోధరమివోత్థితమ్.. 4.27.14..

దక్షిణస్యామపి దిశి స్థితం శ్వేతమివాపరమ్.
కైలాసశిఖరప్రఖ్యం నానాధాతువిభూషితమ్.. 4.27.15..

ప్రాచీనవాహినీం చైవ నదీం భృశమకర్దమామ్.
గుహాయాః పూర్వతః పశ్య త్రికూటే జాహ్నవీమివ.. 4.27.16..
చన్దనైస్తిలకైస్తాలైస్తమాలైరతిముక్తకైః.
పద్మకైః సరలైశ్చైవ అశోకైశ్చైవ శోభితామ్.. 4.27.17..

వానీరైస్తిమిశైశ్చైవ వకులైః కేతకైర్ధవైః.
హిన్తాలైస్తినిశైర్నీపైర్వేత్రకైః కృతమాలకైః.. 4.27.18..
తీరజైశ్శోభితా భాతి నానారూపై స్తతస్తతః.
వసనాభరణోపేతా ప్రమదేవాభ్యలఙ్కృతా.. 4.27.19..

శతశః పక్షిసఙ్ఘైశ్చ నానానాదైర్వినాదితా .
ఏకైకమనురక్తైశ్చ చక్రవాకైరలఙ్కృతా..4.27.20..
పులినైరతిరమ్యైశ్చ హంససారససేవితై:.
ప్రహసన్తీవభాత్యేషా నారీ సర్వవిభూషితా..4.27.21..

క్వచిన్నీలోత్పలైశ్ఛన్నా భాతి రక్తోత్పలైః క్వచిత్.
క్వచిదాభాతి శుక్లైశ్చ దివ్యైః కుముదకుట్మలైః.. 4.27.22..

పారిప్లవశతైర్జుష్టా బర్హిక్రౌఞ్చవినాదితా.
రమణీయా నదీ సౌమ్య! మునిసఙ్ఘైర్నిషేవితా.. 4.27.23..

పశ్య చన్దనవృక్షాణాం పఙ్క్తీస్సురచితా ఇవ.
కకుభానాం చ దృశ్యన్తే మనసేవోదితాస్సమమ్.. 4.27.24..

అహో సురమణీయో.?యం దేశశ్శత్రునిషూదన.
దృఢం రంస్యావ సౌమిత్రే! సాధ్వత్ర నివసావహై.. 4.27.25..

ఇతశ్చ నాతిదూరే సా కిష్కిన్ధా చిత్రకాననా.
సుగ్రీవస్య పురీ రమ్యా భవిష్యతి నృపాత్మజ.. 4.27.26..

గీతవాదిత్రనిర్ఘోషశ్శ్రూయతే జయతాం వర.
నర్దతాం వానరాణాం చ మృదఙ్గాడమ్బరై స్సహ.. 4.27.27..

లబ్ధ్వా భార్యాం కపివరః ప్రాప్య రాజ్యం సుహృద్వృతః.
ధ్రువం నన్దతి సుగ్రీవస్సమ్ప్రాప్య మహతీం శ్రియమ్.. 4.27.28..

ఇత్యుక్త్వా న్యవసత్తత్ర రాఘవస్సహలక్ష్మణః.
బహుదృశ్యదరీకుఞ్జే తస్మిన్ప్రస్రవణే గిరౌ.. 4.27.29..

సుసుఖే.?పి బహుద్రవ్యే తస్మిన్హి ధరణీధరే.
వసతస్తస్య రామస్య రతిరల్పాపినా భవేత్.. 4.27.30..

హృతాం హి భార్యాం స్మరతః ప్రాణేభ్యో.?పి గరీయసీమ్.
ఉదయాభ్యుదితం దృష్ట్వా శశాఙ్కం చ విశేషతః.. 4.27.31..

ఆవివేశ న తం నిద్రా నిశాసు శయనం గతమ్.
తత్సముత్థేన శోకేన బాష్పోపహతచేతసమ్.. 4.27.32..

తం శోచమానం కాకుత్స్థం నిత్యం శోకపరాయణమ్.
తుల్యదుఃఖో.?బ్రవీద్భ్రాతా లక్ష్మణో.?నునయన్వచః.. 4.27.33..

అలం వీర! వ్యథాం గత్వా న త్వం శోచితుమర్హసి.
శోచతో వ్యవసీదన్తి సర్వార్థా విదితం హి తే.. 4.27.34..

భవాన్క్రియాపరో లోకే భవాన్ దేవపరాయణః.
ఆస్తికో ధర్మశీలశ్చ వ్యవసాయీ చ రాఘవ.. 4.27.35..
న హ్యవ్యవసితశ్శత్రుం రాక్షసం తం విశేషతః.
సమర్థస్త్వం రణే హన్తుం విక్రమైర్జిహ్మకారిణమ్.. 4.27.36..

సమున్మూలయ శోకం త్వం వ్యవసాయం స్థిరం కురు.
తతస్సపరివారం తం నిర్మూలం కురు రాక్షసమ్..4.27.37..

పృథివీమపి కాకుత్స్థ! ససాగరవనాచలామ్.
పరివర్తయితుం శక్తః కిమఙ్గపున రావణమ్.. 4.27.38..

శరత్కాలం ప్రతీక్షస్వ ప్రావృట్కాలో.?యమాగతః.
తతస్సరాష్ట్రం సగణం రావణం త్వం వధిష్యసి.. 4.27.39..

అహం తు ఖలు తే వీర్యం ప్రసుప్తం ప్రతిబోధయే.
దీప్సైరాహుతిభిః కాలే భస్మచ్ఛన్నమివానలమ్.. 4.27.40..

లక్ష్మణస్య తు తద్వాక్యం ప్రతిపూజ్య హితం శుభమ్.
రాఘవస్సుహృదం స్నిగ్ధమిదం వచనమబ్రవీత్..4.27.41..

వాచ్యం యదనురక్తేన స్నిగ్ధేన చ హితేన చ.
సత్యవిక్రమయుక్తేన తదుక్తం లక్ష్మణ! త్వయా.. 4.27.42..

ఏష శోకః పరిత్యక్తస్సర్వకార్యావసాదకః.
విక్రమేష్వప్రతిహతం తేజః ప్రోత్సాహయామ్యహమ్..4.27.43..

శరత్కాలం ప్రతీక్షిష్యే స్థితో.?స్మి వచనే తవ.
సుగ్రీవస్య నదీనాం చ ప్రసాదమనుపాలయన్.. 4.27.44..

ఉపకారేణ వీరస్తు ప్రతీకారేణ యుజ్యతే.
అకృతజ్ఞో.?ప్రతికృతో హన్తి సత్త్వవతాం మనః.. 4.27.45..

అథైవ ముక్తఃప్రణిధాయ లక్ష్మణః.
కృతాఞ్జలిస్తత్ప్రతిపూజ్య భాషితమ్.
ఉవాచ రామం స్వభిరామదర్శనం.
ప్రదర్శయన్దర్శనమాత్మనశ్శుభమ్.. 4.27.46..

యథోక్తమేతత్తవ సర్వమీప్సితం
నరేన్ద్ర! కర్తా న చిరాద్ధరీశ్వరః.
శరత్ప్రతీక్షః క్షమతామిమం భవాన్
జలప్రపాతం రిపునిగ్రహే ధృతః.. 4.27.47..

నియమ్య కోపం ప్రతిపాల్యతాం శరత్
క్షమస్వ మాసాం శ్చతురో మయా సహ.
వసాచలే.?స్మిన్మృగరాజసేవితే
సంవర్ధయన్ శత్రువధే సముద్యమమ్.. 4.27.48..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే సప్తవింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s