ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 26

కిష్కిందకాండ సర్గ 26

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 26

తతశ్శోకాభిసన్తప్తం సుగ్రీవం క్లిన్నవాససమ్.
శాఖామృగమహామాత్రాః పరివార్యోపతస్థిరే.. 4.26.1..

అభిగమ్య మహాబాహుం రామమక్లిష్టకారిణమ్.
స్థితాః ప్రాఞ్జలయస్సర్వే పితామహమివర్షయః.. 4.26.2..

తతః కాఞ్చనశైలాభ స్తరుణార్కనిభాననః.
అబ్రవీత్ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం హనూమాన్మారుతాత్మజః.. 4.26.3..

భవత్ప్రసాదాత్సుగ్రీవః పితృపైతామహం మహత్.
వానరాణాం సుదుష్ప్రాపం ప్రాప్తో రాజ్యమిదం ప్రభో.. 4.26.4..

భవతా సమనుజ్ఞాతః ప్రవిశ్య నగరం శుభమ్.. 4.26.5..
సంవిధాస్యతి కార్యాణి సర్వాణి ససుహృజ్జనః.
స్నాతో.?యం వివిధైర్గన్ధైరౌషధైశ్చ యథావిధి.. 4.26.6..

అర్చయిష్యతి రత్నైశ్చ మాల్యైశ్చ త్వాం విశేషతః.
ఇమాం గిరిగుహాం రమ్యామభిగన్తుమితో.?ర్హసి.. 4.26.7..
కురుష్వ స్వామిసమ్బన్ధం వానరాన్సమ్ప్రహర్షయ.

ఏవముక్తో హనుమతా రాఘవః పరవీరహా.. 4.26.8..
ప్రత్యువాచ హనూమన్తం బుద్ధిమాన్వాక్యకోవిదః.

చతుర్దశ సమాస్సౌమ్య! గ్రామం వా యది వా పురమ్.. 4.26.9..
న ప్రవేక్ష్యామి హనుమన్పితుర్నిర్దేశపాలకః.

సుసమృద్ధాం గుహాం రమ్యాం సుగ్రీవో వానరర్షభః.. 4.26.10..
ప్రవిష్టో విధివద్వీరః క్షిప్రం రాజ్యే.?భిషిచ్యతామ్.

ఏవముక్త్వా హనూమన్తం రామస్సుగ్రీవమబ్రవీత్.. 4.26.11..
వృత్తజ్ఞో వృత్తసమ్పన్నముదారబలవిక్రమమ్.

ఇమమప్యఙ్గదం వీర! యౌవరాజ్యే.?భిషేచయ.. 4.26.12..
జ్యేష్ఠస్య స సుతో జ్యేష్ఠస్సదృశో విక్రమేణ తే.
అఙ్గదో.?యమదీనాత్మా యౌవరాజ్యస్య భాజనమ్.. 4.26.13..

పూర్వో.?యం వార్షికో మాసః శ్రావణస్సలిలాగమః.
ప్రవృత్తాస్సౌమ్య చత్వారో మాసా వార్షికసజ్ఞికాః.. 4.26.14..

నాయముద్యోగసమయః ప్రవిశ త్వం పురీం శుభామ్.
అస్మిన్వత్స్యామ్యహం సౌమ్య! పర్వతే సహ లక్ష్మణః.. 4.26.15..

ఇయం గిరిగుహా రమ్యా విశాలా యుక్తమారుతా.
ప్రభూతసలిలా సౌమ్య! ప్రభూతకమలోత్పలా.. 4.26.16..

కార్తికే సమనుప్రాప్తే త్వం రావణవధే యత.
ఏష నస్సమయస్సౌమ్య! ప్రవిశ త్వం స్వమాలయమ్.. 4.26.17..
అభిషిక్తస్వ రాజ్యే చ సుహృదస్సమ్ప్రహర్షయ.

ఇతి రామాభ్యనుజ్ఞాతస్సుగ్రీవో వానరాధిపః.. 4.26.18..
ప్రవివేశ పురీం రమ్యాం కిష్కిన్ధాం వాలిపాలితామ్.

తం వానరసహస్రాణి ప్రవిష్టం వానరేశ్వరమ్.. 4.26.19..
అభివాద్య ప్రవిష్టాని సర్వతః పర్యవారయన్.

తతః ప్రకృతయస్సర్వా దృష్ట్వా హరిగణేశ్వరమ్.. 4.26.20..
ప్రణమ్య మూర్ధ్నా పతితా వసుధాయాం సమాహితాః.

సుగ్రీవః ప్రకృతీస్సర్వాస్సమ్భాష్యోత్థాప్య వీర్యవాన్.. 4.26.21..
భ్రాతురన్తఃపురం సౌమ్యం ప్రవివేశ మహాబలః.

ప్రవిశ్య త్వభినిష్క్రాన్తం సుగ్రీవం ప్లవగేశ్వరమ్.. 4.26.22..
అభ్యషిఞ్చన్త సుహృదస్సహస్రాక్షమివామరాః.

తస్య పాణ్డురమాజహ్రుశ్ఛత్రం హేమపరిష్కృతమ్.. 4.26.23..
శుక్లే చ వాలవ్యజనే హేమదణ్డే యశస్కరే.
తథా సర్వాణి రత్నాని సర్వబీజౌషధీరపి.. 4.26.24..
సక్షీరాణాం చ వృక్షాణాం ప్రరోహాన్కుసుమాని చ.
శుక్లాని చైవ వస్త్రాణి శ్వేతం చైవానులేపనమ్.. 4.26.25..
సుగన్ధీని చ మాల్యాని స్థలజాన్యమ్బుజాని చ.
చన్దనాని చ దివ్యాని గన్ధాంశ్చ వివిధాన్బహూన్.. 4.26.26..
అక్షతం జాతరూపం చ ప్రియఙ్గుమధుసర్పిషీ.
దధి చర్మ చ వైయాఘ్రం వారాహీ చాప్యుపానహౌ.. 4.26.27..
సమాలమ్భనమాదాయ రోచనాం సమనశ్శిలామ్.
ఆగ్ముస్తత్ర ముదితా వరాః కన్యాస్తు షోడశ.. 4.26.28..

తతస్తే వానరశ్రేష్ఠం యథాకాలం యథావిధి.
రత్నైర్వస్త్రైశ్చ భక్ష్యైశ్చ తోషయిత్వా ద్విజర్షభాన్.. 4.26.29..

తతః కుశపరిస్తీర్ణం సమిద్ధం జాతవేదసమ్.
మన్త్రపూతేన హవిషా హుత్వా మన్త్రవిదో జనాః.. 4.26.30..

తతో హేమప్రతిష్ఠానే వరాస్తరణసంవృతే.
ప్రాసాదశిఖరే రమ్యే చిత్రమాల్యోపశోభితే.. 4.26.31..
ప్రాఙ్ముఖం వివిధైర్మన్త్రై: స్థాపయిత్వా వరాసనే.
నదీనదేభ్యస్సంహృత్య తీర్థేభ్యశ్చ సమన్తతః.. 4.26.32..
ఆహృత్య చ సముద్రేభ్యస్సర్వేభ్యో వానరర్షభాః.
అపః కనకకుమ్భేషు నిధాయ విమలాశ్శుభాః.. 4.26.33..
శుభైర్వృషభశృఙ్గైశ్చ కలశైశ్చాపి కాఞ్చనైః.
శాస్త్రదృష్టేన విధినా మహర్షివిహితేన చ.. 4.26.34..
గజో గవాక్షో గవయశ్శరభో గన్ధమాదనః.
మైన్దశ్చ ద్వివిదశ్చైవ హనుమాన్జామ్బవాన్నలః.. 4.26.35..
అభ్యషిఞ్చన్త సుగ్రీవం ప్రసన్నేన సుగన్ధినా.
సలిలేన సహస్రాక్షం వసవో వాసవం యథా.. 4.26.36..

అభిషిక్తే తు సుగ్రీవే సర్వే వానరపుఙ్గవాః.
ప్రచుక్రుశుర్మహాత్మానో హృష్టా స్తత్ర సహస్రశః 4.26.37..

రామస్య తు వచః కుర్వన్సుగ్రీవో హరిపుఙ్గవః.
అఙ్గదం సమ్పరిష్వజ్య యౌవరాజ్యే.?భ్యషేచయత్.. 4.26.38..

అఙ్గదే చాభిషిక్తే తు సానుక్రోశాః ప్లవఙ్గమాః.
సాధు సాధ్వితి సుగ్రీవం మహాత్మానో.?భ్యపూజయన్.. 4.26.39..

రామం చైవ మహాత్మానం లక్ష్మణం చ పునః పునః.
ప్రీతాశ్చ తుష్టువుస్సర్వే తాదృశే తత్ర వర్తితే.. 4.26.40..

హృష్టపుష్టజనాకీర్ణా పతాకాధ్వజశోభితా.
బభూవ నగరీ రమ్యా కిష్కిన్ధా గిరిగహ్వరే.. 4.26.41..

నివేద్య రామాయ తదా మహాత్మనే
మహాభిషేకం కపివాహినీపతిః.
రుమాం చ భార్యం ప్రతిలభ్య వీర్యవా-
నవాప రాజ్యం త్రిదశాధిపో యథా.. 4.26.42..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్థాకాణ్డే షడ్వింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s