ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 23

కిష్కిందకాండ సర్గ 23

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 23

తతస్సముపజిఘ్రన్తీ కపిరాజస్య తన్ముఖమ్.
పతిం లోకాచ్చ్యుతం తారా మృతం వచనమబ్రవీత్.. 4.23.1..

శేషే త్వం విషమే దుఃఖమకృత్వా వచనం మమ.
ఉపలోపచితే వీర! సుదుఃఖే వసుధాతలే.. 4.23.2..

మత్తః ప్రియతరా నూనం వానరేన్ద్ర! మహీ తవ.
శేషే హి తాం పరిష్వజ్య మాం చ న ప్రతిభాషసే.. 4.23.3..

సుగ్రీవస్య వశం ప్రాప్తో విధిరేషభవత్యహో.
సుగ్రీవ ఏవ విక్రాన్తో వీర! సాహసికప్రియ!.. 4.23.4..

ఋక్షవానరముఖ్యాస్త్వాం బలినః పర్యుపాసతే.
ఏషాం విలపితం కృచ్ఛ్రమఙ్గదస్య చ శోచతః.. 4.23.5..
మమ చేమా గిరః శ్రుత్వా కిం త్వం న ప్రతిబుధ్యసే.

ఇదం తచ్ఛూరశయనం యత్ర శేషే హతో యుధి.
శాయితా నిహతా యత్ర త్వయైవ రిపవః పురా.. 4.23.6..

విశుద్ధసత్త్వాభిజన ప్రియయుద్ధ మమ ప్రియ.
మామనాథాం విహాయైకాం గతస్త్వమసి మానద.. 4.23.7..

శూరాయ న ప్రదాతవ్యా కన్యా ఖలు విపశ్చితా.
శూరభార్యాం హతాం పశ్య సద్యో మాం విధవాం కృతామ్.. 4.23.8..

అవభగ్నశ్చ మే మానో భగ్నా మే శాశ్వతీ గతిః.. 4.23.9..
అగాధే చ నిమగ్నా.?స్మి విపులే శోకసాగరే.

అశ్మసారమయం నూనమిదం మే హృదయం దృఢమ్.. 4.23.10..
భర్తారం నిహతం దృష్ట్వా యన్నాద్య శతధా కృతమ్.

సుహృచ్చైవ హి భర్తా చ ప్రకృత్యా మమ చ ప్రియః.
ఆహవే చ పరాక్రాన్తశ్శూరః పఞ్చత్వమాగతః.. 4.23.11..

పతిహీనా తు యా నారీ కామం భవతు పుత్రిణీ.
ధనధాన్యైస్సుపూర్ణా.?పి విధవేత్యుచ్యతే బుధైః.. 4.23.12..

స్వగాత్రప్రభవే వీర! శేషే రుధిరమణ్డలే.
క్రిమిరాగపరిస్తోమే త్వమాత్మశయనే యథా.. 4.23.13..

రేణుశోణితసంవీతం గాత్రం తవ సమన్తతః.
పరిరబ్ధుం న శక్నోమి భుజాభ్యాం ప్లవగర్షభ! .. 4.23.14..

కృతకృత్యో.?ద్య సుగ్రీవో వైరే.?స్మిన్నతిదారుణే.
యస్య రామవిముక్తేన హృతమేకేషుణా భయమ్.. 4.23.15..

శరేణ హృది లగ్నేన గాత్రసంస్పర్శనే తవ.
వార్యామి త్వాం నిరీక్షన్తీ త్వయి పఞ్చత్వమాగతే.. 4.23.16..

ఉద్వవర్హ శరం నీలస్తస్య గాత్రగతం తదా.
గిరిగహ్వరసంలీనం దీప్తమాశీవిషం యథా.. 4.23.17..

తస్య నిష్కృష్యమాణస్య బాణస్య చ బభౌ ద్యుతిః.
అస్తమస్తకసంరుద్ధో రశ్మిర్దినకరాదివ.. 4.23.18..

పేతుః క్షతజధారాస్తు వ్రణేభ్యస్తస్య సర్వశః.
తామ్రగైరికసమ్పృక్తా ధారా ఇవ ధరాధరాత్.. 4.23.19..

అవకీర్ణం విమార్జన్తీ భర్తారం రణరేణునా.
అస్రైర్నయనజైశ్శూరం సిషేచాస్త్రసమాహతమ్.. 4.23.20..

రుధిరోక్షితసర్వాఙ్గం దృష్ట్వా వినిహతం పతిమ్.
ఉవాచ తారా పిఙ్గాక్షం పుత్రమఙ్గదమఙ్గనా.. 4.23.21..

అవస్థాం పశ్చిమాం పశ్య పితుః పుత్ర! సుదారుణామ్.
సమ్ప్రసక్తస్య వైరస్య గతో.?న్తః పాపకర్మణా.. 4.23.22..

బాలసూర్యోదయతనుం ప్రయాన్తం యమసాదనమ్.
అభివాదయ రాజానం పితరం పుత్ర! మానదమ్.. 4.23.23..

ఏవముక్తస్సముత్థాయ జగ్రాహ చరణౌ పితుః.
భుజాభ్యాం పీనవృత్తాభ్యామఙ్గదో.?హమితి బ్రువన్.. 4.23.24..

అభివాదయమానం త్వామఙ్గదం త్వం యథా పురా.
దీర్ఘాయుర్భవ పుత్రేతి కిమర్థం నాభిభాషసే.. 4.23.25..

అహం పుత్రసహాయా త్వాముపాసే గతచేతసమ్.
సింహేన నిహతం సద్యో గౌస్సవత్సేవ గోవృషమ్.. 4.23.26..

ఇష్ట్వా సఙ్గ్రామయజ్ఞేన రామప్రహరణామ్భసి.
అస్మిన్నవభృథే స్నాతః కథం పత్న్యా మయా వినా.. 4.23.27..

యా దత్తా దేవరాజేన తవ తుష్టేన సంయుగే.
శాతకుమ్భమయీం మాలాం తాం తే పశ్యామి నేహ కిమ్.. 4.23.28..

రాజ్యశ్రీర్న జహాతి త్వాం గతాసుమపి మానద.
సూర్యస్యావర్తమానస్య శైలరాజమివ ప్రభా.. 4.23.29..

న మే వచః పథ్యమిదం త్వయా కృతం
న చాస్మి శక్తా హి నివారణే తవ.
హతా సపుత్రా.?స్మి హతేన సంయుగే
సహ త్వయా శ్రీర్విజహాతి మామిహ.. 4.23.30..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే త్రయోవింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s