ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 22

కిష్కిందకాండ సర్గ 22

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 22

వీక్షమాణస్తు మన్దాసుస్సర్వతో మన్దముచ్ఛ్వసన్.
ఆదావేవ తు సుగ్రీవం దదర్శత్వాత్మజాగ్రతః.. 4.22.1..

తం ప్రాప్తవిజయం వాలీ సుగ్రీవం ప్లవగేశ్వరః.
ఆభాష్య వ్యక్తయా వాచా సస్నేహమిదమబ్రవీత్.. 4.22.2..

సుగ్రీవ! దోషేణ న మాం గన్తుమర్హసి కిల్బిషాత్.
కృష్యమాణం భవిష్యేణ బుద్ధిమోహేన మాం బలాత్.. 4.22.3..

యుగపద్విహితం తాత! న మన్యే సుఖమావయోః.
సౌహార్ద భ్రాతృయుక్తం హి తదిదం తాత! నాన్యథా.. 4.22.4..

ప్రతిపద్య త్వమద్యైవ రాజ్యమేషాం వనౌకసామ్.
మామప్యద్యైవ గచ్ఛన్తం విద్ధి వైవస్వతక్షయమ్.. 4.22.5..

జీవితం చ హి రాజ్యం చ శ్రియం చ విపులామిమామ్.
ప్రజహామ్యేష వై తూర్ణం మహచ్చాగర్హితం యశః.. 4.22.6..

అస్యాం త్వహమవస్థాయాం వీర! వక్ష్యామి యద్వచః.
యద్యప్యసుకరం రాజన్కర్తుమేవ తదర్హసి.. 4.22.7..

సుఖార్హం సుఖసంవృద్ధం బాలమేనమబాలిశమ్.
బాష్పపూర్ణముఖం పశ్య భూమౌ పతితమఙ్గదమ్.. 4.22.8..

మమ ప్రాణైః ప్రియతరం పుత్రం పుత్రమివౌరసమ్.
మయా హీనమహీనార్థం పర్వతః పరిపాలయ.. 4.22.9..

త్వమేవాస్య హి దాతా చ పరిత్రాతా చ సర్వశః.
భయేష్వభయదశ్చైవ యథా.?హం ప్లవగేశ్వర!..4.22.10..

ఏష తారాత్మజ శ్రీమాంస్త్వయా తుల్యపరాక్రమః.
రక్షసాం చ వధే తేషామగ్రతస్తే భవిష్యతి.. 4.22.11..

అనురూపాణి కర్మాణి విక్రమ్య బలవాన్రణే.
కరిష్యత్యేష తారేయస్తరస్వీ తరుణో.?ఙ్గదః.. 4.22.12..

సుషేణదుహితా చేయమర్థసూక్ష్మవినిశ్చయే.
ఔత్పాతికే చ వివిధే సర్వతః పరినిష్ఠితా.. 4.22.13..

యదేషా సాధ్వితి బ్రూయాత్కార్యం తన్ముక్తసంశయమ్.
న హి తారామతం కిఞ్చిదన్యథా పరివర్తతే.. 4.22.14..

రాఘవస్య చ తే కార్యం కర్తవ్యమవిశఙ్కయా.
స్యాదధర్మో హ్యకరణే త్వాం చ హింస్యాద్విమానితః.. 4.22.15..

ఇమాం చ మాలామాధత్స్వ దివ్యాం సుగ్రీవ కాఞ్చనీమ్.
ఉదారా శ్రీస్థితా హ్యాస్యాం సమ్ప్రజహ్యాన్మృతే మయి.. 4.22.16..

ఇత్యేవముక్తస్సుగ్రీవో వాలినా భ్రాతృసౌహృదాత్.
హర్షం త్యక్త్వా పునర్దీనో గ్రహగ్రస్త ఇవోడురాట్.. 4.22.17..

తద్వాలివచనాచ్ఛాన్తః కుర్వన్యుక్తమతన్ద్రితః.
జగ్రాహ సో.?భ్యనుజ్ఞాతో మాలాం తాం చైవ కాఞ్చనీమ్.. 4.22.18..

తాం మాలాం కాఞ్చనీమ్ దత్త్వా దృష్ట్వాచైవాత్మజం స్థితమ్.
సంసిద్ధః ప్రేత్యభావాయ స్నేహాదఙ్గదమబ్రవీత్.. 4.22.19..

దేశకాలౌ భజస్వాద్య క్షమమాణః ప్రియాప్రియే.
సుఖదుఃఖ సహ: కాలే సుగ్రీవవశగో భవ.. 4.22.20..

యథా హి త్వం మహాబాహో! లాలితస్సతతం మయా.
న తథా వర్తమానం త్వాం సుగ్రీవో బహుమంస్యతే..4.22.21..

మా.?స్యామిత్రైర్గతం గచ్ఛేర్మా శత్రుభిరరిన్దమ!.
భర్తురర్థపరో దాన్తః సుగ్రీవవశగో భవ.. 4.22.22..

న చాతిప్రణయః కార్యః కర్తవ్యో.?ప్రణయశ్చ తే.
ఉభయం హి మహాన్దోష స్తస్మాదన్తరదృగ్భవ.. 4.22.23..

ఇత్యుక్త్వా.?థ వివృత్తాక్షః శరసమ్పీడితో భృశమ్.
వివృతైర్దశనై ర్భీమైర్బభూవోత్క్రాన్తజీవితః.. 4.22.24..

తతో విచుక్రుశుస్తత్ర వానరా హరియూథపాః.
పరిదేవయమానాస్తే సర్వే ప్లవగపుఙ్గవా: .. 4.22.25..

కిష్కిన్ధా హ్యద్య శూన్యా.?సీత్స్వర్గతే వానరాధిపే.
ఉద్యానాని చ శూన్యాని పర్వతాః కాననాని చ.. 4.22.26..
హతే ప్లవగశార్దూలే నిష్ప్రభా వానరాః కృతాః.

యస్య వేగేన మహతా కాననాని వనాని చ.
పుష్పౌఘేణానుబధ్యన్తే కరిష్యతి తదద్య కః.. 4.22.27..

యేన దత్తం మహద్యుద్ధం గన్ధర్వస్య మహాత్మనః.. 4.22.28..
గోలభస్య మహాబాహోర్దశవర్షాణి పఞ్చ చ.
నైవ రాత్రౌ న దివసే తద్యుద్ధముపశామ్యతి.. 4.22.29..

తతస్తు షోడశే వర్షే గోలభో వినిపాతితః.
హత్వా తం దుర్వినీతం తు వాలీ దంష్ట్రాకరాలవాన్.. 4.22.30..
సర్వా.?భయఙ్కరో.?స్మాకం కథమేష నిపాతితః.

హతే తు వీరే ప్లవగాధిపే తదా
ప్లవఙ్గమాస్తత్ర న శర్మ లేభిరే.
వనేచరాః సింహయుతే మహావనే
యథా హి గావో నిహతే గవాం పతౌ.. 4.22.31..

తతస్తు తారా వ్యసనార్ణవాప్లుతా
మృతస్య భర్తుర్వదనం సమీక్ష్య సా.
జగామ భూమిం పరిరభ్య వాలినం
మహాద్రుమం ఛిన్నమివాశ్రితా లతా.. 4.22.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ద్వావింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s