ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 21

కిష్కిందకాండ సర్గ 21

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 21

తతో నిపతితాం తారాం చ్యుతాం తారామివామ్బరాత్.
శనైరాశ్వాసయామాస హనుమాన్హరియూథపః.. 4.21.1..

గుణదోషకృతం జన్తుస్స్వకర్మ ఫలహేతుకమ్.
అవ్యగ్రస్తదవాప్నోతి సర్వం ప్రేత్య శుభాశుభమ్.. 4.21.2..

శోచ్యా శోచసి కం శోచ్యం దీనం దీనా.?నుకమ్పసే.
కస్య కోవా.?నుశోచ్యో.?స్తి దేహే.?స్మిన్ బుద్బుదోపమే.. 4.21.3..

అఙ్గదస్తు కుమారో.?యం ద్రష్టవ్యో జీవపుత్రయా.
అయత్యాం చ విధేయాని సమర్థాన్యస్య చిన్తయ.. 4.21.4..

జానాస్యనియతామేవం భూతానామాగతిం గతిమ్.
తస్మాచ్ఛుభం హి కర్తవ్యం పణ్డితేనైహ లౌకికమ్..4.21.5..

యస్మిన్హరిసహస్రాణి ప్రయుతాన్యర్బుదాని చ.
వర్తయన్తి కృతాంశాని సో.?యం దిష్టాన్తమాగతః.. 4.21.6..

యదయం న్యాయదృష్టార్థస్సామదానక్షమాపరః.
గతో ధర్మజితాం భూమిం నైనం శోచితుమర్హసి.. 4.21.7..

సర్వే హి హరిశార్దూలాః పుత్రశ్చాయం తవాఙ్గదః.
ఇదం హర్యృక్షపతిరాజ్యం చ త్వత్సనాథమనిన్దితే.. 4.21.8..

తావిమౌ శోకసన్తప్తౌ శనైః ప్రేరయ భామిని! .
త్వయా పరిగృహీతో.?యమఙ్గదశ్శాస్తు మేదినీమ్.. 4.21.9..

సన్తతిశ్చ యథా దృష్టా కృత్యం యచ్చాపి సామ్ప్రతమ్.
రాజ్ఞస్తత్క్రియతాం సర్వమేష కాలస్య నిశ్చయః.. 4.21.10..

సంస్కార్యో హరిరాజశ్చ అఙ్గదశ్చాభిషిచ్యతామ్.
సింహాసనగతం పుత్రం పశ్యన్తీ శాన్తిమేష్యసి.. 4.21.11..

సా తస్య వచనం శ్రుత్వా భర్తృవ్యసనపీడితా.
అబ్రవీదుత్తరం తారా హనూమన్తమవస్థితమ్.. 4.21.12..

అఙ్గదప్రతిరూపాణాం పుత్రాణామేకతశ్శతమ్.
హతస్యాప్యస్య వీరస్య గాత్రసంశ్లేషణం వరమ్.. 4.21.13..

న చాహం హరిరాజస్య ప్రభవామ్యఙ్గదస్య వా.
పితృవ్యస్తస్య సుగ్రీవస్సర్వకార్యేష్వనన్తరః.. 4.21.14..

న హ్యేషాబుద్ధిరాస్థేయా హనూమన్నఙ్గదం ప్రతి.
పితా హి బన్ధుః పుత్రస్య న మాతా హరిసత్తమ!.. 4.21.15..

న హి మమ హరిరాజసంశ్రయాత్
క్షమతరమస్తి పరత్ర చేహ వా.
అభిముఖహతవీరసేవితం
శయనమిదం మమ సేవితుం క్షమమ్.. 4.21.16..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకవింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s