ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 20

కిష్కిందకాండ సర్గ 20

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 20

రామచాపవిసృష్టేన శరేణాన్తకరేణ తమ్.
దృష్ట్వా వినిహతం భూమౌ తారా తారాధిపాననా .. 4.20.1..
సా సమాసాద్య భర్తారం పర్యష్వజత భామినీ.

ఇషుణా.?భిహతం దృష్ట్వా వాలినం కుఞ్జరోపమమ్.. 4.20.2..
వానరేన్ద్ర మహేన్ద్రాభం శోకసన్తప్తమానసా.
తారా తరుమివోన్మూలం పర్యదేవయదాతురా.. 4.20.3..

రణే దారుణ విక్రాన్త ప్రవీర ప్లవతాం వర.
కిం దీనామపురోభాగామద్య త్వం నాభిభాషసే..4.20.4..

ఉత్తిష్ఠ హరిశార్దూల భజస్వ శయనోత్తమమ్.
నైవంవిధాశ్శేరతే హి భూమౌ నృపతిసత్తమాః.. 4.20.5..

అతీవ ఖలు తే కాన్తా వసుధా వసుధాధిప! .
గతాసురపి యాం గాత్రైర్మాం విహాయ నిషేవసే.. 4.20.6..

వ్యక్తమన్యా త్వయా వీర ధర్మత: సమ్ప్రవర్తితా.
కిష్కిన్ధేవ పురీ రమ్యా స్వర్గమార్గే వినిర్మితా.. 4.20.7..

యాన్యస్మాభిస్త్వయా సార్ధం వనేషు మధుగన్ధిషు.
విహృతాని త్వయా కాలే తేషాముపరమః కృతః.. 4.20.8..

నిరానన్దా నిరాశా.?హం నిమగ్నా శోకసాగరే.
త్వయి పఞ్చత్వమాపన్నే మహాయూథపయూథపే.. 4.20.9..

హృదయం సుస్థిరం మహ్యం దృష్ట్వా వినిహతం పతిమ్.
యన్న శోకాభిసన్తప్తం స్ఫుటతే.?ద్య సహస్రధా.. 4.20.10..

సుగ్రీవస్య త్వయా భార్యా హృతా స చ వివాసితః.
యత్తు త్తస్య త్వయా వ్యుష్టిః ప్రాప్తేయం ప్లవగాధిప!.. 4.20.11..

నిశ్శ్రేయసపరా మోహాత్త్వయా చాహం విగర్హితా.
యైషా.?బ్రువం హితం వాక్యం వానరేన్ద్ర హితైషిణీ.. 4.20.12..

రూపయౌవనదృప్తానాం దక్షిణానాం చ మానద!.
నూనమప్సరసామార్య! చిత్తాని ప్రమథిష్యసి.. 4.20.13..

కాలో నిస్సంశయో నూనం జీవితాన్తకరస్తవ.
బలాద్యేనావపన్నో.?సి సుగ్రీవస్యావశో వశమ్.. 4.20.14..

వైధవ్యం శోకసన్తాపం కృపణం కృపణా సతీ.
అదుఃఖోపచితా పూర్వం వర్తయిష్యామ్యనాథవత్..4.20.15..

లాలితశ్చాఙ్గదో వీరస్సుకుమారస్సుఖోచితః.
వర్త్స్యతే కామవస్థాం మే పితృవ్యే క్రోధమూర్ఛితే..4.20.16..

కురుష్వ పితరం పుత్ర! సుదృష్టం ధర్మవత్సలమ్.
దుర్లభం దర్శనం వత్స! తవ తస్య భవిష్యతి..4.20.17..

సమాశ్వాసయ పుత్రం త్వం సన్దేశం సన్దిశస్వ మే.
మూర్ధ్ని చైనం సమాఘ్రాయ ప్రవాసం ప్రస్థితో హ్యసి.. 4.20.18..

రామేణ హి మహత్కర్మ కృతం త్వామభినిఘ్నతా.
ఆనృణ్యం చ గతం తస్య సుగ్రీవస్య ప్రతిశ్రవే.. 4.20.19..

సకామో భవ సుగ్రీవ రుమాం త్వం ప్రతిపత్స్యసే .
భుఙ్క్షవ రాజ్యమనుద్విగ్నశ్శస్తో భ్రాతా రిపుస్తవ.. 4.20.20..

కిం మామేవం విలపతీం ప్రేమ్ణా త్వం నాభిభాషసే.
ఇమాః పశ్య వరా బహ్వీర్భార్యాస్తే వానరేశ్వర.. 4.20.21..

తస్యా విలపితం శ్రుత్వా వానర్యస్సర్వతశ్చ తాః.
పరిగృహ్యాఙ్గదం దీనం దుఃఖార్తా పరిచుక్రుశుః.. 4.20.22..

కిమఙ్గదం సాఙ్గదవీరబాహో
విహాయ యాస్యద్య చిరప్రవాసమ్.
న యుక్తమేవం గుణసన్నికృష్టం
విహాయ పుత్రం ప్రియపుత్ర! గన్తుమ్.. 4.20.23..

కిమప్రియం తే ప్రియ! చారువేష!
మయా కృతం నాథ! సుతేన వా తే.
సహాఙ్గదాం మాం ప్రవిహాయ వీర!
యత్ప్రస్థితో దీర్ఘ మితః ప్రవాసమ్.. 4.20.24..

యద్యప్రియం కిఞ్చిదసమ్ప్రధార్య
కృతం మయా స్యాత్తవ దీర్ఘబాహో.
క్షమస్వ మే తద్ధరివంశనాథ
వ్రజామి మూర్ధ్నా తవ వీర! పాదౌ..4.20.25..

తథా తు తారా కరుణం రుదన్తీ
భర్తుస్సమీపే సహ వానరీభిః.
వ్యవస్యత ప్రాయముపోపవేష్టు-
మనిన్ద్యవర్ణా భువి యత్ర వాలీ.. 4.20.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే వింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s