ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 19

కిష్కిందకాండ సర్గ 19

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 19

స వానరమహారాజశ్శయానశ్శరవిక్షతః.
ప్రత్యుక్తో హేతుమద్వాక్యైర్నోత్తరం ప్రత్యపద్యత.. 4.19.1..

అశ్మభిః ప్రవిభిన్నాఙ్గః పాదపైరాహతో భృశమ్.
రామబాణేన చాక్రాన్తో జీవితాన్తే ముమోహ సః.. 4.19.2..

తం భార్యా బాణమోక్షేణ రామదత్తేన సంయుగే.
హతం ప్లవగశార్దూలం తారా శుశ్రావ వాలినమ్.. 4.19.3..

సా సపుత్రాప్రియం శ్రుత్వా వధం భర్తుస్సుదారుణమ్.
నిష్పపాత భృశం తస్మాద్వివిధా గిరిగహ్వరాత్.. 4.19.4..

యే త్వఙ్గదపరీవారా వానరా భీమవిక్రమాః.
తే సకార్ముకమాలోక్య రామం త్రస్తాః ప్రదుద్రువుః.. 4.19.5..

సా దదర్శ తతస్త్రస్తాన్హరీనాపతతో భృశమ్.
యూథాదివ పరిభ్రష్టాన్మృగాన్నిహతయూథపాన్.. 4.19.6..

తానువాచ సమాసాద్య దుఃఖితాన్దుఖితా సతీ.
రామవిత్రాసితాన్సర్వాననుబద్ధానివేషుభిః.. 4.19.7..

వానరాః! రాజసింహస్య యస్య యూయం పురస్సరాః.
తం విహాయ సుసన్త్రస్తాః కస్మాద్ద్రవథ దుర్గతాః.. 4.19.8..

రాజ్యహేతోస్స చేద్భ్రాతా భ్రాత్రా రౌద్రేణ పాతితః.
రామేణ ప్రహితైరౌద్రైర్మార్గణైర్దూరపాతిభిః.. 4.19.9..

కపిపత్న్యా వచశ్శ్రుత్వా కపయః కామరూపిణః.
ప్రాప్తకాలమవిక్లిష్టమూచుర్వచనమఙ్గనామ్.. 4.19.10..

జీవపుత్రే! నివర్తస్వ పుత్రం రక్షస్వ చాఙ్గదమ్.
అన్తకో రామరూపేణ హత్వా నయతి వాలినమ్.. 4.19.11..

క్షిప్తాన్ వృక్షాన్సమావిధ్య విపులాశ్చ శిలాస్తథా.
వాలీ వజ్రసమైర్బాణై రామేణ వినిపాతితః.. 4.19.12..

అభిద్రుతమిదం సర్వం విద్రుతం ప్రసృతం బలమ్.
అస్మిన్ ప్లవగశార్దూలే హతే శక్రసమప్రభే.. 4.19.13..

రక్ష్యతాం నగరద్వారమఙ్గదశ్చాభిషిచ్యతామ్.
పదస్థం వాలినః పుత్రం భజిష్యన్తి ప్లవఙ్గమాః.. 4.19.14..

అథవా.?రుచితం స్థానమిహ తే రుచిరాననే! .
ఆవిశన్తి హి దుర్గాణి క్షిప్రమన్యాని వానరాః.. 4.19.15..

అభార్యాశ్చ సభార్యాశ్చ సన్త్యత్ర వనచారిణః.
లుబ్ధేభ్యో విప్రయుక్తేభ్యస్తేభ్యో నస్తుములం భయమ్.. 4.19.16..

అల్పాన్తరగతానాం తు శ్రుత్వా వచనమఙ్గనా.
ఆత్మనః ప్రతిరూపం సా బభాషే చారుహాసినీ.. 4.19.17..

పుత్రేణ మమ కిం కార్యం రాజ్యేనచ కిమాత్మనా.
కపిసింహే మహాభాగే తస్మిన్భర్తరి నశ్యతి.. 4.19.18..

పాదమూలం గమిష్యామి తస్యైవాహం మహాత్మనః.
యో.?సౌ రామప్రయుక్తేన శరేణ వినిపాతితః.. 4.19.19..

ఏవముక్త్వా ప్రదుద్రావ రుదన్తీ శోకకర్శితా.
శిరశ్చోరశ్చ బాహుభ్యాం దుఃఖేన సమభిధ్నతీ.. 4.19.20..

ఆ వ్రజన్తీ దదర్శాథ పతిం నిపతితం భువి.
హన్తారం దానవేన్ద్రాణాం సమరేష్వనివర్తినమ్.. 4.19.21..

క్షేప్తారం పర్వతేన్ద్రాణాం వజ్రాణామివ వాసవమ్.
మహావాతసమావిష్టం మహామేఘౌఘనిస్స్వనమ్.. 4.19.22..

శక్రతుల్యపరాక్రాన్తం వృష్టవేవోపరతం ఘనమ్.
నర్దన్తం నర్దతాం భీమం శూరం శూరేణ పాతితమ్.. 4.19.23..
శార్దూలేనామిషస్యార్థే మృగరాజం యథాహతమ్.

అర్చితం సర్వలోకస్య సపతాకం సవేదికమ్.. 4.19.24..
నాగహేతోస్సుపర్ణేన చైత్యమున్మథితం యథా.

అవష్టభ్య చ తిష్ఠన్తం దదర్శ ధనురుత్తమ్.. 4.19.25..
రామం రామానుజం చైవ భర్తుశ్చైవానుజం శుభా .

తావతీత్య సమాసాద్య భర్తారం నిహతం రణే.. 4.19.26..
సమీక్ష్య వ్యథితా భూమౌ సమ్భ్రాన్తా నిపపాత హ.

సుప్త్వేవ పునరుత్థాయ ఆర్యపుత్రేతి శోచతీ.. 4.19.27..
రురోద సా పతిం దృష్ట్వా సంవీతం మృత్యుదామభిః.

తామవేక్ష్య తు సుగ్రీవః క్రోశన్తీం కురరీమివ.
విషాదమగమత్కష్టం దృష్ట్వా చాఙ్గదమాగతమ్.. 4.19.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకోనవింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s