ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 16

కిష్కిందకాండ సర్గ 16

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 16

తామేవం బ్రువతీం తారాం తారాధిపనిభాననామ్.
వాలీ నిర్భర్త్సయామాస వచనం చేదమబ్రవీత్.. 4.16.1..

గర్జతో.?స్య చ సుసమ్భ్రశ్చ భ్రాతుః శత్రోర్విశేషతః.
మర్షయిష్యామ్యహం కేన కారణేన వరాననే! .. 4.16.2..

అధర్షితానాం శూరాణాం సమరేష్వనివర్తినామ్.
ధర్షణామర్షణం భీరు! మరణాదతిరిచ్యతే.. 4.16.3..

సోఢుం న చ సమర్థో.?హం యుద్ధకామస్య సంయుగే.
సుగ్రీవస్య చ సమ్రమ్భం హీనగ్రీవస్య గర్జతః.. 4.16.4..

న చ కార్యో విషాదస్తే రాఘవం ప్రతి మత్కృతే.
ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ కథం పాపం కరిష్యతి.. 4.16.5..

నివర్తస్వ సహ స్త్రీభిః కథం భూయో.?నుగచ్ఛసి.
సౌహృదం దర్శితం తారే! మయి భక్తి: కృతా త్వయా.. 4.16.6..

ప్రతియోత్స్యామ్యహం గత్వా సుగ్రీవం జహి సమ్భ్రమమ్.
దర్పమాత్రం వినేష్యామి న చ ప్రాణైర్విమోక్ష్యతే.. 4.16.7..

అహం హ్యాజౌస్థితస్యాస్య కరిష్యామి యథేప్సితమ్.
వృక్షైర్ముష్టిప్రహారైశ్చ పీడితః ప్రతియాస్యతి.. 4.16.8..

న మే గర్వితమాయస్తం సహిష్యతి దురాత్మవాన్.
కృతం తారే! సహాయత్వం సౌహృదం దర్శితం మయి.. 4.16.9..

శాపితా.?పి మమ ప్రాణైర్నివర్తస్వ జనేన చ.
అహం జిత్వా నివర్తిష్యే తమహం భ్రాతరం రణే.. 4.16.10..

తం తు తారా పరిష్వజ్య వాలినం ప్రియవాదినీ.
చకార రుదతీ మన్దం దక్షిణా సా ప్రదక్షిణమ్.. 4.16.11..

తతః స్వస్త్యయనం కృత్వా మన్త్రవిద్విజయైషిణీ.
అన్తఃపురం సహ స్త్రీభిః ప్రవిష్టా శోకమోహితా.. 4.16.12..

ప్రవిష్టాయాం తు తారాయాం సహ స్త్రీభిస్స్వమాలయమ్.
నగరాన్నిర్యయౌ క్రుద్ధో మహాసర్ప ఇవ శ్వసన్.. 4.16.13..

స నిశ్శ్వస్య మహాతేజా వాలీ పరమరోషణః.
సర్వతశ్చారయన్ దృష్టిం శత్రుదర్శనకాఙ్క్షయా.. 4.16.14..

స దదర్శ తతశ్శ్రీమాన్ సుగ్రీవం హేమపిఙ్గలమ్.
సుసంవీతమవష్టబ్ధం దీప్యమానమివానలమ్.. 4.16.15..

స తం దృష్ట్వా మహావీర్యం సుగ్రీవం పర్యవస్థితమ్.
గాఢం పరిదధే వాసో వాలీ! పరమరోషణ:.. 4.16.16..

స వాలీ గాఢసంవీతో ముష్టిముద్యమ్య వీర్యవాన్.
సుగ్రీవమేవాభిముఖో యయౌ యోద్ధుం కృతక్షణః.. 4.16.17..

శ్లిష్టం ముష్టిం సముద్యమ్య సంరబ్ధతరమాగతః.
సుగ్రీవో.?పి సముద్దిశ్య వాలినం హేమమాలినమ్.. 4.16.18..

తం వాలీ క్రోధతామ్రాక్షస్సుగ్రీవం రణపణ్డితమ్.
ఆపతన్తం మహావేగమిదం వచనమబ్రవీత్.. 4.16.19..

ఏష ముష్టిర్మయాబద్ధో గాఢస్సన్నిహితాఙ్గులిః.
మయా వేగవిముక్తస్తే ప్రాణానాదాయ యాస్యతి.. 4.16.20..

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవః క్రుద్ధో వాలినమబ్రవీత్.
తవైవ చా హరన్ప్రాణాన్ముష్టిః పతతు మూర్ధని.. 4.16.21..

తాడితస్తేన సఙ్కృద్ధస్సమభిక్రమ్య వేగితః.
అభవచ్ఛోణితోద్గారీ సోత్పీడ ఇవ పర్వతః.. 4.16.22..

సుగ్రీవేణ తు నిస్సఙ్గం సాలముత్పాట్య తేజసా.
గాత్రేష్వభిహతో వాలీ వజ్రేణేవ మహాగిరిః.. 4.16.23..

స తు వాలీ ప్రచలితస్సాలతాడనవిహ్వలః.
గురుభారసమాక్రాన్తో నౌ సార్థ ఇవ సాగరే.. 4.16.24..

తౌ భీమబలవిక్రాన్తౌ సుపర్ణసమవేగినౌ.
ప్రవృద్ధౌ ఘోరవపుషౌ చన్ద్రసూర్యావివామ్బరే.
పరస్పరమమిత్రఘ్నౌ చ్ఛిద్రాన్వేషణతత్పరౌ.. 4.16.25..

తతో.?వర్ధత వాలీ తు బలవీర్యసమన్వితః.
సూర్యపుత్రో మహావీర్యస్సుగ్రీవః పరిహీయతే.. 4.16.26..

వాలినా భగ్నదర్పస్తు సుగ్రీవో మన్దవిక్రమః.
వాలినం ప్రతి సామర్షో దర్శయామాస లాఘవమ్.. 4.16.27..

వృక్షైః స్సశాఖై స్సశిఖైర్వజ్రకోటినిభైర్నఖైః.. 4.16.28..
ముష్టిభిర్జానుభిః పద్భిర్బాహుభిశ్చ పునః పునః.
తయోర్యుద్ధమభూద్ఘోరం వృత్రవాసవయోరివ.. 4.16.29..

తౌ శోణితాక్తౌ యుధ్యేతాం వానరౌ వనచారిణౌ.
మేఘావివ మహాశబ్దై స్తర్జమానౌ పరస్పరమ్.. 4.16.30..

హీయమానమథో.?పశ్యత్సుగ్రీవం వానరేశ్వరమ్.
వీక్షమాణం దిశశ్చైవ రాఘవస్స ముహుర్ముహుః.. 4.16.31..

తతో రామో మహాతేజా ఆర్తం దృష్ట్వా హరీశ్వరమ్.
శరం చ వీక్షతే వీరో వాలినో వధకారణాత్ .. 4.16.32..

తతో ధనుషి సన్ధాయ శరమాశీవిషోపమమ్.
పూరయామాస తచ్చాపం కాలచక్రమివాన్తకః.. 4.16.33..

తస్య జ్యాతలఘోషేణ త్రస్తాః పత్రరథేశ్వరాః.
ప్రదుద్రువుర్మృగాశ్చైవ యుగాన్త ఇవ మోహితాః.. 4.16.34..

ముక్తస్తు వజ్రనిర్ఘోష: ప్రదీప్తాశనిసన్నిభః.
రాఘవేణ మహాబాణో వాలివక్షసి పాతితః.. 4.16.35..

తతస్తేన మహాతేజా వీయౌటత్సిక్తః కపీశ్వరః.
వేగేనాభిహతో వాలీ నిపపాత మహీతలే.. 4.16.36..

ఇన్ద్రధ్వజ ఇవోద్ధూతః పౌర్ణమాస్యాం మహీతలే.
ఆశ్వయుక్సమయే మాసి గతశ్రీకో విచేతనః.. 4.16.37..

నరోత్తమః కాలయుగాన్తకోపమం
శరోత్తమం కాఞ్చనరూప్యభుషితమ్.
ససర్జ దీప్తం తమమిత్రమర్దనం
సధూమమగ్నిం ముఖతో యథా హరః.. 4.16.38..

అథోక్షితశ్శోణితతోయవిస్రవై-
స్సుపుష్పితాశోక ఇవానిలోద్ధతః.
విచేతనో వాసవసూనురాహవే
విభ్రంశితేన్ద్రధ్వజవత్క్షితిం గతః.. 4.16.39..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షోడశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s