ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 15

కిష్కిందకాండ సర్గ 15

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 15

అథ తస్య నినాదం తం సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
శుశ్రావాన్తః పుర గతో వాలీ భ్రాతురమర్షణః.. 4.15.1..

శ్రుత్వా తు తస్య నినదం సర్వభూతప్రకమ్పనమ్.
మదశ్చైకపదే నష్టః క్రోధశ్చాపతితో మహాన్.. 4.15.2..

స తు రోషపరీతాఙ్గో వాలీ సన్ధ్యాకనకప్రభః.
ఉపరక్త ఇవాదిత్యస్సద్యో నిష్ప్రభతాం గతః.. 4.15.3..

వాలీ దంష్ట్రాకరాలస్తు క్రోధాద్దీప్తాగ్నిసన్నిభః.
భాత్యుత్పతితపద్మస్తు సమృణాళ ఇవ హ్రదః.. 4.15.4..

శబ్దం దుర్మర్షణం శ్రుత్వా నిష్పపాత తతో హరిః.
వేగేన చరణన్యాసైర్దారయన్నివ మేదినీమ్.. 4.15.5..

తం తు తారా పరిష్వజ్య స్నేహాద్దర్శితసౌహృదాః.
ఉవాచ త్రస్తసమ్భ్రాన్తా హితోదర్కమిదం వచః.. 4.15.6..

సాధు క్రోధమిమం వీర! నదీవేగమివాగతమ్.
శయనాదుత్థితః కాల్యం త్యజ భుక్తామివ స్రజమ్.. 4.15.7..

కాల్యమేతేన సఙ్గ్రామం కరిష్యసి చ వానర! .
వీర! తే శత్రుబాహుల్యం ఫల్గుతా వా న విద్యతే.. 4.15.8..

సహసా తవ నిష్క్రామో మమ తావన్న రోచతే.
శ్రూయతాం చాభిధాస్యామి యన్నిమిత్తం నివార్యసే.. 4.15.9..

పూర్వమాపతితః క్రోధాత్స త్వామాహ్వయతే యుధి.
నిష్పత్య చ నిరస్తస్తే హన్యమానో దిశో గతః.. 4.15.10..

త్వయా తస్య నిరస్తస్య పీడితస్య విశేషతః.
ఇహైత్య పునరాహ్వానం శఙ్కాం జనయతీవ మే.. 4.15.11..

దర్పశ్చ వ్యవసాయశ్చ యాదృశస్తస్య నర్దతః.
నినాదశ్చాపి సంరమ్భో నైతదల్పం హి కారణమ్.. 4.15.12..

నాసహాయమహం మన్యే సుగ్రీవం తమిహాగతమ్.
అవష్టబ్ధసహాయశ్చ యమాశ్రిత్యైష గర్జతి.. 4.15.13..

ప్రకృత్యా నిపుణశ్చైవ బుద్ధిమాంశ్చైవ వానరః.
అపరీక్షితవీర్యేణ సుగ్రీవస్సహనైష్యతి..4.15.14..

పూర్వమేవ మయా వీర! శ్రుతం కథయతో వచః.
అఙ్గదస్య కుమారస్య వక్ష్యామిత్వా హితం వచః.. 4.15.15..

అఙ్గదస్తు కుమారో.?యం వనాన్తముపనిర్గతః.
ప్రవృత్తిస్తేన కథితా చారై రాప్తైర్నివేదితా.. 4.15.16..

అయోధ్యాధిపతేః పుత్రౌ శూరౌ సమరదుర్జయౌ.
ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతౌ ప్రథితౌ రామలక్ష్మణౌ.. 4.15.17..
సుగ్రీవప్రియకామార్థం ప్రాప్తౌ తత్ర దురాసదౌ.

తవ భ్రాతుర్హి విఖ్యాతస్సహాయో రణకర్కశః.
రామః పరబలామర్దీ యుగాన్తాగ్నిరివోత్థితః.. 4.15.18..

నివాసవృక్షః సాధూనామాపన్నానాం పరా గతిః.
ఆర్తానాం సంశ్రయశ్చైవ యశసశ్చైకభాజనమ్.. 4.15.19..

జ్ఞానవిజ్ఞానసమ్పన్నో నిదేశే నిరతః పితుః.
ధాతూనామివ శైలేన్ద్రో గుణానామాకరో మహాన్.. 4.15.20..

తత్క్షమం న విరోధస్తే సహ తేన మహాత్మనా.
దుర్జయేనాప్రమేయేన రామేణ రణకర్మసు.. 4.15.21..

శూర! వక్ష్యామి తే కిఞ్చిన్న చేచ్ఛామ్యభ్యసూయితుమ్.
శ్రూయతాం క్రియతాం చైవ తవ వక్ష్యామి యద్ధితమ్.. 4.15.22..

యౌవరాజ్యేన సుగ్రీవం తూర్ణం సాధ్వభిషేచయ.
విగ్రహం మా కృథా వీర! భ్రాత్రా రాజన్బలీయసా.. 4.15.23..

అహం హి తే క్షమం మన్యే తేన రామేణ సౌహృదమ్.
సుగ్రీవేణ చ సమ్ప్రీతిం వైరముత్సృజ్య దూరతః.. 4.15.24..

లాలనీయో హి తే భ్రాతా యవీయానేష వానరః.
తత్ర వా సన్నిహస్థో వా సర్వథా బన్ధురేవ తే.. 4.15.25..

న హి తేన సమం బన్ధుం భువి పశ్యామి కఞ్చన.. 4.15.26..
దానమానాదిసత్కారైః కురుష్వ ప్రత్యనన్తరమ్.
వైరమేతత్సముత్సృజ్య తవ పార్శ్వే స తిష్ఠతు.. 4.15.27..

సుగ్రీవో విపులగ్రీవస్తవబన్ధుస్సదా మతః.
భ్రాతృస్సౌహృదమాలమ్బ నాన్యా గతిరిహాస్తి తే.. 4.15.28..

యది తే మత్ప్రియం కార్యం యది చావైషి మాం హితామ్.
యాచ్యమానః ప్రయత్నేన సాధు వాక్యం కురుష్వ మే.. 4.15.29..

ప్రసీద పథ్యం శృణు జల్పితం హి మే
న రోష మేవానువిధాతుమర్హసి.
క్షమో హి తే కోసలరాజసూనునా
న విగ్రహశ్శక్రసమానతేజసా.. 4.15.30..

తదా హి తారా హితమేవ వాక్యం
తం వాలినం పథ్యమిదం బభాషే.
న రోచతే తద్వచనం హి తస్య
కాలాభిపన్నస్య వినాశకాలే.. 4.15.31..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చదశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s