ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 14

కిష్కిందకాండ సర్గ 14

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 14

సర్వే తే త్వరితం గత్వా కిష్కిన్ధాం వాలి పాలితామ్.
వృక్షైరాత్మానమావృత్య వ్యతిష్ఠన్ గహనే వనే.. 4.14.1..

విచార్య సర్వతో దృష్టిం కాననే కాననప్రియః.
సుగ్రీవో విపులగ్రీవః క్రోధమాహారయద్భృశమ్.. 4.14.2..

తతస్స నినదం ఘోరం కృత్వా యుద్ధాయ చాహ్వయత్.
పరివారైః పరివృతో నాదైర్భిన్దన్నివామ్బరమ్.. 4.14.3..
గర్జన్నివ మహామేఘో వాయువేగపురస్సరః.

అథ బాలార్కసదృశో దృప్తసింహగతిస్తదా.. 4.14.4..
దృష్ట్వా రామం క్రియాదక్షం సుగ్రీవో వాక్యమబ్రవీత్.

హరివాగురయా వ్యాప్తాం తప్తకాఞ్చనతోరణామ్..
ప్రాప్తాః స్మ ధ్వజయన్త్రాఢ్యాం కిష్కిన్ధాం వాలినః పురీమ్..4.14.5..

ప్రతిజ్ఞా యా త్వయా వీర! కృతా వాలివధే పురా.
సఫలాం కురు తాం క్షిప్రం లతాం కాల ఇవాగతః.. 4.14.6..

ఏవముక్తస్తు ధర్మాత్మా సుగ్రీవేణ స రాఘవః.
తమేవోవాచ వచనం సుగ్రీవం శత్రుసూదనః.. 4.14.7..

కృతాభిజ్ఞానచిహ్నస్త్వ మనయా గజసాహ్వయా.
లక్ష్మణేన సముత్పాట్య యైషా కణ్ఠే కృతా తవ.. 4.14.8..

శోభసే.?హ్యధికం వీర! లతయా కణ్ఠసక్తయా.
విపరీత ఇవాకాశే సూర్యో నక్షత్రమాలయా.. 4.14.9..

అద్య వాలిసముత్థం తే భయం వైరం చ వానర! .
ఏకేనాహం ప్రమోక్ష్యామి బాణమోక్షేణ సంయుగే.. 4.14.10..

మమ దర్శయ సుగ్రీవ! వైరిణం భ్రాతృరూపిణమ్.
వాలీ వినిహతో యావద్వనే పాంసుషు వేష్టతే.. 4.14.11..

యది దృష్టిపథం ప్రాప్తో జీవన్స వినివర్తతే.
తతో దోషేణ మా గచ్ఛేత్సద్యో గర్హేచ్చ మా భవాన్.. 4.14.12..

ప్రత్యక్షం సప్త తే సాలా మయా బాణేన దారితాః.
తేనావేహి బలేనాద్య వాలినం నిహతం మయా.. 4.14.13..

అనృతం నోక్తపూర్వం మే వీర! కృచ్ఛ్రే.?పి తిష్టతా.
ధర్మలోభపరీతేన న చ వక్ష్యే కథఞ్చన.. 4.14.14..

సఫలాం చ కరిష్యామి ప్రతిజ్ఞాం జహి సమ్భ్రమమ్.
ప్రసూతం కలమం క్షేత్రే వర్షేణేవ శతక్రతుః.. 4.14.15..

తదాహ్వాననిమిత్తం త్వం వాలినో హేమమాలినః.
సుగ్రీవ! కురు తం శబ్దం నిష్పతేద్యేన వానరః.. 4.14.16..

జితకాశీ బలశ్లాఘీ త్వయా చాధర్షితః పురా.
నిష్పతిష్యత్యసఙ్గేన వాలీ స ప్రియసంయుగః.. 4.14.17..

రిపూణాం ధర్షిణ శూరా మర్షయన్తి న సంయుగే.
జానన్తస్తు స్వకం వీర్యం స్త్రీసమక్షం విశేషతః.. 4.14.18..

స తు రామవచశ్శ్రుత్వా సుగ్రీవో హేమపిఙ్గలః.
ననర్ద క్రూరనాదేన వినిర్భిన్దన్నివామ్బరమ్.. 4.14.19..

తస్య శబ్దేన విత్రస్తా గావో యాన్తి హతప్రభాః.
రాజదోషపరామృష్టాః కులస్త్రియ ఇవాకులాః.. 4.14.20..

ద్రవన్తి చ మృగాశ్శీఘ్రం భగ్నా ఇవ రణే హయాః.
పతన్తి చ ఖగా భూమౌ క్షీణపుణ్యా ఇవ గ్రహాః.. 4.14.21..

తతస్సజీమూతగణప్రణాదో
నాదం హ్యముఞ్చత్త్వరయా ప్రతీతః.
సూర్యాత్మజశ్శౌర్యవివృద్ధతేజాః
సరిత్పతిర్వా.?నిలచఞ్చలోర్మిః.. 4.14.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే చతుర్దశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s