ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 13

కిష్కిందకాండ సర్గ 13

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 13

ఋష్యమూకాత్స ధర్మాత్మా కిష్కిన్ధాం లక్ష్మణాగ్రజః.
జగామ సహసుగ్రీవో వాలివిక్రమపాలితామ్.. 4.13.1..

సముద్యమ్య మహచ్చాపం రామః కాఞ్చనభూషితమ్.
శరాంశ్చాదిత్యసఙ్కాశాన్గృహీత్వా రణసాధకాన్.. 4.13.2..

అగ్రతస్తు యయౌ తస్య రాఘవస్య మహాత్మనః.
సుగ్రీవః సంహతగ్రీవో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః.. 4.13.3..

పృష్ఠతో హనుమాన్వీరో నళో నీలశ్చ వానరః.
తారశ్చైవ మహాతేజా హరియూథపయూథపః.. 4.13.4..

తే వీక్షమాణా వృక్షాంశ్చ పుష్పభారావలమ్బినః.
ప్రసన్నామ్బువహాశ్చైవ సరితస్సాగరఙ్గమాః.. 4.13.5..

కన్దరాణి చ శైలాంశ్చ నిర్దరాణి గుహాస్తథా.
శిఖరాణి చ ముఖ్యాని దరీశ్చ ప్రియదర్శనాః.. 4.13.6..

వైఢూర్యవిమలై:పర్ణై పద్మైశ్చాకోశకుట్మలైః.
శోభితాంత్సజలాన్మార్గే తటాకాంశ్చ వ్యలోకయన్.. 4.13.7..

కారణ్డైస్సారసైర్హంసైర్వఞ్జులైర్జలకుక్కుటైః.
చక్రవాకై స్తథా చాన్యైశ్శకునైః రుపనాదితాన్.. 4.13.8..

మృదుశష్పాఙ్కురాహారాన్నిర్భయాన్వనగోచరాన్.
చరతస్సర్వతౌ.?పశ్యన్ స్థలీషు హరిణాన్ స్థితాన్.. 4.13.9..

తటాకవైరిణశ్చాపి శుక్లదన్తవిభూషితాన్.
ఘోరానేకచరాన్వన్యాన్ద్విరదాన్కూలఘాతినః.. 4.13.10..

మత్తాన్గిరితటోత్కృష్టాన్పర్వతానివ జఙ్గమాన్.
వారణాన్వారిదప్రఖ్యాన్మహీరేణుసముక్షితాన్.. 4.13.11..

వనే వనచరాంశ్చాన్యాన్ఖేచరాంశ్చ విహఙ్గమాన్.
పశ్యన్తస్త్వరితా జగ్ముస్సుగ్రీవవశవర్తినః.. 4.13.12..

తేషాం తు గచ్ఛతాం తత్ర త్వరితం రఘునన్దనః.
ద్రుమషణ్డం వనం దృష్ట్వా రామస్సుగ్రీవమబ్రవీత్.. 4.13.13..

ఏష మేఘ ఇవాకాశే వృక్షషణ్డః ప్రకాశతే.
మేఘసఙ్ఘాతవిపులః పర్యన్తకదలీవృతః.. 4.13.14..

కిమేతత్ జ్ఞాతుమిచ్ఛామి సఖే! కౌతూహలం హి మే.
కౌతూహలాపనయనం కర్తుమిచ్ఛామ్యహం త్వయా.. 4.13.15..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్య మహాత్మనః.
గచ్ఛన్నేవాచచక్షే.?థ సుగ్రీవస్తన్మహద్వనమ్.. 4.13.16..

ఏతద్రాఘవ విస్తీర్ణమాశ్రమం శ్రమనాశనమ్.
ఉద్యానవనసమ్పన్నం స్వాదుమూలఫలోదకమ్.. 4.13.17..

అత్ర సప్తజనా నామ మునయ స్సంశ్రితవ్రతాః.
సప్తైవాసన్నధశశీర్షా నియతం జలశాయినః.. 4.13.18..

సప్తరాత్రకృతాహారా వాయునాచలవాసినః.
దివం వర్షశతైర్యాతాః సప్తభిః సకలేబరా:.. 4.13.19..

తేషామేవం ప్రభావానాం ద్రుమప్రాకారసంవృతమ్.
ఆశ్రమస్సుదురాధర్ష అపి సేన్ద్రైస్సురాసురైః.. 4.13.20..

పక్షిణో వర్జయన్త్యేతత్తథా.?న్యే వనచారిణః.
విశన్తి మోహాద్యే.?ప్యత్ర నివర్తన్తే న తే పునః.. 4.13.21..

విభూషణరవాస్తత్ర శ్రూయన్తే సకలాక్షరాః.
తూర్యగీతస్వనాశ్చాత్ర గన్ధో దివ్యశ్చ రాఘవ! .. 4.13.22..

త్రేతాగ్నయో.?పి దీప్యన్తే దూమో హ్యత్ర ప్రకాశతే.
వేష్టయన్నివ వృక్షాగ్రాన్కపోతాఙ్గారుణో ఘనః.. 4.13.23..

ఏతే వృక్షాః ప్రకాశన్తే ధూమసంసక్తమస్తకాః.
మేఘజాలప్రతిచ్ఛన్నా వైఢూర్యగిరయో యథా.. 4.13.24..

కురు ప్రణామం ధర్మాత్మంస్తేషాముద్దిశ్య రాఘవ! .
లక్ష్మణేవ సహ భ్రాత్రా ప్రయన్తస్సయతాఞ్జలిః.. 4.13.25..

ప్రణమన్తి హి యే తేషాం మునీనాం భావితాత్మనామ్.
న తేషామశుభం కిఞ్చిచ్ఛరీరే రామ! దృశ్యతే.. 4.13.26..

తతో రామస్సహ భ్రాత్రా లక్ష్మణేన కృతాఞ్జలిః.
సముద్దిశ్య మహాత్మానస్తానృషీనభ్యవాదయత్.. 4.13.27..

అభివాద్య తు ధర్మాత్మా రామో భ్రాతా చ లక్ష్మణః.
సుగ్రీవో వానరాశ్చైవ జగ్ముసంహృష్టమానసాః.. 4.13.28..

తే గత్వా దూరమధ్వానం తస్మాత్సప్తజనాశ్రమాత్.
దదృశుస్తాం దురాధర్షాం కిష్కిన్ధాం వాలిపాలితామ్.. 4.13.29..

తతస్తు రామానుజరామవానరాః
ప్రగృహ్య శస్త్రాణ్యుదితాగ్ర్యతేజసః.
పురీం సురేశాత్మజవీర్యపాలితాం
వధాయ శత్రోః పునరాగతాస్సహ.. 4.13.30..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే త్రయోదశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s