ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 12

కిష్కిందకాండ సర్గ 12

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 12

ఏతచ్చ వచనం శ్రుత్వా సుగ్రీవేణ సుభాషితమ్.
ప్రత్యయార్థం మహాతేజా రామో జగ్రాహ కార్ముకమ్.. 4.12.1..

స గృహీత్వా ధనుర్ఘోరం శరమేకం చ మానదః.
సాలముద్దిశ్య చిక్షేప జ్యాస్వనైః పూరయన్దిశః. 4.12.2..

స విసృష్టో బలవతా బాణస్స్వర్ణపరిష్కృతః.
భిత్త్వా సాలాన్ గిరిప్రస్థం సప్త భూమిం వివేశ హ.. 4.12.3..

ప్రవిష్టశ్చ ముహూర్తేన ధరాం భిత్త్వా మహాజవః.
నిష్పత్య చ పునస్తూర్ణం స్వతూణీం ప్రవివేశ హ.. 4.12.4..

తాన్దృష్ట్వా సప్త నిర్భిన్నాన్సాలాన్వానరపుఙ్గవః.
రామస్య శరవేగేన విస్మయం పరమం గతః.. 4.12.5..

స మూర్ధ్నా న్యపతదభ్మౌ ప్రలమ్బీకృతభూషణః.
సుగ్రీవః పరమప్రీతో రాఘవాయ కృతాఞ్జలిః.. 4.11.6..

ఇదం చోవాచ ధర్మజ్ఞం కర్మణా తేన హర్షితః.
రామం సర్వాస్త్రవిదుషాం శ్రేష్ఠం శూరమవస్థితమ్.. 4.11.7..

సేన్ద్రానపి సురాన్సర్వాంస్త్వం బాణైః పురుషర్షభ!.
సమర్థస్సమరే హన్తుం కిం పున ర్వాలినం ప్రభో! .. 4.12.8..

యేన సప్తమహాసాలా గిరిర్భూమిశ్చ దారితాః.
బాణేనైకేన కాకుత్స్థ స్థాతా తే కో రణాగ్రతః.. 4.12.9..

అద్య మే విగతశ్శోకః ప్రీతిరద్య పరా మమ.
సుహృదం త్వాం సమాసాద్య మహేన్ద్రవరుణోపమమ్.. 4.12.10..

తమద్యైవ ప్రియార్థం మే వైరిణం భ్రాతృరూపిణమ్.
వాలినం జహి కాకుత్స్థ మయా బద్ధో.?యమఞ్జలిః.. 4.12.11..

తతో రామః పరిష్వజ్య సుగ్రీవం ప్రియదర్శనమ్.
ప్రత్యువాచ మహాప్రాజ్ఞో లక్ష్మణానుగతం వచః.. 4.12.12..

అస్మాద్గచ్ఛేమ కిష్కిన్ధాం క్షిప్రం గచ్ఛ త్వమగ్రతః.
గత్వా చాహ్వయ సుగ్రీవ! వాలినం భ్రాతృగన్ధినమ్.. 4.12.13..

సర్వే తే త్వరితం గత్వా కిష్కిన్ధాం వాలినః పురీమ్.
వృక్షైరాత్మానమావృత్య వ్యతిష్ఠన్గహనే వనే.. 4.12.14..

సుగ్రీవో వ్యనదద్ఘోరం వాలినో.?.?హ్వానకారణాత్.
గాఢం పరిహితో వేగాన్నాదైర్భిన్దన్నివామ్బరమ్.. 4.12.15..

తం శ్రుత్వా నినదం భ్రాతుః క్రుద్ధో వాలీ మహాబలః.
నిశ్చక్రామ సుసంరబ్ధో భాస్కరో.?స్తతటాదివ.. 4.12.16..

తతస్సుతుములం యుద్ధం వాలిసుగ్రీవయోరభూత్.
గగనే గ్రహయోర్ఘోరం బుధాఙ్గారకయోరివ.. 4.12.17..

తలైరశనికల్పైశ్చ వజ్రకల్పైశ్చ ముష్టిభిః.
జఘ్నతుస్సమరే.?న్యోన్యం భ్రాతరౌ క్రోధమూర్ఛితౌ.. 4.12.18..

తతో రామో ధనుష్పాణిస్తావుభౌ సముదీక్ష్యతు.
అన్యోన్యసదృశౌ వీరావుభౌ దేవావివాశ్వినౌ.. 4.12.19..

యన్నావగచ్ఛత్సుగ్రీవం వాలినం వాపి రాఘవః.
తతో న కృతవాన్బుద్ధిం మోక్తుమన్తకరం శరమ్.. 4.12.20..

ఏతస్మిన్నన్తరే భగ్నస్సుగ్రీవస్తేన వాలినా.
అపశ్యన్రాఘవం నాథమృశ్యమూకం ప్రదుద్రువే.. 4.12.21..

క్లాన్తో రుధిరసిక్తాఙ్గః ప్రహారైర్జర్ఝరీకృతః.
వాలినా.?భిద్రుతః క్రోధాత్ప్రవివేశ మహావనమ్.. 4.12.22..

తం ప్రవిష్టం వనం దృష్ట్వా వాలీ శాపభయార్దితః.
ముక్తో హ్యసి త్వమిత్యుక్త్వా స నివృత్తో మహాద్యుతిః.. 4.12.23..

రాఘవో.?సి సహ భ్రాత్రా సహ చైవ హనూమతా.
తదేవ వనమాగచ్ఛత్సుగ్రీవో యత్ర వానరః.. 4.12.24..

తం సమీక్ష్యాగతం రామం సుగ్రీవస్సహలక్ష్మణమ్.
హ్రీమాన్దీనమువాచేదం వసుధామవలోకయన్.. 4.12.25..

ఆహ్వయస్వేతి మాముక్త్వా దర్శయిత్వా చ విక్రమమ్.
వైరిణా ఘాతయిత్వా చ కిమిదానీం త్వయా కృతమ్.. 4.12.26..

తామేన వేలాం వక్తవ్యం త్వయా రాఘవ! తత్త్వతః.
వాలినం న నిహన్మీతి తతో నాహమితో వ్రజే.. 4.12.27..

తస్య చైవం బ్రువాణస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
కరుణం దీనయా వాచా రాఘవః పునరబ్రవీత్.. 4.12.28..

సుగ్రీవ! శ్రూయాతాం తాత! క్రోధశ్చ వ్యపనీయతామ్.
కారణం యేన బాణో.?యం న మయా స విసర్జితః.. 4.12.29..

అలఙ్కారేణ వేషేణ ప్రమాణేన గతేన చ.
త్వం చ సుగ్రీవ! వాలీ చ సదృశౌ స్థః పరస్పరమ్.. 4.12.30..

స్వరేణ వర్చసా చైవ ప్రేక్షితేన చ వానర!.
విక్రమేణ చ వాక్యైశ్చ వ్యక్తిం వాం నోపలక్షయే.. 4.12.31..

తతో.?హం రూపసాదృశ్యాన్మోహితో వానరోత్తమ.
నోత్సృజామి మహావేగం శరం శత్రునిబర్హణమ్.. 4.12.32..

జీవితాన్తకరం ఘోరం సాదృశ్యాత్తు విశఙ్కితః.
మూలఘాతో న నౌ స్యాద్ధి ద్వయోరపి కృతో మయా.. 4.12.33..

త్వయి వీరే విపన్నే హి అజ్ఞానాల్లాఘవాన్మయా.
మౌఢ్యం చ మమ బాల్యం చ ఖ్యాపితం స్యాత్కపీశ్వర!.. 4.12.34..

దత్తాభయవధో నామ పాతకం మహదుచ్యతే.
అహం చ లక్ష్మణశ్చైవ సీతా చ వరవర్ణినీ.. 4.12.35..
త్వదధీనా వయం సర్వే వనే.?స్మిన్ శరణం భవాన్.

తస్మాద్యుధ్యస్వ భూయస్త్వం మా మా శఙ్కేశ్చ వానర!.. 4.12.36..
ఏతన్ముహూర్తే సుగ్రీవ! పశ్య వాలినమాహవే.
నిరస్తమిషుణైకేన వేష్టమానం మహీతలే.. 4.12.37..

అభిజ్ఞానం కురుష్వ త్వమాత్మనో వానరేశ్వర!.
యేన త్వామభిజానీయాం ద్వన్ద్వయుద్ధముపాగతమ్.. 4.12.38..

గజపుష్పీమిమాం ఫుల్లాముత్పాట్య శుభలక్షణామ్.
కురు లక్ష్మణ! కణ్ఠే.?స్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః..4.12.39..

తతో గిరితటే జాతాముత్పాట్య కుసుమాకులామ్.
లక్ష్మణో గజపుష్పీం తాం తస్య కణ్ఠే వ్యసర్జయత్.. 4.12.40..

స తయా శుశుభే శ్రీమాన్ లతయా కణ్ఠసక్తయా.
మాలయేవ బలాకానాం ససన్ధ్య ఇవ తోయదః.. 4.12.41..

విభ్రాజమానో వపుషా రామవాక్యసమాహితః.
జగామ సహ రామేణ కిష్కిన్థాం వాలిపాలితామ్.. 4.12.42..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ద్వాదశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s