ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 10

కిష్కిందకాండ సర్గ 10

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 10

తతః క్రోధసమావిష్టం సమ్రబ్ధం తముపాగతమ్.
అహం ప్రసాదయాఞ్చక్రే భ్రాతరం ప్రియకామ్యయా.. 4.10.1..

దిష్ట్యాసి కుశలీ ప్రాప్తో నిహతశ్చ త్వయా రిపుః.
అనాథస్య హి మే నాథస్త్వమేకో.?నాథనన్దన:.. 4.10.2..

ఇదం బహుశలాకం తే పూర్ణచన్ద్రమివోదితమ్.
ఛత్రం సవాలవ్యజనం ప్రతీచ్ఛస్వ మయా ధృతమ్.. 4.10.3..

ఆర్తశ్చాథ బిలద్వారి స్థితస్సంవత్సరం నృప.
దృష్ట్వా.?హం శోణితం ద్వారి బిలాచ్చాపి సముత్థితమ్.. 4.10.4..
శోకసంవిగ్నహృదయో భృశం వ్యాకులితేన్ద్రియః.
అపిధాయ బిలద్వారం శైలశృఙ్గేణ తత్తథా.. 4.10.5..
తస్మాద్దేశాదపాక్రమ్య కిష్కిన్ధాం ప్రావిశం పునః.

విషాదాత్విహ మాం దృష్ట్వా పౌరైర్మన్త్రిభిరేవ చ.. 4.10.6..
అభిషిక్తో న కామేన తన్మేత్వం క్షన్తుమర్హసి.

త్వమేవ రాజా మానార్హస్సదా చాహం యథా పురమ్.. 4.10.7..
రాజభావనియోగో.?యం మమ త్వద్విరహాత్కృతః.
సామాత్యపౌరనగరం స్థితం నిహతకణ్టకమ్.. 4.10.8..

న్యాసభూతమిదం రాజ్యం తవ నిర్యాతయామ్యహమ్.
మా చ రోషం కృథాస్సౌమ్య మయి శత్రునిబర్హణ.. 4.10.9..

యాచే త్వాం శిరసా రాజన్మయా బద్ధో.?యమఞ్జలిః.
బలాదస్మిన్ సమాగమ్య మన్త్రిభిః పురవాసిభిః.. 4.10.10..
రాజభావే నియుక్తో.?హం శూన్యదేశజిగీషయా.

స్నిగ్ధమేవం బ్రువాణం మాం స తు నిర్భర్త్స్య వానరః.. 4.10.11..
ధిక్త్వామితి చ మా ముక్త్వా బహు తత్తదువాచ హ.

ప్రకృతీశ్చ సమానీయ మున్త్రిణశ్చైవ సమ్మతాన్.. 4.10.12..
మామాహ సుహృదాం మధ్యే వాక్యం పరమగర్హితమ్.

విదితం వో యథా రాత్రౌ మాయావీ స మహాసురః.. 4.10.13..
మాం సమాహ్వయత క్రూరో యుద్ధాకాఙ్క్షీ సుదుర్మతిః.

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా నిస్సృతో.?హం నృపాలయాత్. 4.10.14..
అనుయాతశ్చ మాం తూర్ణమయం భ్రాతా సుదారుణః.

స తు దృష్ట్వైవ మాం రాత్రౌ సద్వితీయం మహాబలః.. 4.10.15..
ప్రాద్రవద్భయసన్త్రస్తో వీక్ష్యావాం సముపాగతౌ.
అనుద్రుతశ్చ వేగేన ప్రవివేశ మహాబిలమ్.. 4.10.16..

తం ప్రవిష్టం విదిత్వా సుఘోరం సుమహద్బిలమ్.
అయముక్తో.?థ మే భ్రాతా మయా తు క్రూరదర్శనః.. 4.10.17..

అహత్వా నాస్తి మే శక్తిః ప్రతిగన్తుమితః పురీమ్.
బిలద్వారి ప్రతీక్ష త్వం యావదేనం నిహన్మ్యహమ్.. 4.10.18..

స్థితో.?యమితి మత్వా తు ప్రవిష్టో.?హం దురాసదమ్.
తం చ మే మార్గమాణస్య గతస్సంవత్సరస్తదా.. 4.10.19..

స తు దృష్టో మయా శత్రురనిర్వేదాద్భయావహః.
నిహతశ్చ మయా తత్ర సో.?సురో బన్ధుభిస్సహ ..4.10.20..

తస్యాస్యాత్తు ప్రవృత్తేన రుధిరౌఘేణ తద్బిలమ్.
పూర్ణమాసీద్దురాక్రామం స్తనతస్తస్య భూతలే.. 4.10.21..

సూదయిత్వా తు తం శత్రుం విక్రాన్తం దున్దుభేస్సుతమ్.
నిష్క్రామన్నేవ పశ్యామి బిలస్య పిహితం ముఖమ్.. 4.10.22..

విక్రోశమానస్య తు మే సుగ్రీవేతి పునః పునః.
యదా ప్రతివచో నాస్తి తతో.?హం భృశదుఃఖితః.. 4.10.23..

పాదప్రహారైస్తు మయా బహుభిస్తద్విదారితమ్.
తతో.?హం తేన నిష్క్రమ్య యథా పురముపాగతః.. 4.10.24..

స తు దృష్ట్వైవ మాం రాత్రౌ సద్వితీయం మహాబలః.. 4.10.15..
ప్రాద్రవద్భయసన్త్రస్తో వీక్ష్యావాం సముపాగతౌ.
అనుద్రుతశ్చ వేగేన ప్రవివేశ మహాబిలమ్.. 4.10.16..

తత్రానేనాస్మి సంరుద్ధో రాజ్యం ప్రార్థయతా.?త్మనః.
సుగ్రీవేణ నృశంసేన విస్మృత్య భ్రాతృసౌహృదమ్..4.10.25..

ఏవముక్త్వా తు మాం తత్ర వస్త్రేణైకేన వానరః.
నిర్వాసయామాస తదా వాలీ విగతసాధ్వసః.. 4.10.26..

తేనాహమపవిద్ధశ్చ హృతదారశ్చ రాఘవ.
తద్భయాచ్ఛ మహీకృత్స్నా క్రాన్తేయం సవనార్ణవా.. 4.10.27..

ఋష్యమూకం గిరివరం భార్యాహరణదుఃఖితః.
ప్రవిష్టో.?స్మి దురాధర్షం వాలినః కారణాన్తరే.. 4.10.28..

ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం వైరానుకథనం మహత్.
అనాగసా మయా ప్రాప్తం వ్యసనం పశ్య రాఘవ!.. 4.10.29..

వాలినస్తు భయార్తస్య సర్వలోకభయఙ్కర.
కర్తుమర్హసి మే వీర ప్రసాదం తస్య నిగ్రహాత్.. 4.10.30..

స తు దృష్ట్వైవ మాం రాత్రౌ సద్వితీయం మహాబలః.. 4.10.15..
ప్రాద్రవద్భయసన్త్రస్తో వీక్ష్యావాం సముపాగతౌ.
అనుద్రుతశ్చ వేగేన ప్రవివేశ మహాబిలమ్.. 4.10.16..

తత్రానేనాస్మి సంరుద్ధో రాజ్యం ప్రార్థయతా.?త్మనః.
సుగ్రీవేణ నృశంసేన విస్మృత్య భ్రాతృసౌహృదమ్..4.10.25..

ఏవముక్తస్స తేజస్వీ ధర్మజ్ఞో ధర్మసంహితమ్.
వచనం వక్తుమారేభే సుగ్రీవం ప్రహసన్నివ.. 4.10.31..

అమోఘాస్సూర్యసఙ్కాశా మమైతే నిశితా శ్శరాః.
తస్మిన్వాలిని దుర్వృత్తే నిపతిష్యన్తి వేగితాః.. 4.10.32..

యావత్తం నాభిపశ్యామి తవ భార్యాపహారిణమ్.
తావత్స జీవేత్పాపాత్మా వాలీ చారిత్రదూషకః.. 4.10.33..

ఆత్మానుమానాత్పశ్యామి మగ్నం త్వాం శోకసాగరే.
త్వామహం తారయిష్యామి కామం ప్రాప్స్యసి పుష్కలమ్.. 4.10.34..

స తు దృష్ట్వైవ మాం రాత్రౌ సద్వితీయం మహాబలః.. 4.10.15..
ప్రాద్రవద్భయసన్త్రస్తో వీక్ష్యావాం సముపాగతౌ.
అనుద్రుతశ్చ వేగేన ప్రవివేశ మహాబిలమ్.. 4.10.16..

తత్రానేనాస్మి సంరుద్ధో రాజ్యం ప్రార్థయతా.?త్మనః.
సుగ్రీవేణ నృశంసేన విస్మృత్య భ్రాతృసౌహృదమ్..4.10.25..

ఏవముక్తస్స తేజస్వీ ధర్మజ్ఞో ధర్మసంహితమ్.
వచనం వక్తుమారేభే సుగ్రీవం ప్రహసన్నివ.. 4.10.31..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా హర్షపౌరుషవర్ధనమ్.
సుగ్రీవః పరమప్రీతస్సుమహద్వాక్యమబ్రవీత్.. 4.10.35..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే దశమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s