ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 9

కిష్కిందకాండ సర్గ 9

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 9

వాలీ నామ మమ భ్రాతా జ్యేష్ఠశ్శత్రునిషూదనః .
పితుర్బహుమతో నిత్యం మమాపి చ తథా పురా.. 4.9.1..

పితర్యుపరతే.?స్మాకం జ్యేష్ఠో.?యమితి మన్త్రిభిః.
కపీనామీశ్వరో రాజ్యే కృతః పరమసమ్మతః.. 4.9.2..

రాజ్యం ప్రశాసతస్తస్య పితృపైతామహం మహత్.
అహం సర్వేషు కాలేషు ప్రణతః ప్రేష్యవత్ స్థితః.. 4.9.3..

మాయావీ నామ తేజస్వీ పూర్వజో దున్దుభేః సుతః.
తేన తస్య మహద్వైరం స్త్రీకృతం విశ్శ్రుతం పురా.. 4.9.4..

స తు సుప్తజనే రాత్రౌ కిష్కిన్ధాద్వారమాగతః.
నర్దతి స్మ సుసంరబ్ధో వాలినం చాహ్వయద్రణే.. 4.9.5..

ప్రసుప్తస్తు మమ భ్రాతా నర్దితం భైరవస్వనమ్.
శ్రుత్వా న మమృషే వాలీ నిష్పపాత జవాత్తదా.. 4.9.6..

స తు వై నిస్సృతః క్రోధాత్తం హన్తుమసురోత్తమమ్.
వార్యమాణస్తత స్త్రీభిర్మయా చ ప్రణతాత్మనా.. 4.9.7..

స తు నిర్ధూయ తాః సర్వా నిర్జగామ మహాబలః.
తతో.?హమపి సౌహార్దాన్నిస్సృతో వాలినా సహ.. 4.9.8..

స తు మే భ్రాతరం దృష్ట్వా మాం చ దూరాదవస్థితమ్.
అసురో జాతసన్త్రాసః ప్రదుద్రావ తతో భృశమ్.. 4.9.9..

తస్మిన్ ద్రవతి సన్త్రస్తే హ్యావాం ద్రుతతరం గతౌ.
ప్రకాశశ్చ కృతో మార్గశ్చన్ద్రేణోద్గచ్ఛతా తదా.. 4.9.10..

స తృణైరావృతం దుర్గం ధరణ్యా వివరం మహత్.
ప్రవివేశాసురో వేగాదావామాసాద్య విష్ఠితౌ.. 4.9.11..

తం ప్రవిష్టం రిపుం దృష్ట్వా బిలం రోషవశం గతః.
మామువాచ తదా వాలీ వచనం క్షుభితేన్ద్రియః.. 4.9.12..

ఇహ త్వం తిష్ఠ సుగ్రీవ బిలద్వారి సమాహితః.
యావత్తత్ర ప్రవిశ్యాహం నిహన్మి సహసా రిపుమ్.. 4.9.13..

మయా త్వేతద్వచశ్శ్రుత్వా యాచితస్స పరన్తపః.
శాపయిత్వా తు మాం పద్భ్యాం ప్రవివేశ బిలం మహత్.. 4.9.14..

తస్య ప్రవిష్టస్య బిలం సాగ్రస్సంవత్సరో గతః.
స్థితస్య మమ బిలద్వారి స కాలో వ్యత్యవర్తత.. 4.9.15..

అహం తు నష్టం జ్ఞాత్వా తం స్నేహాదాగతసమ్భ్రమః.
భ్రాతరం న చ పశ్యామి పాపాశఙ్కి చ మే మనః.. 4.9.16..

అథ దీర్ఘస్య కాలస్య బిలాత్తస్మాద్వినిస్సృతమ్.
సఫేనం రుధిరం రక్తమహం దృష్ట్వా సుదుఃఖితః..4.9.17..

నర్దతామసురాణాం చ ధ్వనిర్మే శ్రోత్రమాగతః.
నిరస్తస్య చ సఙ్గ్రామే క్రోశతోనిస్స్వనో గురోః.. 4.9.18..

అహం త్వవగతో బుద్ధ్యా చిహ్నైస్తైర్భ్రాతరం హతమ్.
పిధాయ చ బిలద్వారం శిలయా గిరిమాత్రయా.. 4.9.19..
శోకార్తశ్చోదకం కృత్వా కిష్కిన్ధామాగతస్సఖే.
గూహమానస్య మే తత్త్వం యత్నతో మన్త్రిభిశ్శ్రుతమ్.. 4.9.20..

తతో.?హం తైస్సమాగమ్య సమ్మతైరభిషేచితః.
రాజ్యం ప్రశాసతస్తస్య న్యాయతో మమ రాఘవ!.. 4.9.21..
ఆజగామ రిపుం హత్వా వాలీ తమసురోత్తమమ్..

అభిషిక్తం తు మాం దృష్ట్వా వాలీ సంరక్తలోచనః.
మదీయాన్మన్త్రిణో బద్ధ్వా పరుషం వాక్యమబ్రవీత్.. 4.9.22..

నిగ్రహే.?పి సమర్థస్య తం పాపం ప్రతి రాఘవ.
న ప్రావర్తత మే బుద్ధిర్భ్రాతుర్గౌరవయన్త్రితా.. 4.9.23..

హత్వా శత్రుం స మే భ్రాతా ప్రవివేశ పురం తదా.. 4.9.24..
మానయంస్తం మహాత్మానం యథావచ్చాభ్యవాదయమ్.
ఉక్తాశ్చ నాశిషస్తేన సన్తుష్టేనాన్తరాత్మనా.. 4.9.25..

నత్వా పాదావహం తస్య మకుటేనాస్పృశం ప్రభో
అపి వాలీ మమ క్రోధాన్న ప్రసాదం చకార సః.. 4.9.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే నవమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s