ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 8

కిష్కిందకాండ సర్గ 8

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 8

పరితుష్టస్తు సుగ్రీవస్తేన వాక్యేన వానరః.
లక్ష్మణస్యాగ్రతో రామమిదం వచనమబ్రవీత్.. 4.8.1..

సర్వథా.?హమనుగ్రాహ్యో దేవతానాం న సంశయః.
ఉపపన్న గుణోపేతస్సఖా యస్య భవాన్మమ.. 4.8.2..

శక్యం ఖలు భవేద్రామ! సహాయేన త్వయా.?నఘ!.
సురరాజ్యమపి ప్రాప్తుం స్వరాజ్యం కిం పన: ప్రభో .. 4.8.3..

సో.?హం సభాజ్యో బన్ధూనాం సుహృదాం చైవ రాఘవ.
యస్యాగ్నిసాక్షికం మిత్రం లబ్ధం రాఘవవంశజమ్.. 4.8.4..

అహమప్యనురూపస్తే వయస్యో జ్ఞాస్యసే శనైః.
న తు వక్తుం సమర్థో.?హం స్వయమాత్మగతాన్గుణాన్.. 4.8.5..

మహాత్మనాం తు భూయిష్ఠం త్వద్విధానాం కృతాత్మనామ్.
నిశ్చలా భవతి ప్రీతిర్ధైర్యమాత్మవతామివ.. 4.8.6..

రజతం వా సువర్ణం వా వస్త్రాణ్యాభరణాని చ.
అవిభక్తాని సాధూనామవగచ్ఛన్తి సాధవః.. 4.8.7..

ఆఢ్యో వాపి దరిద్రో వా దుఃఖితస్సుఖితో.?పి వా.
నిర్దోషో వా సదోషో వా వయస్యః పరమా గతిః.. 4.8.8..

ధనత్యాగస్సుఖత్యాగో దేశత్యాగో.?పి వా పునః.
వయస్యార్థే ప్రవర్తన్తే స్నేహం దృష్టవా తథావిధమ్.. 4.8.9..

తత్తథేత్యబ్రవీద్రామస్సుగ్రీవం ప్రియవాదినమ్.
లక్ష్మణస్యాగ్రతో లక్ష్మ్యా వాసవస్యేవ ధీమతః.. 4.8.10..

తతో రామం స్థితం దృష్ట్వా లక్ష్మణం చ మహాబలమ్.
సుగ్రీవస్సర్వతశ్చక్షుర్వనే లోలమపాతయత్.. 4.8.11..

స దదర్శ తతస్సాలమవిదూరే హరీశ్వరః.
సుపుష్పమీషత్పత్రాఢ్యం భ్రమరైరుపశోభితమ్.. 4.8.12..

తస్యైకాం పర్ణబహులాం భఙ్క్త్వా శాఖాం సుపుష్పితామ్.
సాలస్యాస్తీర్య సుగ్రీవో నిషసాద సరాఘవః.. 4.8.13..

తావాసీనౌ తతో దృష్ట్వా హనూమానపి లక్ష్మణమ్.
సాలశాఖాం సముత్పాట్య వినీతముపవేశయత్.. 4.8.14..

సుఖోపవిష్టం రామం తు ప్రసన్నముదధిం యథా.
ఫలపుష్పసమాకీర్ణే తస్మిన్ గిరివరోత్తమే.. 4.8.15..
తతః ప్రహృష్టస్సుగ్రీవశ్లక్ష్ణం మధురయా గిరా.
ఉవాచ ప్రణయాద్రామం హర్షవ్యాకులితాక్షరమ్.. 4.8.16..

అహం వినికృతో భ్రాత్రా చరామ్యేష భయార్దితః.
ఋష్యమూకం గిరివరం హృతభార్యస్సుదుఃఖితః.. 4.8.17..

సో.?హం త్రస్తో భయే మగ్నో వసామ్యుద్భ్రాన్తచేతనః.
వాలినా నికృతో భ్రాత్రా కృతవైరశ్చ రాఘవ.. 4.8.18..

వాలినో మే భయార్తస్య సర్వలోకాభయఙ్కర.
మమాపి త్వమనాథస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి.. 4.8.19..

ఏవముక్తస్తు తేజస్వీ ధర్మజ్ఞో ధర్మవత్సలః.
ప్రత్యువాచ స కాకుత్స్థస్సుగ్రీవం ప్రహసన్నివ.. 4.8.20..

ఉపకారఫలం మిత్రమపకారో.?రిలక్షణమ్.
అద్యైవ తం హనిష్యామి తవ భార్యాపహారిణమ్.. 4.8.21..

ఇమే హి మే మహావేగా పత్రిణస్తిగ్మతేజసః.
కార్తికేయవనోద్భూతాశ్శరా హేమవిభూషితాః.. 4.8.22..
కఙ్కపత్రపరిచ్ఛన్నా మహేన్ద్రాశనిసన్నిభాః.
సుపర్వాణస్సుతీక్ష్ణాగ్రాస్సరోషా భుజగా ఇవ.. 4.8.23..

భ్రాతృసంజ్ఞమమిత్రం తే వాలినం కృతకిల్బిషమ్.
శరైర్వినిహతం పశ్య వికీర్ణమివ పర్వతమ్.. 4.8.24..

రాఘవస్య వచశ్శ్రుత్వా సుగ్రీవో వాహినీపతిః.
ప్రహర్షమతులం లేభే సాధు సాధ్వితి చాబ్రవీత్.. 4.8.25..

రామ! శోకాభిభూతో.?హం శోకార్తానాం భవాన్గతిః.
వయస్య ఇతి కృత్వా హి త్వయ్యహం పరిదేవయే.. 4.8.26..

త్వం హి పాణిప్రదానేన వయస్యో మే.?గ్నిసాక్షికమ్.
కృతః ప్రాణైర్బహుమతస్సత్యేనాపి శపామి తే.. 4.8.27..

వయస్య ఇతి కృత్వా చ విస్రబ్ధః ప్రవదామ్యహమ్.
దుఃఖమన్తర్గతం యన్మే మనో హరతి నిత్యశః.. 4.8.28..

ఏతావదుక్త్వా వచనం బాష్పదూషితలోచనః.
బాష్పోపహతయా వాచా నోచ్చైశ్శక్నోతి భాషితుమ్.. 4.8.29..

బాష్పవేగం తు సహసా నదీవేగమివాగతమ్.
ధారయామాస ధైర్యేణ సుగ్రీవో రామసన్నిధౌ.. 4.8.30..

సన్నిగృహ్య తు తం బాష్పం ప్రమృజ్య నయనే శుభే.
వినిశ్శ్వస్య చ తేజస్వీ రాఘవం వాక్యమబ్రవీత్.. 4.8.31..

పురా.?హం వాలినా రామ రాజ్యాత్స్వాదవరోపితః.
పరుషాణి చ సంశ్రావ్య నిర్ధూతో.?స్మి బలీయసా.. 4.8.32..

హృతా భార్యా చ మే తేన ప్రాణేభ్యో.?పి గరీయసీ.
సుహృదశ్చ మదీయా యే సంయతా బన్ధనేషు తే.. 4.8.33..

యత్నవాంశ్చ సుదుష్టాత్మా మద్వినాశాయ రాఘవ .
బహుశస్తత్ప్రయుక్తాశ్చ వానరా నిహతా మయా.. 4.8.34..

శఙ్కయా త్వేతయా చేహ దృష్ట్వా త్వామపి రాఘవ!.
నోపసర్పామ్యహం భీతో భయే సర్వే హి బిభ్యతి.. 4.8.35..

కేవలం హి సహాయా మే హనుమత్ప్రముఖాస్త్విమే.
అతో.?హం ధారయామ్యద్య ప్రాణాన్ కృచ్ఛ్రగతో.?పి సన్.. 4.8.36..

ఏతే హి కపయస్స్నిగ్ధా మాం రక్షన్తి సమన్తతః.
సహ గచ్ఛన్తి గన్తవ్యే నిత్యం తిష్ఠన్తి చ స్థితే.. 4.8.37..

సఙ్క్షేపస్త్వేష మే రామ కిముక్త్వా విస్తరం హి తే.
స మే జ్యేష్ఠో రిపుర్భ్రాతా వాలీ విశ్రుతపౌరుషః.. 4.8.38..

తద్వినాశాద్ధి మే దుఃఖం ప్రణష్టం స్యాదనన్తరమ్.
సుఖం మే జీవితం చైవ తద్వినాశనిబన్ధనమ్.. 4.8.39..

ఏష మే రామ! శోకాన్తశ్శోకార్తేన నివేదితః.
దుఃఖితస్సుఖితో వాపి సఖ్యుర్నిత్యం సఖా గతిః.. 4.8.40..

శ్రుత్వైతద్వచనం రామస్సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్.
కిం నిమిత్తమభూద్వైరం శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః.. 4.8.41..

సుఖం హి కారణం శ్రుత్వా వైరస్య తవ వానర! .
అనన్తరం విధాస్యామి సమ్ప్రధార్య బలాబలమ్.. 4.8.42..

బలవాన్ హి మమామర్షశ్శ్రుత్వా త్వామవమానితమ్.
వర్తతే హృదయోత్కమ్పీ ప్రావృడ్వేగ ఇవామ్భసః.. 4.8.43..

హృష్టః కథయ విస్రబ్ధో యావదారోప్యతే ధనుః.
సృష్టశ్చ హి మయా బాణో నిరస్తశ్చ రిపుస్తవ.. 4.8.44..

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవః కాకుత్స్థేన మహాత్మనా.
ప్రహర్షమతులం లేభే చతుర్భిస్సహ వానరైః.. 4.8.45..

తతః ప్రహృష్టవదనస్సుగ్రీవో లక్ష్మణాగ్రజే.
వైరస్య కారణం తత్త్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే.. 4.8.46..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే అష్టమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s