ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 7

కిష్కిందకాండ సర్గ 7

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 7

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో రామేణార్తేన వానరః.
అబ్రవీత్ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం సబాష్పం బాష్పగద్గదః..4.7.1..

న జానే నిలయం తస్య సర్వథా పాపరక్షసః.
సామర్థ్యం విక్రమం వాపి దౌష్కులేయస్య వా కులమ్.. 4.7.2..

సత్యం తే ప్రతిజానామి త్యజ శోకమరిన్దమ!.
కరిష్యామి తథా యత్నం యథా ప్రాప్స్యసి మైథిలీమ్.. 4.7.3..

రావణం సగణం హత్వా పరితోష్యాత్మపౌరుషమ్.
తథా.?స్మి కర్తా న చిరాద్యథా ప్రీతో భవిష్యసి.. 4.7.4..

అలం వైక్లబ్యమాలమ్బ్య ధైర్యమాత్మగతం స్మర.
త్వద్విధానాం న సదృశమీదృశం బుద్ధిలాఘవమ్…4.7.5..

మయా.?పి వ్యసనం ప్రాప్తం భార్యావిరహజం మహత్.
నాహమేవం హి శోచామి న చ ధైర్యం పరిత్యజే.. 4.7.6..

నాహం తామనుశోచామి ప్రాకృతో వానరో.?పి సన్.
మహాత్మా చ వినీతశ్చ కిం పునర్ధృతిమాన్భవాన్.. 4.7.7..

బాష్పమాపతితం ధైర్యాన్నిగ్రహీతుం త్వమర్హసి.
మర్యాదాం సత్త్వయుక్తానాం ధృతిం నోత్స్రష్టుమర్హసి.. 4.7.8..

వ్యసనే వా.?ర్థకృచ్ఛ్రే వా భయే వా జీవితాన్తకే.
విమృశన్వై స్వయా బుద్ధ్యా ధృతిమాన్నావసీదతి.. 4.7.9..

బాలిశస్తు నరో నిత్యం వైక్లబ్యం యో.?నువర్తతే.
స మజ్జత్యవశశ్శోకే భారాక్రాన్తేవ నౌర్జలే.. 4.7.10..

ఏషో.?ఞ్జలిర్మయా బద్ధః ప్రణయాత్త్వాం ప్రసాదయే.
పౌరుషం శ్రయ శోకస్య నాన్తరం దాతుమర్హసి.. 4.7.11..

యే శోకమనువర్తన్తే న తేషాం విద్యతే సుఖమ్.
తేజశ్చ క్షీయతే తేషాం న త్వం శోచితుమర్హసి.. 4.7.12..

శోకేనాభిప్రపన్నస్య జీవితే చాపి సంశయః.
స శోకం త్యజ రాజేన్ద్ర! ధైర్యమాశ్రయ కేవలమ్.. 4.7.13..

హితం వయస్యభావేన బ్రూమి నోపదిశామి తే.
వయస్యతాం పూజయన్మే న త్వం శోచితుమర్హసి.. 4.7.14..

మధురం సాన్త్విత స్తేన సుగ్రీవేణ స రాఘవః.
ముఖమశ్రుపరిక్లిన్నం వస్త్రాన్తేన ప్రమార్జయత్.. 4.7.15..

ప్రకృతిస్థస్తు కాకుత్స్థస్సుగ్రీవవచనాత్ప్రభుః.
సమ్పరిష్వజ్య సుగ్రీవమిదం వచనమబ్రవీత్.. 4.7.16..

కర్తవ్యం యద్వయస్యేన స్నిగ్ధేన చ హితేన చ.
అనురూపం చ యుక్తం చ కృతం సుగ్రీవ! తత్త్వయా.. 4.7.17..

ఏష చ ప్రకృతిస్థో.?హమనునీతస్త్వయా సఖే!.
దుర్లభో హీదృశో బన్ధురస్మిన్కాలే విశేషతః.. 4.7.18..

కిం తు యత్నస్త్వయా కార్యో మైథిల్యాః పరిమార్గణే.
రాక్షసస్య చ రౌద్రస్య రావణస్య దురాత్మనః.. 4.7.19..

మయా చ యదనుష్ఠేయం విస్రబ్ధేన తదుచ్యతామ్.
వర్షాస్వివ చ సుక్షేత్రే సర్వం సమ్పద్యతే తవ.. 4.7.20..

మయా చ యదిదం వాక్యమభిమానాత్సమీరితమ్.
తత్త్వయా హరిశార్దూల! తత్త్వమిత్యుపధార్యతామ్.. 4.7.21..

అనృతం నోక్తపూర్వం మే న చ వక్ష్యే కదాచన.
ఏతత్తే ప్రతిజానామి సత్యేనైవ చ తే శపామ్యహమం .. 4.7.22..

తతః ప్రహృష్టస్సుగ్రీవో వానరైస్సచివైస్సహ.
రాఘవస్య వచశ్శ్రుత్వా ప్రతిజ్ఞాతం విశేషతః.. 4.7.23..

ఏవమేకాన్తసమ్పృక్తౌ తతస్తౌ నరవానరౌ.
ఉభావన్యోన్యసదృశం సుఖం దుఃఖమభాషతామ్.. 4.7.24..

మహానుభావస్య వచో నిశమ్య
హరిర్నృపాణామృషభస్య తస్య.
కృతం స మేనే హరివీరముఖ్య
స్తదా స్వకార్యం హృదయేన విద్వాన్.. 4.7.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే సప్తమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s