ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 6

కిష్కిందకాండ సర్గ 6

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 6

పునరేవాబ్రవీత్ప్రీతో రాఘవం రఘునన్దనమ్.
అయమాఖ్యాతి మే రామ! సచివో మన్త్రిసత్తమః.. 4.6.1..
హనుమాన్యన్నిమిత్తం త్వం నిర్జనం వనమాగతః.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వసతశ్చ వనే తవ.. 4.6.2..
రక్షసా.?పహృతా భార్యా మైథిలీ జనకాత్మజా.
త్వయా వియుక్తా రుదతీ లక్ష్మణేన చ ధీమతా.. 4.6.3..

అన్తరప్రేప్సునా తేన హత్వా గృధ్రం జటాయుషమ్.
భార్యావియోగజం ద:ఖమ్ ప్రాపితస్తేన రక్షసా..4.6.4..

భార్యావియోగజం దుఃఖం న చిరాత్త్వం విమోక్ష్యసే.
అహం తామానయిష్యామి నష్టాం వేదశ్రుతీమివ..4.6.5..

రసాతలే వా వర్తన్తీం వర్తన్తీ వా నభస్థలే
అహమానీయ దాస్యామి తవ భార్యామరిన్దమ!…4.6.6..

ఇదం తథ్యం మమ వచస్త్వమవేహి చ రాఘవ!.
న శక్యా సా జరయితుం సేన్ద్రైరపి స్సురాసురైః.. 4.6.7..
తవ భార్యా మహాబాహో! భక్ష్యం విషకృతం యథా.

త్యజ శోకం మహాబాహో తాం కాన్తామానయామి తే.. 4.6.8..
అనుమానాత్తు జానామి మైథిలీ సా న సంశయః.
హ్రియమాణా మయా దృష్టా రక్షసా క్రూరకర్మణా.. 4.6.9..
క్రోశన్తీ రామ రామేతి లక్ష్మణేతి చ విస్వరమ్.
స్ఫురన్తీ రావణస్యాఙ్కే పన్నగేన్ద్రవధూర్యథా.. 4.6.10..

ఆత్మనా పఞ్చమం మాం హి దృష్ట్వా శైలతటే స్థితమ్.
ఉత్తరీయం తయా త్యక్తం శుభాన్యాభరణాని చ.. 4.6.11..

తాన్యస్మాభిగృహీతాని నిహితాని చ రాఘవ!.
ఆనయిష్యామ్యహం తాని ప్రత్యభిజ్ఞాతుమర్హసి.. 4.6.12..

తమబ్రవీత్తతో రామస్సుగ్రీవం ప్రియవాదినమ్.
ఆనయస్వ సఖే! శీఘ్రం కిమర్థం ప్రవిలమ్బసే.. 4.6.13..

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవశ్శైలస్య గహనాం గుహామ్.
ప్రవివేశ తతశశీఘ్రం రాఘవప్రియకామ్యయా.. 4.6.14..

ఉత్తరీయం గృహీత్వా తు శుభాన్యాభరణాని చ.
ఇదం పశ్యేతి రామాయ దర్శయామాస వానరః.. 4.6.15..

తతో గృహీత్వా వాసస్తు శ్శుభాన్యాభరణాని చ.
అభవద్బాష్పసంరుద్ధో నీహారేణేవ చన్ద్రమాః.. 4.6.16..

సీతాస్నేహప్రవృత్తేన స తు బాష్పేణ దూషితః.
హా ప్రియేతి రుదన్ధైర్యముత్సృజ్య న్యపతత్క్షితౌ.. 4.6.17..

హృది కృత్వా తు బహుశస్తమలఙ్కారముత్తమమ్.
నిశశ్వాస భృశం సర్పో బిలస్థ ఇవ రోషితః..4.6.18..

అవిచ్ఛిన్నాశ్రువేగస్తు సౌమిత్రిం వీక్ష్య పార్శ్వతః.
పరిదేవయితుం దీనం రామస్సముపచక్రమే.. 4.6.19..

పశ్య లక్ష్మణ! వైదేహ్యా సన్త్యక్తం హ్రియమాణయా.
ఉత్తరీయమిదం భూమౌ శరీరాద్భూషణాని చ.. 4.6.20..

శాద్వలిన్యాం ధ్రువం భూమౌ సీతయా హ్రియమాణయా.
ఉత్సృష్టం భూషణమిదం తథారూపం హి దృశ్యతే.. 4.6.21..

ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణో వాక్యమబ్రవీత్.
నాహం జానామి కేయూరే నాహం జానామి కుణ్డలే.. 4.6.22..
నూపురే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాభివన్దనాత్.

తతస్తు రాఘవో వాక్యం సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్.. 4.6.23..
బ్రూహి సుగ్రీవ! కం దేశం హ్రియన్తీ లక్షితా త్వయా.
రక్షసా రౌద్రరూపేణ మమ ప్రాణైః ప్రియా ప్రియా.. 4.6.24..

క్వ వా వసతి తద్రక్షో మహద్వ్యసనదం మమ.
యన్నిమిత్తమహం సర్వాన్నాశయిష్యామి రాక్షసాన్.. 4.6.25..

హరతా మైథిలీం యేన మాం చ రోషయతా భృశమ్.
ఆత్మనో జీవితాన్తాయ మృత్యుద్వారమపావృతమ్.. 4.6.26..

మమ దయితతరా హృతా వనాన్తా- .
ద్రజనిచరేణ విమథ్య యేన సా.
కథయ మమ రిపుం తమద్య వై
ప్లవగపతే! యమసాదనం నయామి.. 4.6.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షష్ఠస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s