ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 5

కిష్కిందకాండ సర్గ 5

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 5

ఋశ్యమూకాత్తు హనుమాన్గత్వా తు మలయం గిరిమ్.
ఆచచక్షే తదా వీరౌ కపిరాజాయ రాఘవౌ.. 4.5.1..

అయం రామో మహాప్రాజ్ఞ స్సమ్ప్రాప్తో దృఢవిక్రమః.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా రామో.?యం సత్యవిక్రమః.. 4.5.2..

ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతో రామో దశరథాత్మజః.
ధర్మే నిగదితశ్చైవ పితుర్నిర్దేశపారగః.. 4.5.3..

తస్యాస్య వసతో.?రణ్యే నియతస్య మహాత్మనః.
రావణేన హృతా భార్యా స త్వాం శరణమాగతః.. 4.5.4..

రాజసూయాశ్వమేధైశ్చ వహ్నిర్యేనాభితర్పితః.
దక్షిణాశ్చ తథోత్సృష్టా గావశ్శతసహస్రశః.. 4.5.5..
తపసా సత్యవాక్యేన వసుధా యేన పాలితా.
స్త్రీ హేతోస్తస్య పుత్రో.?యం రామస్త్వాం శరణం గతః.. 4.5.6..

భవతా సఖ్యకామౌ తౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ.
ప్రతిగృహ్యార్చయస్వైతౌ పూజనీయతమావుభౌ.. 4.5.7..

శ్రుత్వా హనుమతో వాక్యం సుగ్రీవో హృష్టమానసః.
దర్శనీయతమో భూత్వా ప్రీత్యా ప్రోవాచ రాఘవమ్.. 4.5.8..

భవాన్ధర్మవినీతశ్చ విక్రాన్తస్సర్వవత్సలః.
ఆఖ్యాతా వాయుపుత్రేణ తత్త్వతో మే భవద్గుణాః.. 4.5.9..

తన్మమైవైష సత్కారో లాభశ్చైవోత్తమః ప్రభో.
యత్త్వమిచ్ఛసి సౌహార్దం వానరేణ మయా సహ.. 4.5.10..

రోచతే యది వా సఖ్యం బాహురేష ప్రసారితః.
గృహ్యతాం పాణినా పాణిర్మర్యాదా బధ్యతాం ధ్రువా.. 4.5.11..

ఏతత్తు వచనం శ్రుత్వా సుగ్రీవేణ సుభాషితమ్.
సమ్ప్రహృష్టమనా హస్తం పీడయామాస పాణినా.. 4.5.12..
హృద్యం సౌహృదమాలమ్బ్యపర్యష్వజత పీడితమ్..

తతో హనూమాన్సన్త్యజ్య భిక్షురూపమరిన్దమః. 4.5.13..
కాష్ఠయోస్స్వేన రూపేణ జనయామాస పావకమ్.
దీప్యమానం తతో వహ్నిం హ్నిం పుష్పైరభ్యర్చ్య సత్కృతమ్.. 4.5.14..
తయోర్మధ్యే.?థ సుప్రీతో నిదధే సుసమాహితః.

తతో.?గ్నిం దీప్యమానం తౌ చక్రతుశ్చ ప్రదక్షిణమ్..4.5.15..
సుగ్రీవో రాఘవశ్చైవ వయస్యత్వముపాగతౌ.

తతస్సుప్రీతమనసౌ తావుభౌ హరిరాఘవౌ.. 4.5.16..
అన్యోన్యమభివీక్షన్తౌ న తృప్తిముపజగ్మతుః..

త్వం వయస్యో.?సి మే హృద్యో హ్యేకం దుఃఖం సుఖం చ నౌ.. 4.5.17..
సుగ్రీవో రాఘవం వాక్యమిత్యువాచ ప్రహృష్టవత్.

తతస్సుపర్ణబహులాం ఛిత్వా శాఖాం సుపుష్పితామ్.. 4.5.18..
సాలస్యాస్తీర్య సుగ్రీవో నిషసాద సరాఘవః.

లక్ష్మణాయాథ సంహృష్టో హనూమాన్ ప్లవగర్షభః.. 4.5.19..
శాఖాం చన్దనవృక్షస్య దదౌ పరమపుష్పితామ్.

తతః ప్రహృష్టస్సుగ్రీవః శ్లక్ష్ణం మధురయా గిరా.. 4.5.20..
ప్రత్యువాచ తదా రామం హర్షవ్యాకులలోచనః.

అహం వినికృతో రామ! చరామీహ భయార్దితః.. 4.5.21..
హృతభార్యో వనే త్రస్తో దుర్గమేతదుపాశ్రితః.

సో.?హం త్రస్తో వనే భీతో వసామ్యుద్భ్రాన్తచేతనః.. 4.5.22..
వాలినా నికృతో భ్రాత్రా కృతవైరశ్చ రాఘవ!.

వాలినో మే మహాభాగ! భయార్తస్యాభయం కురు.. 4.5.23..
కర్తుమర్హసి కాకుత్స్థ! భయం మే న భవేద్యథా..

ఏవముక్తస్తు తేజస్వీ ధర్మజ్ఞో ధర్మవత్సలః.. 4.5.24..
ప్రత్యభాషత కాకుత్స్థ: సుగ్రీవం ప్రహసన్నివ.

ఉపకారఫలం మిత్రం విదితం మే మహాకపే!.. 4.5.25..
వాలినం తం వధిష్యామి తవ భార్యాపహారిణమ్.

అమోఘాస్సూర్యసఙ్కాశా మమైతే నిశితాశ్శరాః.. 4.5.26..
తస్మిన్వాలిని దుర్వృత్తే నిపతిష్యన్తి వేగితాః.
కఙ్కపత్రప్రతిచ్ఛన్నా మహేన్ద్రాశనిసన్నిభాః.. 4.5.27..
తీక్ష్ణాగ్రా ఋజుపర్వాణస్సరోషా భుజగా ఇవ.

తమద్య వాలినం పశ్య తీక్ష్ణైరాశీవిషోపమైః.. 4.5.28..
శరైర్వినిహతం భూమౌ వికీర్ణమివ పర్వతమ్.

స తు తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్యాత్మనో హితమ్.. 4.5.29..
సుగ్రీవః పరమప్రీతస్సుమహద్వాక్యమబ్రవీత్.

తవ ప్రసాదేన నృసింహ! రాఘవ!.. 4.5.30..
ప్రియాం చ రాజ్యం చ సమాప్నుయామహమ్.
తథా కురు త్వం నరదేవ! వైరిణం
యథా నిహంస్యద్య రిపుంమమాగ్రజమ్.. 4.5.31..

సీతా కపీన్ద్రక్షణదాచరాణాం
రాజీవహేమజ్వలనోపమాని.
సుగ్రీవరామప్రణయప్రసఙ్గే
వామాని నేత్రాణి సమం స్ఫురన్తి.. 4.5.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s