ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 4

కిష్కిందకాండ సర్గ 4

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 4

తతః ప్రహృష్టౌ హనుమాన్కృత్యవానితి తద్వచః.
శ్రుత్వా మధురసమ్భాషం సుగ్రీవం మనసా గతః.. 4.4.1..

భవ్యో రాజ్యాగమస్తస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
యదయం కృత్యవాన్ప్రాప్తః కృత్యం చైతదుపాగతమ్.. 4.4.2..

తతః పరమసంహృష్టో హనుమాన్ ప్లవగర్షభః.
ప్రత్యువాచ తతో వాక్యం రామం వాక్యవిశారదః.. 4.4.3..

కిమిర్థం త్వం వనం ఘోరం పమ్పాకాననమణ్డితమ్.
ఆగతస్సానుజో దుర్గం నానావ్యాళమృగాయుతమ్.. 4.4.4..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణో రామచోదితః.
ఆచచక్షే మహాత్మానం రామం దశరథాత్మజమ్.. 4.4.5..

రాజా దశరథో నామ ద్యుతిమాన్ధర్మవత్సలః.
చాతుర్వర్ణ్యం స్వధర్మేణ నిత్యమేవాభ్యపాలయత్.. 4.4.6..

న ద్వేష్టా విద్యతే తస్య న చ స ద్వేష్టి కఞ్చన.
స చ సర్వేషు భూతేషు పితామహ ఇవాపరః.. 4.4.7..
అగ్నిష్టోమాదిభిర్యజ్ఞైరిష్టవానాప్తదక్షిణైః.

తస్యాయం పూర్వజః పుత్రో రామో నామ జనైః శ్రుతః. 4.4.8..
శరణ్యస్సర్వభూతానాం పితుర్నిర్దేశపారగః..

వీరో దశరథస్యాయం పుత్రాణాం గుణవత్తమః. 4.4.9..
రాజలక్షణసమ్పన్నస్సమ్యుక్తో రాజసమ్పదా..
రాజ్యాద్భ్రష్టో వనే వస్తుం మయా సార్ధమిహాగతః.. 4.4.10..

భార్యయా చ మహాతేజాస్సీతయా.?నుగతో వశీ.
దినక్షయే మహాతేజాః ప్రభయేవ దివాకరః.. 4.4.11..

అహమస్యావరో భ్రాతా గుణైర్దాస్యముపాగతః.
కృతజ్ఞస్య బహుజ్ఞస్య లక్ష్మణో నామ నామతః.. 4.4.12..

సుఖార్హస్య మహార్హస్య సర్వభూతహితాత్మనః.
ఐశ్వర్యేణ చ హీనస్య వనవాసాశ్రితస్య చ.. 4.4.13..
రక్షసా.?పహృతా భార్యా రహితే కామరూపిణా.
తచ్చ న జ్ఞాయతే రక్షః పత్నీ యేనాస్య సా హృతా.. 4.4.14..

దనుర్నామ దితేః పుత్రశ్శాపాద్రాక్షసతాం గతః.
ఆఖ్యాతస్తేన సుగ్రీవస్సమర్థో వానరర్షభః.. 4.4.15..

స జ్ఞాస్యతి మహావీర్యస్తవ భార్యాపహారిణమ్.
ఏవముక్త్వా దనుస్స్వర్గం భ్రాజమానో గతస్సుఖమ్.. 4.4.16..

ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యథా తథ్యేన పృచ్ఛతః.
అహం చైవ హి రామశ్చ సుగ్రీవం శరణం గతౌ.. 4.4.17..

ఏష దత్త్వా చ విత్తాని ప్రాప్య చానుత్తమం యశః.
లోకనాథః పురా భూత్వా సుగ్రీవం నాథమిచ్ఛతి.. 4.4.18..

పితా యస్య పురా హ్యాసీచ్ఛరణ్యో ధర్మవత్సలః.
తస్య పుత్రశ్శరణ్యశ్చ సుగ్రీవం శరణం గతః.. 4.4.19..

సర్వలోకస్య ధర్మాత్మా శరణ్యశ్శరణం పురా.
గురుర్మే రాఘవస్సో.?యం సుగ్రీవం శరణం గతః.. 4.4.20..

యస్య ప్రసాదే సతతం ప్రసీదేయురిమాః ప్రజాః.
స రామో వానరేన్ద్రస్య ప్రసాదమభికాఙ్క్షతే. 4.4.21..

యేన సర్వగుణోపేతాః పృథివ్యాం సర్వపార్థివాః.
మానితాస్సతతం రాజ్ఞా సదా దశరథేన వై.. 4.4.22..
తస్యాయం పూర్వజః పుత్రస్త్రిషు లోకేషు విశ్రుతః.
సుగ్రీవం వానరేన్ద్రం తు రామశ్శరణమాగతః.. 4.4.23..

శోకాభిభూతే రామే తు శోకార్తే శరణం గతే.
కర్తుమర్హతి సుగ్రీవః ప్రసాదం హరియూధప:.. 4.4.24..

ఏవం బ్రువాణం సౌమిత్రిం కరుణం సాశ్రులోచనమ్.
హనుమాన్ప్రత్యువాచేదం వాక్యం వాక్యవిశారదః.. 4.4.25..

ఈదృశా బుద్ధిసమ్పన్నా జితక్రోధా జితేన్ద్రియాః.
ద్రష్టవ్యా వానరేన్ద్రేణ దిష్ట్యా దర్శనమాగతాః.. 4.4.26..

స హి రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః కృతవైరశ్చ వాలినా.
హృతదారో వనే త్యక్తో భ్రాత్రా వినికృతో భృశమ్.. 4.4.27..

కరిష్యతి స సాహాయ్యం యువయోర్భాస్కరాత్మజః.
సుగ్రీవస్సహ చాస్మాభి స్సీతాయాః పరిమార్గణే.. 4.4.28..

ఇత్యేవముక్త్వా హనుమాన్ శ్లక్ష్ణం మధురయా గిరా.
బభాషే సో.?భిగచ్ఛేమ సుగ్రీవమితి రాఘవమ్.. 4.4.29..

ఏవం బ్రువాణం ధర్మాత్మా హనుమన్తం స లక్ష్మణః.
ప్రతిపూజ్య యథాన్యాయమిదం ప్రోవాచ రాఘవమ్.. 4.4.30..

కపిః కథయతే హృష్టో యథా.?యం మారుతాత్మజః.
కృత్యవాంత్సో.?పి సమ్ప్రాప్తః కృతకృత్యో.?సి రాఘవ!.. 4.4.31..

ప్రసన్నముఖవర్ణశ్చ వ్యక్తం హృష్టశ్చ భాషతే.
నానృతం వక్ష్యతే వీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః.. 4.4.32..

తతస్స తు మహాప్రాజ్ఞో హనుమాన్మారుతాత్మజః.
జగామాదాయ తౌ వీరౌ హరిరాజాయ రాఘవౌ.. 4.4.33..

భిక్షురూపం పరిత్యజ్య వానరం రూపమాస్థితః.
పృష్ఠమారోప్య తౌ వీరౌ జగామ కపికుఞ్జరః.. 4.4.34..

స తు విపులయశాః కపిప్రవీరః
పవనసుతః కృతకృత్యవత్ప్రహృష్టః.
గిరివరమురువిక్రమః ప్రయాత-
స్స శుభమతిస్సహ రామలక్ష్మణాభ్యామ్.. 4.4.35..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాణ్డే చతుర్థస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s