ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 3

కిష్కిందకాండ సర్గ 3

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 3

వచో విజ్ఞాయ హనుమాన్ సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
పర్వతాదృశ్యమూకాత్తు పుప్లువే యత్ర రాఘవౌ.. 4.3.1..

కపిరూపం పరిత్యజ్య హనుమాన్మారుతాత్మజః.
భిక్షురూపం తతో భేజే శఠబుద్ధితయా కపిః.. 4.3.2..

తతస్స హనుమాన్వాచా శ్లక్ష్ణయా సుమనోజ్ఞయా.
వినీతవదుపాగమ్య రాఘవౌ ప్రణిపత్య చ.. 4.3.3..
ఆబభాషే తదా వీరౌ యథావత్ప్రశశంస చ.

సమ్పూజ్య విధివద్వీరౌ హనుమాన్మారుతాత్మజః.
ఉవాచ కామతో వాక్యం మృదు సత్యపరాక్రమౌ.. 4.3.4..

రాజర్షిదేవప్రతిమౌ తాపసౌ సంశితవ్రతౌ.
దేశం కథమిమం ప్రాప్తౌ భవన్తౌ వరవర్ణినౌ.. 4.3.5..
త్రాసయన్తౌ మృగగణానన్యాంశ్చ వనచారిణః.. 4.3.6..

పమ్పాతీరరుహాన్వృక్షాన్ వీక్షమాణౌ సమన్తతః.
ఇమాం నదీం శుభజలాం శోభయన్తౌ తపస్వినౌ.. 4.3.7..
ధైర్యవన్తౌ సువర్ణాభౌ కౌ యువాం చీరవాససౌ.
నిఃశ్వసన్తౌ వరభుజౌ పీడయన్తావిమాః ప్రజా:.. 4.3.8..

సింహవిప్రేక్షితౌ వీరౌ మహాబలవిక్రమౌ.
శక్రచాపనిభే చాపే గృహీత్వా శత్రుసూదనౌ.. 4.3.9..
శ్రీమన్తౌ రూపసమ్పన్నౌ వృషభశ్రేష్ఠవిక్రమౌ.
హస్తిహస్తోపమభుజౌ ద్యుతిమన్తౌ నరర్షభౌ.. 4.3.10..

ప్రభయా పర్వతేన్ద్రో.?యం యువయోరవభాసితః.
రాజ్యార్హావమరప్రఖ్యౌ కథం దేశమిహాగతౌ.. 4.3.11..

పద్మపత్రేక్షణౌ వీరౌ జటామణ్డలధారిణౌ.
అన్యోన్యసదృశౌ వీరౌ దేవలోకాదివాగతౌ.. 4.3.12..
యదృచ్ఛయేవ సమ్ప్రాప్తౌ చన్ద్రసూర్యౌ వసున్ధరామ్.
విశాలవక్షసౌ వీరౌ మానుషౌ దేవరూపిణౌ.. 4.3.13..
సింహస్కన్ధౌ మహోత్సాహౌ సమదావివ గోవృషౌ.

ఆయతాశ్చ సువృత్తాశ్చ బాహవః పరిఘోపమాః.
సర్వభూషణభూషార్హాః కిమర్థం న విభూషితాః.. 4.3.14..

ఉభౌ యోగ్యావహం మన్యే రక్షితుం పృథివీమిమామ్.
ససాగరవనాం కృత్స్నాం విన్ధ్యమేరువిభూషితామ్.. 4.3.15..

ఇమే చ ధనుషీ చిత్రే శ్లష్ణే చిత్రానులేపనే.
ప్రకాశేతే యథేన్ద్రస్య వజ్రే హేమవిభూషితే.. 4.3.16..

సమ్పూర్ణా నిశితైర్బాణై స్తూణాశ్చ శుభదర్శనాః. 4.3.17..
జీవితాన్తకరైర్ఘోరైశ్శ్వసద్భిరివ పన్నగైః..

మహాప్రమాణౌ విస్తీర్ణౌ తప్తహాటకభూషితౌ.. 4.3.18..
ఖడగావేతౌ విరాజేతే నిర్ముక్తావివపన్నగౌ..

ఏవం మాం పరిభాషన్తం కస్మాద్వై నాభిభాషథః.. 4.3.19..
సుగ్రీవో నామ ధర్మాత్మా కశ్చిద్వానరయూథపః.
వీరో వినికృతో భ్రాత్రా జగద్భ్రమతి దుఃఖితః.. 4.3.20..

ప్రాప్తో.?హం ప్రేషితస్తేన సుగ్రీవేణ మహాత్మనా.
రాజ్ఞా వానరముఖ్యానాం హనుమాన్నామ వానరః.. 4.3.21..

యువాభ్యాం సహ ధర్మాత్మా సుగ్రీవస్సఖ్యమిచ్ఛతి.
తస్య మాం సచివం విత్తం వానరం పవనాత్మజమ్.. 4.3.22..
భిక్షురూపప్రతిచ్ఛన్నం సుగ్రీవప్రియకామ్యయా.
ఋష్యమూకాదిహ ప్రాప్తం కామగం కామరూపిణమ్.. 4.3.23..

ఏవముక్త్వా తు హనుమాంస్తౌ వీరౌ రామలక్ష్మణౌ.
వాక్యజ్ఞౌ వాక్యకుశలః పునర్నోవాచ కిఞ్చన.. 4.3.24..

ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచన్తస్య రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్.
ప్రహృష్టవదనశ్శ్రీమాన్భ్రాతరం పార్శ్వతః స్థితమ్.. 4.3.25..

సచివో.?యం కపీన్ద్రస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
తమేవ కాఙ్క్షమాణస్య మమాన్తికముపాగతః.. 4.3.26..

తమభ్యభాష సౌమిత్రే! సుగ్రీవసచివం కపిమ్.
వాక్యజ్ఞం మధురైర్వాక్యైస్స్నేహయుక్తమరిన్దమ! .. 4.3.27..

నానృగ్వేదవినీతస్య నాయజుర్వేద్ధారిణః.
నాసామవేదవిదుషశ్శక్యమేవం విభాషితుమ్.. 4.3.28..

నూనం వ్యాకరణం కృత్స్నమనేన బహుధా శ్రుతమ్.
బహు వ్యాహరతా.?నేన న కిఞ్చిదపశబ్దితమ్.. 4.3.29..

న ముఖే నేత్రయోర్వాపి లలాటే చ భ్రువోస్తథా.
అన్యేష్వపి చ గాత్రేషు దోషస్సంవిదితః క్వచిత్.. 4.3.30..

అవిస్తరమసన్దిగ్ధమవిలమ్బితమద్రుతమ్.
ఉరస్థం కణ్ఠగం వాక్యం వర్తతే మధ్యమే స్వరే.. 4.3.31..

సంస్కారక్రమసమ్పన్నామద్రుతామవిలమ్బితామ్.
ఉచ్చారయతి కల్యాణీం వాచం హృదయహారిణీమ్.. 4.3.32..

అనయా చిత్రయా వాచా త్రిస్థానవ్యఞ్జనస్థయా.
కస్య నారాధ్యతే చిత్తముద్యతాసేరరేరపి.. 4.3.33..

ఏవం విధో యస్య దూతో న భవేత్పార్థివస్య తు.
సిద్ధ్యన్తి హి కథం తస్య కార్యాణాం గతియో.?నఘ!.. 4.3.34..

ఏవం గుణగణైర్యుక్తా యస్య స్యుః కార్యసాధకాః.
తస్య సిధ్యన్తి సర్వా.?ర్థా దూతవాక్యప్రచోదితాః.. 4.3.35..

ఏవముక్తస్తు సౌమిత్రిస్సుగ్రీవసచివం కపిమ్.
అభ్యభాషత వాక్యజ్ఞో వాక్యజ్ఞం పవనాత్మజమ్.. 4.3.36..

విదితౌ నౌ గుణా విద్వంత్సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
తమేవ చా.?వాం మార్గావస్సుగ్రీవం ప్లవగేశ్వరమ్.. 4.3.37..

యథా బ్రవీషి హనుమాన్సుగ్రీవవచనాదిహ.
తత్తథా హి కరిష్యావో వచనాత్తవ సత్తమ.. 4.3.38..

తత్తస్య వాక్యం నిపుణం నిశమ్య
ప్రహృష్టరూపః పవనాత్మజః కపి:.
మనస్సమాధాయ జయోపపత్తౌ
సఖ్యం తదా కర్తుమియేష తాభ్యామ్.. 4.3.39..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే తృతీయస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s