ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 2

కిష్కిందకాండ సర్గ 2

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 2

తౌ తు దృష్ట్వా మహాత్మానౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ.
వరాయుధధరౌ వీరౌ సుగ్రీవశ్శఙ్కితో.?భవత్.. 4.2.1..

ఉద్విగ్నహృదయస్సర్వా దిశస్సమవలోకయన్.
న వ్యతిష్ఠత కస్మింశ్చిద్దేశే వానరపుఙ్గవః. 4.2.2..

నైవ చక్రే మనః స్థాతుం వీక్షమాణో మహాబలౌ.
కపేః పరమభీతస్య చిత్తం వ్యవససాద హ.. 4.2.3..

చిన్తయిత్వా స ధర్మాత్మా విమృశ్య గురులాఘవమ్.
సుగ్రీవః పరమోద్విగ్నస్సర్వైరనుచరై స్సహ.. 4.2.4..

తతస్స సచివేభ్యస్తు సుగ్రీవః ప్లవగాధిపః.
శశంస పరమోద్విగ్నః పశ్యంస్తౌ రామలక్ష్మణౌ.. 4.2.5..

ఏతౌ వనమిదం దుర్గం వాలిప్రణిహితౌ ధ్రువమ్.
ఛద్మనా చీరవసనౌ ప్రచరన్తావిహాగతౌ.. 4.2.6..

తతస్సుగ్రీవసచివా దృష్ట్వా పరమధన్వినౌ.
జగ్ముర్గిరితటాత్తస్మాదన్యఛచిఖరముత్తమమ్.. 4.2.7..

తే క్షిప్రమధిగమ్యాథ యూథపా యూథపర్షభమ్.
హరయో వానరశ్రేష్ఠం పరివార్యోపతస్థిరే.. 4.2.8..

ఏకమేకాయనగతాః ప్లవమానా గిరేర్గిరిమ్.
ప్రకమ్పయన్తో వేగేన గిరీణాం శిఖరాణ్యపి.. 4.2.9..

తతశ్శాఖామృగాస్సర్వే ప్లవమానా మహాబలాః.
బభఞ్జుశ్చ నగాంస్తత్ర పుష్పితాన్దుర్గసంశ్రితాన్.. 4.2.10..

ఆప్లవన్తో హరివరా స్సర్వతస్తం మహాగిరిమ్.
మృగమార్జారశార్దూలాంస్త్రాసయన్తో యయుస్తదా.. 4.2.11..

తతస్సుగ్రీవసచివాః పర్వతేన్ద్రం సమాశ్రితాః.
సఙ్గమ్య కపిముఖ్యేన సర్వే ప్రాఞ్జలయ స్థితాః.. 4.2.12..

తతస్తం భయసంవిగ్న వాలికిల్బిషశఙ్కితమ్.
ఉవాచ హనుమాన్వాక్యం సుగ్రీవం వాక్యకోవిదః.. 4.2.13..

సమ్భ్రమస్త్యజ్యతామేష సర్వైర్వాలికృతే మహాన్.
మలయో.?యం గిరివరో భయం నేహాస్తి వాలినః.. 4.2.14..

యస్మాదుద్విగ్నచేతాస్త్వం ప్రద్రుతో హరిపుఙ్గవ.
తం క్రూరదర్శనం క్రూరం నేహ వశ్యామి వాలినమ్.. 4.2.15..

యస్మాత్తవ భయం సౌమ్య! పూర్వజాత్పాపకర్మణః.
స నేహ వాలీ దుష్టాత్మా న తే పశ్యామ్యహం భయమ్.. 4.2.16..

అహో శాఖామృగత్వం తే వ్యక్తమేవ ప్లవఙ్గమ.
లఘుచిత్తతయా.?త్మానం న స్థాపయసి యో మతౌ.. 4.2.17..

బుద్ధివిజ్ఞానసమ్పన్న ఇఙ్గితైస్సర్వమాచర.
న హ్యబుద్ధిం గతో రాజా సర్వభూతాని శాస్తి హి.. 4.2.18..

సుగ్రీవస్తు శుభం వాక్యం శ్రుత్వా సర్వం హనూమతః.
తతశ్శుభతరం వాక్యం హనూమన్తమువాచ హ.. 4.2.19..

దీర్ఘబాహూ విశాలాక్షౌ శరచాపాసిధారిణౌ.
కస్య న స్యాద్భయం దృష్ట్వా హ్యేతౌ సురసుతోపమౌ.. 4.2.20..

వాలిప్రణిహితావేతౌ శఙ్కే.?హం పురుషోత్తమౌ.
రాజానో బహుమిత్రాశ్చ విశ్వాసో నాత్ర హి క్షమః.. 4.2.21..

అరయశ్చ మనుష్యేణ విజ్ఞేయాశ్ఛన్నచారిణః.
విశ్వస్తానామవిశ్వస్తారన్ద్రేషు ప్రహరన్తి హి.. 4.2.22..

కృత్యేషు వాలీ మేధావీ రాజానో బహుదర్శనాః.
భవన్తి పరహన్తారస్తే జ్ఞేయాః ప్రాకృతైర్నరైః.. 4.2.23..

తౌ త్వయా ప్రాకృతేనైవ గత్వా జ్ఞేయౌ ప్లవఙ్గమ.
ఇఙ్గితానాం ప్రకారైశ్చ రూపవ్యాభాషణేన చ.. 4.2.24..

లక్షయస్వ తయోర్భావం ప్రహృష్టమనసౌ యది.
విశ్వాసయన్ప్రశంసాభిరిఙ్గితైశ్చ పునః పునః.. 4.2.25..
మమైవాభిముఖం స్థిత్వా పృచ్ఛ త్వం హరిపుఙ్గవ !.
ప్రయోజనం ప్రవేశస్య వనస్యాస్య ధనుర్ధరౌ.. 4.2.26..

శుద్ధాత్మానౌ యది త్వేతౌ జానీహి త్వం ప్లవఙ్గమ.
వ్యాభాషితైర్వా విజేయా స్యాద్దుష్టా.?దుష్టతా తయోః.. 4.2.27..

ఇత్యేవం కపిరాజేన సన్దిష్టో మారుతాత్మజః.
చకార గమనే బుద్ధిం యత్ర తౌ రామలక్ష్మణౌ.. 4.2.28..

తథేతి సమ్పూజ్య వచస్తు తస్య
తత్కపేస్సుభీమస్య దురాసదస్య చ.
మహానుభావో హనుమాన్యయౌ తదా
స యత్ర రామో.?తిబలశ్చ లక్ష్మణః.. 4.2.29..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ద్వితీయస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s