ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 1

కిష్కిందకాండ సర్గ 1

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 1

స తాం పుష్కరిణీం గత్వా పద్మోత్పలఝషాకులామ్.
రామస్సౌమిత్రి సహితో విలలాపాకులేన్ద్రియః ..4.1.1..

తస్య దృష్ట్వైవ తాం హర్షాదిన్ద్రియాణి చకమ్పిరే.
స కామవశమాపన్నస్సౌమిత్రిమిదమబ్రవీత్ ..4.1.2..

సౌమిత్రే! శోభతే పమ్పా వైఢూర్యవిమలోదకా.
ఫుల్లపద్మోత్పలవతీ శోభితా వివిధైర్ద్రుమైః..4.1.3..

సౌమిత్రే! పశ్య పమ్పాయాః కాననం శుభదర్శనమ్.
యత్ర రాజన్తి శైలాభా ద్రుమాస్సశిఖరా ఇవ ..4.1.4..

మాం తు శోకాభిసన్తప్తం మాధవః పీడయన్నివ.
భరతస్య చ దుఃఖేన వైదేహ్యా హరణేన చ ..4.1.5..

శోకార్తస్యాపి మే పమ్పా శోభతే చిత్రకాననా.
వ్యవకీర్ణా బహువిధైః పుష్పైశ్శీతోదకా శివా ..4.1.6..

నళినైరపి సఞ్ఛన్నా హ్యత్యర్థంశుభదర్శనా.
సర్పవ్యాలానుచరితా మృగద్విజసమాకులా ..4.1.7..

అధికం ప్రతిభాత్యేతన్నీలపీతం తు శాద్వలమ్.
ద్రుమాణాం వివిధైః పుష్పైః పరిస్తోమైరివార్పితమ్ ..4.1.8..

పుష్పభారసమృద్ధాని శిఖరాణి సమన్తతః.
లతాభిః పుష్పితాగ్రాభిరుపగూఢాని సర్వశః..4.1.9..

సుఖానిలో.?యం సౌమిత్రే! కాలః ప్రచురమన్మథః.
గన్ధవాన్సురభిర్మాసో జాతపుష్పఫలద్రుమః ..4.1.10..

పశ్యరూపాణి సౌమిత్రే! వనానాం పుష్పశాలినామ్.
సృజతాం పుష్పవర్షాణి తోయం తోయముచామివ ..4.1.11..

ప్రస్తరేషు చ రమ్యేషు వివిధాః కాననద్రుమాః.
వాయువేగప్రచలితాః పుష్పైరవకిరన్తి గామ్ ..4.1.12..

పతితైః పతమానైశ్చ పాదపస్థైశ్చ మారుతః.
కుసుమైః పశ్య సౌమిత్రే! క్రీడన్నివ సమన్తతః..4.1.13..

విక్షిపన్వివిధాశ్శాఖా నగానాం కుసుమోత్కచా:.
మారుతశ్చలితస్థానైష్షట్పదైరనుగీయతే..4.1.14..

మత్తకోకిలసన్నాదైర్నర్తయన్నివ పాదపాన్.
శైలకన్దరనిష్క్రాన్తః ప్రగీత ఇవ చానిలః ..4.1.15..

తేన విక్షిపతా.?త్యర్థం పవనేన సమన్తతః.
అమీ సంసక్తశాఖాగ్రా గ్రథితా ఇవ పాదపాః ..4.1.16..

స ఏష సుఖసంస్పర్శో వాతి చన్దనశీతలః.
గన్ధమభ్యావహన్పుణ్యం శ్రమాపనయనో.?నిలః ..4.1.17..

అమీ పవనవిక్షిప్తా వినదన్తీవ పాదపాః.
షట్పదైరనుకూజన్తో వనేషు మధుగన్ధిషు ..4.1.18..

గిరిప్రస్థేషు రమ్యేషు పుష్పవద్భిర్మనోరమైః.
సంసక్తశిఖరాశ్శైలా విరాజన్తే మహాద్రుమైః ..4.1.19..

పుష్పసఞ్ఛన్నశిఖరా మారుతోత్క్షేపచఞ్చలాః.
అమీ మధుకరోత్తంసా: ప్రగీతా ఇవ పాదపాః ..4.1.20..

పుష్పితాంస్తు వశ్యేమాన్కర్ణికారాంత్సమన్తతః,
హాటకప్రతిసఞ్ఛన్నాన్నరాన్పీతామ్బరానివ ..4.1.21..

అయం వసన్తస్సౌమిత్రే! నానావిహగనాదితః,
సీతయా విప్రహీనస్య శోకసన్దీపనో మమ ..4.1.22..

మాం హి శోకసమాక్రాన్తం సన్తాపయతి మన్మథః,
హృష్టః ప్రవదమానశ్చ మమాహ్వయతి కోకిలః ..4.1.23..

ఏష నత్యూహకో హృష్టో రమ్యే మాం వననిర్ఝరే,
ప్రణదన్మన్మథావిష్టం శోచయిష్యతి లక్ష్మణ ..4.1.24..

శ్రుత్వైతస్య పురా శబ్దమాశ్రమస్థా మమ ప్రియా,
మా మాహూయ ప్రముదితా పరమం ప్రత్యనన్దత ..4.1.25..

ఏవం విచిత్రాః పతగా నానారావవిరావిణః.
వృక్షగుల్మలతాః పశ్య సమ్పతన్తి తతస్తతః.. 4.1.26..

విమిశ్రా విహగాః పుమ్భిరాత్మవ్యూహాభినన్దితాః.
భృఙ్గరాజప్రముదితాస్సౌమిత్రే! మధురస్వనా:..4.1.27..

నత్యూహరుతవిక్రన్దైః పుంస్కోకిలరుతైరపి.
స్వనన్తి పాదపాశ్చేమే మామనఙ్గప్రదీపనాః..4.1.28..

అశోకస్తబకాఙ్గారష్షట్పదస్వననిస్వనః.
మాం హి పల్లవతామ్రార్చిర్వసన్తాగ్నిః ప్రధక్ష్యతి..4.1.29..

న హి తాం సూక్ష్మపక్ష్మాక్షీం సుకేశీం మృదుభాషిణీమ్.
అపశ్యతో మే సౌమిత్రే! జీవితే.?స్తి ప్రయోజనమ్..4.1.30..

అయం హి దయితస్తస్యాః కాలో రుచిరకాననః.
కోకిలాకులసీమాన్తో దయితాయా మమానఘ..4.1.31..

మన్మథా.?యాససమ్భూతో వసన్తగుణవర్ధితః.
అయం మాం ధక్ష్యతి క్షిప్రం శోకాగ్నిర్నచిరాదివ..4.1.32..

అపశ్యత స్తాం దయితాం పశ్యతో రుచిరద్రుమాన్.
మమాయమాత్మప్రభవో భూయస్త్వముపయాస్యతి..4.1.33..

అదృశ్యమానా వైదేహీ శోకం వర్ధయతే మమ.
దృశ్యమానో వసన్తశ్చ స్వేదసంసర్గదూషకః..4.1.34..

మాం హ్యద్య మృగశాబాక్షీ చిన్తాశోకబలాత్కృతమ్.
సన్తాపయతి సౌమిత్రే! క్రూరశ్చైత్రవనానిలః..4.1.35..

అమీ మయూరాశ్శోభన్తే ప్రనృత్యన్త స్తతస్తతః.
స్వైః పక్షైః పవనోద్ధూతైర్గవాక్షైః స్ఫాటికైరివ..4.1.36..

శిఖినీభిః పరివృతాస్తే ఏతే మదమూర్ఛితాః.
మన్మథాభిపరీతస్య మమ మన్మథవర్ధనాః..4.1.37..

పశ్య లక్ష్మణ! నృత్యన్తం మయూరముపనృత్యతి.
శిఖినీ మన్మథార్తైషా భర్తారం గిరిసానుని..4.1.38..

తామేవ మన్మథావిష్టో మయూరో.?ప్యుపధావతి.
వితత్య రుచిరౌ పక్షౌ రుతైరుపహసన్నివ..4.1.39..

మయూరస్య వనే నూనం రక్షసా న హృతా ప్రియా.
తస్మాన్నృత్యతి రమ్యేషు వనేషు సహ కాన్తయా..4.1.40..

మమ త్వయం వనే వాసః పుష్పమాసే సుదుస్సహః.
పశ్య లక్ష్మణ! సంరాగం తిర్యగ్యోనిగతేష్వపి.
యదేషా శిఖినీ కామాద్భర్తారం రమతే.?న్తికే ..4.1.41..

మామప్యేవం విశాలాక్షీ జానకీ జాతసమ్భ్రమా.
మదనేనాభివర్తేత యది నా.?పహృతా భవేత్..4.1.42..

పశ్య లక్ష్మణ! పుష్పాణి నిష్ఫలాని భవన్తి మే.
పుష్పభారసమృద్ధానాం వనానాం శిశిరాత్యయే..4.1.43..

రుచిరాణ్యపి పుష్పాణి పాదపానామతిశ్రియా.
నిష్పలాని మహీం యాన్తి సమం మధుకరోత్కరైః..4.1.44..

వదన్తి కామం శకునా ముదితాస్సఙ్ఘశః కలమ్.
ఆహ్వయన్త ఇవాన్యోన్యం కామోన్మాదకరా మమ..4.1.45..

వసన్తో యది తత్రాపి యత్ర మే వసతి ప్రియా.
నూనం పరవశా సీతా సాపి శోచత్యహం యథా..4.1.46..

నూనం న తు వసన్తో.?యం దేశం స్పృశతి యత్ర సా.
కథం హ్యసితపద్మాక్షీ వర్తయేత్సా మయా వినా..4.1.47..

అథవా వర్తతే తత్ర వసన్తో యత్ర మే ప్రియా .
కిం కరిష్యతి సుశ్రోణీ సా తు నిర్భర్త్సితా పరైః..4.1.48..

శ్యామా పద్మపలాశాక్షీ మృదుపూర్వాభిభాషిణీ.
నూనం వసన్తమావాసాద్య పరిత్యక్ష్యతి జీవితమ్..4.1.49..

దృఢం హి హృదయే బుద్ధిర్మమ సమ్పరివర్తతే.
నాలం వర్తయితుం సీతా సాధ్వీ మద్విరహం గతా..4.1.50..

మయి భావస్తు వైదేహ్యా స్తత్త్వతో వినివేశితః.
మమాపి భావస్సీతాయాం సర్వథా వినివేశితః..4.1.51..

ఏష పుష్పవహో వాయుస్సుఖస్పర్శో హిమావహః.
తాం విచిన్తయతః కాన్తాం పావకప్రతిమో మమ..4.1.52..

సదా సుఖమహం మన్యే యం పురా సహ సీతయా.
మారుతస్స వినా సీతాం శోకం వర్ధయతే మమ..4.1.53..

తాం వినా విహఙ్గో యః పక్షీ ప్రణదిత స్తదా.
వాయసః పాదపగతః ప్రహృష్టమభినర్దతి..4.1.54..

ఏష వై తత్ర వైదేహ్యా విహగః ప్రతిహారకః.
పక్షీ మాం తు విశాలాక్ష్యా స్సమీపముపనేష్యతి..4.1.55..

శృణు లక్ష్మణ! సన్నాదం వనే మద్వివర్ధనమ్.
పుష్పితాగ్రేషు వృక్షేషు ద్విజానాముపకూజతామ్..4.1.56..

విక్షిప్తాం పవనేనైతామసౌ తిలకమఞ్జరీమ్.
షట్పదస్సహసా.?భ్యేతి మదోద్ధూతామివ ప్రియామ్..4.1.57..

కామినామయమత్యన్తమశోకశ్శోకవర్ధనః.
స్తబకైః పవనోత్క్షిప్తైస్తర్జయన్నివ మాం స్థితః..4.1.58..

అమీ లక్ష్మణ! దృశ్యన్తే చూతాః కుసుమశాలినః.
విభ్రమోత్సిక్తమనసః సాఙ్గరాగా నరా ఇవ..4.1.59..

సౌమిత్రే! పశ్య పమ్పాయాశ్చిత్రాసు వనరాజిషు.
కిన్నరా నరశార్దూల! విచరన్తి తతస్తతః..4.1.60..

ఇమాని శుభగన్ధీని పశ్య లక్ష్మణ! సర్వశః.
నలినాని ప్రకాశన్తే జలే తరుణసూర్యవత్..4.1.61..

ఏషా ప్రసన్నసలిలా పద్మనీలోత్పలాయుతా.
హంసకారణ్డవాకీర్ణా పమ్పా సౌగన్ధికాన్వితా..4.1.62..

జలే తరుణసూర్యాభైష్షట్పదాహతకేసరైః.
పఙ్కజైశ్శోభతే పమ్పా సమన్తాదభిసంవృతా..4.1.63..

చక్రవాకయుతా నిత్యం చిత్రప్రస్తవనాన్తరా.
మాతఙ్గమృగయూథైశ్చ శోభతే సలిలార్థిభిః..4.1.64..

పవనాహతవేగాభిరూర్మిభిర్విమలే.?మ్భసి.
పఙ్కజాని విరాజన్తే తాడ్యమానాని లక్ష్మణ!..4.1.65..

పద్మపత్రవిశాలాక్షీం సతతం పఙ్కజప్రియామ్.
అపశ్యతో మే వైదేహీం జీవితం నాభిరోచతే..4.1.66..

అహో కామస్య వామత్వం యో గతామపి దుర్లభామ్.
స్మారయిష్యతి కల్యాణీం కల్యాణతరవాదినీమ్..4.1.67..

శక్యో ధారయితుం కామో భవేదద్యాగతో మయా.
యది భూయో వసన్తో మాం న హన్యాత్పుష్పితద్రుమః..4.1.68..

యాని స్మ రమణీయాని తయా సహ భవన్తి మే.
తాన్యేవారమణీయాని జాయన్తే మే తయా వినా..4.1.69..

పద్మకోశపలాశాని దృష్ట్వా దృష్టిర్హి మన్యతే.
సీతాయా నేత్రకోశాభ్యాం సదృశానీతి లక్ష్మణ!..4.1.70..

పద్మకేసరసంసృష్టో వృక్షాన్తరవినిస్సృతః.
నిశ్శ్వాస ఇవ సీతాయా వాతి వాయుర్మనోహరః..4.1.71..

సౌమిత్రే! పశ్య పమ్పాయా దక్షిణే గిరిసానుని.
పుష్పితాం కర్ణికారస్య యష్టిం పరమశోభనామ్..4.1.72..

అధికం శైలరాజో.?యం దానుభిస్సు విభూషితః.
విచిత్రం సృజతే రేణుం వాయువేగ విఘట్టితమ్..4.1.73..

గిరిప్రస్థాస్తు సౌమిత్రే! సర్వతస్సమ్ప్రపుష్పితైః.
నిష్పత్రై స్సర్వతో రమ్యైః ప్రదీప్తా ఇవ కింశుకైః..4.1.74..

పమ్పాతీరరుహాశ్చేమే సంసక్తా మధుగన్ధినః.
మాలతీమల్లికాషణ్డాః కరవీరాశ్చ పుష్పితాః..4.1.75..

కేతక్య స్సిన్దువారాశ్చ వాసన్త్యశ్చ సుపుష్పితాః.
మాధవ్యో గన్ధపూర్ణాశ్చ కున్దగుల్మాశ్చ సర్వశః..4.1.76..

చిరిబిల్వా మధూకాశ్చ వఞ్జులా వకులా స్తథా.
చమ్పకాస్తిలకాశ్చైవ నాగవృక్షాస్సుపుష్పితాః. ..4.1.77..
నీపాశ్చ వరణాశ్చైవ ఖర్జూరాశ్చ సుపుష్పితా.

పద్మకాశ్చైవ శోభన్తే నీలాశోకాశ్చ పుష్పితాః.
లోధ్రాశ్చ గిరిపృష్ఠేషు సింహకేసరపిఞ్జరాః..4.1.78..

అఙ్కోలాశ్చ కురణ్టాశ్చ చూర్ణకాః పారిభద్రకాః.
చూతాః పాటలయశ్చైవ కోవిదారాశ్చ పుష్పితాః..4.1.79..
ముచుళిన్దార్జునాశ్చైవ దృశ్యన్తే గిరిసానుషు.
కేతకోద్దాలకాశ్చైవ శిరీషాః శింశుపా ధవాః..4.1.80..

శాల్మల్యః కింశుకాశ్చైవ రక్తాః కురవకాస్తథా. ..4.1.81..
త్రినిశా నక్తమాలాశ్చ చన్దనాస్స్యన్దనాస్తథా.

పుష్పితాన్పుష్పితాగ్రాభిర్లతాభిః పరివేష్టితాన్.
ద్రుమాన్పశ్యేహ సౌమిత్రే! పమ్పాయా రుచిరాన్బహూన్..4.1.83..

వాతవిక్షిప్తవిటపాన్యథా.?సన్నాన్ద్రుమానిమాన్.
లతాస్సమనువర్తన్తే మత్తా ఇవ వరస్త్రియః..4.1.84..

పాదపాత్పాదపం గచ్ఛన్ శైలాచ్ఛైలం వనాద్వనమ్.
వాతి నైకరసాస్వాదస్సమ్మోదిత ఇవానిలః..4.1.85..

కేచిత్పర్యాప్తకుసుమాః పాదపా మధుగన్ధినః.
కేచిన్ముకులసంవీతాః శ్యామవర్ణా ఇవాబభు:..4.1.86..

ఇదం మృష్టమిదం స్వాదు ప్రఫుల్లమిదమిత్యపి.
రాగయుక్తో మధుకరః కుసుమేష్వేవ లీయతే..4.1.87..

నిలీయ పునరుత్పత్య సహసా.?న్యత్ర గచ్ఛతి.
మధులుబ్ధో మధుకరః పమ్పాతీరద్రుమేష్వసౌ..4.1.88..

ఇయం కుసుమసఙ్ఘాతైరుపస్తీర్ణా సుఖాకృతా.
స్వయం నిపతితైర్భూమిశ్శయనప్రస్తరైరివ..4.1.89..

వివిధా వివిధైః పుష్పైస్తైరేవ నగసానుషు.
వికీర్ణై పీతరక్తాహి సౌమిత్రే ప్రస్తరాః కృతాః..4.1.90..

హిమాన్తే పశ్య సౌమిత్రే! వృక్షాణాం పుష్పసమ్భవమ్.
పుష్పమాసే హి తరవ స్సఙ్ఘర్షాదివ పుష్పితాః..4.1.91..

ఆహ్వయన్త ఇవాన్యోన్యం నగాష్షట్పదనాదితాః.
కుసుమోత్తంసవిటపాశ్శోభన్తే బహు లక్ష్మణ..4.1.92..

ఏష కారణ్డవః పక్షీ విగాహ్య సలిలం శుభమ్.
రమతే కాన్తయా సార్ధం కామముద్దీపయన్మమ..4.1.93..

మన్దాకిన్యాస్తు యదిదం రూపమేవం మనోహరమ్.
స్థానే జగతి విఖ్యాతా గుణాస్తస్యా మనోరమాః..4.1.94..

యది దృశ్యేత సా సాధ్వీ యది చేహ వసేమహి.
స్పృహయేయం న శక్రాయ నాయోధ్యాయై రఘూత్తమ..4.1.95..

నహ్యేవం రమణీయేషు శాద్వలేషు తయా సహ.
రమతో మే భవేచ్చిన్తా న స్పృహా.?న్యేషు వా భవేత్..4.1.96..

అమీ హి వివిధైః పుష్పైస్తరవో రుచిరచ్ఛదాః.
కాననే.?.?స్మిన్వినా కాన్తాం చిత్రముత్పాదయన్తి మే..4.1.97..

పశ్య శీతజలాం చేమాం సౌమిత్రే! పుష్కరాయుతామ్.
చక్రవాకానుచరితాం కారణ్డవ నిషేవితామ్..4.1.98..

ప్లవైః క్రౌఞ్చైశ్చ సమ్పూర్ణాం మహామృగనిషేవితామ్.
అధికం శోభతే పమ్పా వికూజద్భిర్విహఙ్గమైః..4.1.99..
దీపయన్తీవ మే కామం వివిధా ముదితా ద్విజాః.
శ్యామాం చన్ద్రముఖీం స్మృతా ప్రియాం పద్మనిభేక్షణామ్..4.1.100..

పశ్య సానుషు చిత్రేషు మృగీభిస్సహితాన్మృగాన్.
మాం పునర్మృగశాబాక్ష్యా వైదేహ్యా విరహీకృతమ్..4.1.101..
వ్యథయన్తీవ మే చిత్తం సఞ్చరన్త స్తతస్తతః.

అస్మిన్సానుని రమ్యే హి మత్తద్విజగణాయుతే.
పశ్యేయం యది తాం కాన్తాం తత స్స్వస్తి భవేన్మమ..4.1.102..

జీవేయం ఖలు సౌమిత్రే! మయా సహ సుమధ్యమా.
సేవతే యది వైదేహీ పమ్పాయాః పవనం సుఖమ్..4.1.103..

పద్మసౌగన్ధికవహం శివం శోకవినాశనమ్.
ధన్యా లక్ష్మణ! సేవన్తే పమ్పోప వనమారుతమ్..4.1.104..

శ్యామా పద్మపలాశాక్షీ ప్రియా విరహితా మయా.
కథం ధారయతి ప్రాణాన్వివశా జనకాత్మజా..4.1.105..

కిన్ను వక్ష్యామి రాజానం ధర్మజ్ఞం సత్యవాదినమ్.
సీతాయా జనకం పృష్ట: కుశలం జనసంసది..4.1.106..

యా మామనుగతా మన్దం పిత్రా ప్రవ్రాజితం వనమ్.
సీతా సత్పథమాస్థాయ క్వ ను సా వర్తతే ప్రియా..4.1.107..

తయా విహీనః కృపణః కథం లక్ష్మణ! ధారయే.
యా మామనుగతా రాజ్యాద్భ్రష్టం విగతచేతసమ్..4.1.108..

తచ్చార్వఞ్చితపక్ష్మాక్షం సుగన్ధి శుభమవ్రణమ్.
అపశ్యతో ముఖం తస్యా స్సీదతీవ మనోమమ..4.1.109..

స్మితహాస్యాన్తరయుతం గుణవన్మధురం హితమ్.
వైదేహ్యా వాక్యమతులం కదా శ్రోష్యామి లక్ష్మణ!..4.1.110..

ప్రాప్య దుఖం వనే శ్యామా మాం మన్మథవికర్శితమ్.
నష్టదుఃఖేవ హృష్టేవ సాధ్వీ సాధ్వభ్యభాషత..4.1.111..

కిం ను వక్ష్యామి కౌసల్యామయోధ్యాయాం నృపాత్మజ.
క్వ సా స్నుషేతి పృచ్ఛన్తీం కథం చాపి తు మనస్వినీమ్..4.1.112..

గచ్ఛ లక్ష్మణ! పశ్య త్వం భరతం భ్రాతృవత్సలమ్.
న హ్యహం జీవితు శక్త స్తామృతే జనకాత్మజామ్..4.1.113..

ఇతి రామం మహాత్మానం విలపన్తమనాథవత్.
ఉవాచ లక్ష్మణో భ్రాతా వచనం యుక్తమవ్యయమ్..4.1.114..

సంస్తమ్భ రామ ! భద్రం తే మా శుచః పురుషోత్తమ!.
నేదృశానాం మతిర్మన్దా భవత్యకలుషాత్మనామ్..4.1.115..

స్మృత్వా వియోగజం దుఃఖం త్యజ స్నేహం ప్రియే జనే.
అతిస్నేహపరిష్వఙ్గాద్వర్తిరార్ద్రాపి దహ్యతే..4.1.116..

యది గచ్ఛతి పాతాళం తతో.?హ్యధికమేవ వా.
సర్వథా రావణస్తావన్న భవిష్యతి రాఘవ..4.1.117..

ప్రవృత్తిర్లభ్యతాం తావత్తస్య పాపస్య రక్షసః.
తతో హాస్యతి వా సీతాం నిధనం వా గమిష్యతి..4.1.118..

యది యాత్యదితేర్గర్భం రావణస్సహ సీతయా.
తత్రాప్యేనం హనిష్యామి న చేద్దాస్యతి మైథిలీమ్..4.1.119..

స్వాస్థ్యం భద్రం భజస్వార్య త్యజ్యతాం కృపణా మతిః.
అర్థో హి నష్టకార్యార్థై ర్నాయత్నేనాధిగమ్యతే..4.1.120..

ఉత్సాహో బలవానార్య! నాస్త్యుత్సాహాత్పరం బలమ్.
సోత్సాహస్యాస్తి లోకే.?స్మిన్ న కిఞ్చిదపి దుర్లభమ్..4.1.121..

ఉత్సాహవన్తః పురుషా నావసీదన్తి కర్మసు.
ఉత్సాహమాత్రమాశ్రిత్య సీతాం ప్రతిలభేమహి….4.1.122..

త్యజ్యతాం కామవృత్తత్వం శోకం సన్నయస్య పృష్ఠతః.
మహాత్మానం కృతాత్మానమాత్మానం నావబుధ్యసే..4.1.123..

ఏవం సమ్బ్రోధితస్తత్ర శోకోపహతచేతనః.
న్యస్య శోకఞ్చ మోహఞ్చ తతో ధైర్యముపాగమత్..4.1.124..

సో.?భ్యతిక్రామదవ్యగ్ర స్తామచిన్త్యపరాక్రమః.
రామః పమ్పాం సురుచిరాం రమ్యపారిప్లవద్రుమామ్..4.1.125..

నిరీక్షమాణ స్సహసా మహాత్మా
సర్వం వనం నిర్ఝరకన్దరాశ్చ.
ఉద్విగ్నచేతా స్సహ లక్ష్మణేన.
విచార్య దుఃఖోపహతః ప్రతస్థే..4.1.126..

తం మత్తమాతఙ్గవిలాసగామీ
గచ్ఛన్తమవ్యగ్రమనా మహాత్మా.
స లక్ష్మణో రాఘవమప్రమత్తో
రరక్ష ధర్మేణ బలేన చైవ..4.1.127..

తావృష్యమూకస్య సమీపచారీ
చరన్దదర్శాద్భుతదర్శనీయౌ.
శాఖామృగాణామధిపస్తరస్వీ
వితత్రసే నైవ చిచేష్ట కిఞ్చిత్..4.1.128..

స తౌ మహాత్మా గజమన్దగామీ
శాఖామృగస్తత్ర చరఞ్చరన్తౌ.
దృష్ట్వా విషాదం పరమం జగామ
చిన్తాపరీతో భయభారమగ్నః..4.1.129..

తమాశ్రమం పుణ్యసుఖం శరణ్యం
సదైవ శాఖామృగసేవితాన్తమ్.
త్రస్తాశ్చ దృష్ట్వా హరయో.?భిజగ్ము-
ర్మహౌజసౌ రాఘవలక్ష్మణౌ తౌ..4.1.130..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ప్రథమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s