ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 75

అరణ్యకాండ సర్గ 75

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 75

దివం తు తస్యాం యాతాయాం శబర్యాం స్వేన తేజసా.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా చిన్తయామాస రాఘవః..3.75.1..

స చిన్తయిత్వా ధర్మాత్మా ప్రభావం తం మహాత్మనామ్.
హితకారిణమేకాగ్రం లక్ష్మణం రాఘవో.?బ్రవీత్..3.75.2..

దృష్టో.?యమాశ్రమస్సౌమ్య బహ్వాశ్చర్యో మహాత్మనామ్.
విశ్వస్తమృగశార్దూలో నానావిహగసేవితః..3.75.3..

సప్తానాం చ సముద్రాణామేషు తీర్థేషు లక్ష్మణ.
ఉపస్పృష్టం చ విధివత్పితరశ్చాపి తర్పితాః..3.75.4..

ప్రణష్టమశుభం తత్తత్కల్యాణం సముపస్థితమ్.
తేన తత్త్వేన హృష్టం మే మనో లక్ష్మణ సమ్ప్రతి..3.75.5..
హృదయే హి నరవ్యాఘ్ర శుభమావిర్భవిష్యతి.

తదాగచ్ఛ గమిష్యామి పమ్పాం తాం ప్రియదర్శనామ్..3.75.6..
ఋష్యమూకో గిరిర్యత్ర నాతిదూరే ప్రకాశతే.
యస్మిన్వసతి ధర్మాత్మా సుగ్రీవోం.?శుమతస్సుతః..3.75.7..
నిత్యం వాలిభయాత్త్రస్తశ్చతుర్భిస్సహ వానరైః.

అభిత్వరే చ తం ద్రష్టుం సుగ్రీవం వానరర్షభమ్..3.75.8..
తదధీనం హి మే సౌమ్య సీతాయాః పరిమార్గణమ్.

ఏవం బ్రువాణం తం ధీరం రామం సౌమిత్రిరబ్రవీత్..3.75.9..
గచ్ఛావస్త్వరితం తత్ర మమాపి త్వరతే మనః.

ఆశ్రమాత్తు తత స్తస్మాన్నిష్క్రమ్య స విశామ్పతిః..3.75.10..
ఆజగామ తతః పమ్పాం లక్ష్మణేన సహ ప్రభుః.

స దదర్శ తతః పుణ్యాముదారజనసేవితామ్..3.75.11..
నానాద్రుమలతాకీర్ణాం పమ్పాం పానీయవాహినీమ్.
పద్మైస్సౌగన్ధికైస్తామ్రాం శుక్లాం కుముదమణ్డలైః..3.75.12..
నీలాం కువలయోద్ఘాటైర్బహువర్ణాం కుథామివ.

స తామాసాద్య వై రామో దూరాదుదకవాహినీమ్..3.75.13..
మతఙ్గసరసం నామ హ్రదం సమవగాహత.

అరవిన్దోత్పలవతీం పద్మసౌగన్ధికాయుతామ్..3.75.14..
పుష్పితామ్రవణోపేతాం బర్హిణోద్ఘుష్టనాదితామ్.
తిలకైర్బీజపూరైశ్చ ధవైశ్శుక్లద్రుమైస్తథా..3.75.15..
పుష్పితైః కరవీరైశ్చ పున్నాగైశ్చ సుపుష్పితైః.
మాలతీకున్దగుల్మైశ్చ భాణ్డీరైర్నిచులైస్తథా..3.75.16..
అశోకైస్సప్తపర్ణైశ్చ కేతకైరతిముక్తకైః.
అన్యైశ్చ వివిధైర్వృక్షైః ప్రమదామివ భూషితామ్..3.75.17..
సమీక్షమాణౌ పుషపాఢ్యం సర్వతో విపులద్రుమమ్.
కోయష్టికైశ్చార్జునకైశ్శతపత్రైశ్చ కీరకైః..3.75.18..
ఏతైశ్చాన్యైశ్చ విహగైర్నాదితం తు వనం మహత్.
తతో జగ్మతురవ్యగ్రౌ రాఘవౌ సుసమాహితౌ..3.75.19..
తద్వనం చైవ సరసః పశ్యన్తై శకునైర్యుతమ్.

స దదర్శ తతః పమ్పాం శీతవారినిధిం శుభామ్..3.75.20..
తిలకాశోకపున్నాగవకులోద్దాలకాశినీమ్.

స రామో వివిధాన్వృక్షాన్సరాంసి వివిధాని చ..3.75.21..
పశ్యన్కామాభిసన్తప్తో జగామ పరమం హ్రదమ్.

పుష్పితోపవనోపేతాం సాలచమ్పకశోభితామ్..3.75.22..
షట్పదౌఘసమావిష్టాం శ్రీమతీమతులప్రభామ్.
స్ఫటికోపమతోయాఢ్యాం శ్లక్ష్ణవాలుకసన్తతామ్..3.75.23..
స తాం దృష్ట్వా పునః పమ్పాం పద్మసౌగన్ఘికైర్యుతామ్.
ఇత్యువాచ తదా వాక్యం లక్ష్మణం సత్యవిక్రమః..3.75.24..

అస్యాస్తీరే తు పూర్వోక్తః పర్వతో ధాతుమణ్డితః.
ఋష్యమూక ఇతి ఖ్యాతః పుణ్యః పుష్పితపాదపః..3.75.25..

హరేః ఋక్షరజోనామ్నః పుత్రస్తస్య మహాత్మనః.
అధ్యాస్తే తం మహావీర్యస్సుగ్రీవ ఇతి విశ్రుతః..3.75.26..

సుగ్రీవమభిగచ్ఛ త్వం వానరేన్ద్రం నరర్షభ.
ఇత్యువాచ పునర్వాక్యం లక్ష్మణం సత్యవిక్రమమ్..3.75.27..

రాజ్యభ్రష్టేన దీనేన తస్యామాసక్తచేతసా.
కథం మయా వినా శక్యం సీతాం లక్ష్మణ జీవితుమ్..3.75.28..

ఇత్యేవముక్త్వా మదనాభిపీడితః
స లక్ష్మణం వాక్యమనన్యచేతసమ్.
వివేశ పమ్పాం నలినీం మనోరమాం
రఘూత్తమశ్శోకవిషాదయన్త్రితః..3.75.29..

తతో మహద్వర్త్మ సుదూరసఙ్క్రమం
క్రమేణ గత్వా ప్రవిలోకయన్వనమ్.
దదర్శ పమ్పాం శుభదర్శకాననా-
మనేకనానావిధపక్షిజాలకామ్..3.75.30..

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చసప్తతిమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s