ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 74

అరణ్యకాండ సర్గ 74

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 74

తౌ కబన్ధేన తం మార్గం పమ్పాయా దర్శితం వనే.
ప్రతస్థతుర్దిశం గృహ్య ప్రతీచీం నృవరాత్మజౌ..3.74.1..

తౌ శైలేష్వాచితానేకాన్ క్షౌద్రకల్పఫలాన్ద్రుమాన్.
వీక్షన్తౌ జగ్మతుర్ధ్రష్టుం సుగ్రీవం రామలక్ష్మణౌ..3.74.2..

కృత్వా చ శైలపృష్ఠే తు తౌ వాసం రామలక్ష్మణౌ.
పమ్పాయాః పశ్చిమం తీరం రాఘవావుపతస్థతుః..3.74.3..

తౌ పుష్కరిణ్యాః పమ్పాయాస్తీరమాసాద్య పశ్చిమమ్.
అపశ్యతాం తతస్తత్ర శబర్యా రమ్యమాశ్రమమ్..3.74.4..

తౌ తమాశ్రమమాసాద్య ద్రుమైర్బహుభీరావృతమ్.
సురమ్యమభివీక్షన్తౌ శబరీమభ్యుపేయతుః..3.74.5..

తౌ చ దృష్ట్వా తదా సిద్ధా సముత్థాయ కృతాఞ్జలిః.
రామస్య పాదౌ జగ్రాహ లక్ష్మణస్య చ ధీమతః..3.74.6..

పాద్యమాచమనీయం చ సర్వం ప్రాదాద్యథావిధి.
తామువాచ తతో రామశ్శ్రమణీం సంశితవ్రతామ్..3.74.7..

కచ్చిత్తే నిర్జితా విఘ్నాః కచ్చిత్తే వర్ధతే తపః.
కచ్చిత్తే నియతః క్రోధ ఆహారశ్చ తపోధనే..3.74.8..

కచ్చిత్తే నియమాః ప్రాప్తాః కచ్చిత్తే మనసః సుఖమ్.
కచ్చిత్తే గురుశుశ్రూషా సఫలా చారుభాషిణి..3.74.9..

రామేణ తాపసీ పృష్టా సా సిద్ధా సిద్ధసమ్మతా.
శశంస శబరీ వృద్ధా రామాయ ప్రత్యుపస్థితా..3.74.10..

అద్య ప్రాప్తా తపస్సిద్ధిస్తవ సందర్శనాన్మయా,
అద్య మే సఫలం తప్తం గురవశ్చ సుపూజితాః..3.74.11..

అద్య మే సఫలం జన్మ స్వర్గశ్చైవ భవిష్యతి.
త్వయి దేవవరే రామ పూజితే పురుషర్షభ..3.74.12..

చక్షుషా తవ సౌమ్యేన పూతాస్మి రఘునన్దన.
గమిష్యామ్యక్షయాన్లోకాంస్త్వత్ప్రసాదాదరిన్దమ..3.74.13..

చిత్రకూటం త్వయి ప్రాప్తే విమానైరతులప్రభైః.
ఇతస్తే దివమారూఢా యానహం పర్యచారిషమ్..3.74.14..

తైశ్చాహముక్తా ధర్మజ్ఞైర్మహాభాగైర్మహర్షిభిః.
ఆగమిష్యతి తే రామస్సుపుణ్యమిమమాశ్రమమ్..3.74.15..
స తే ప్రతిగ్రహీతవ్యస్సౌమిత్రిసహితోతిథిః.
తం చ దృష్ట్వా వరాన్లోకానక్షయాంస్త్వం గమిష్యసి..3.74.16..

మయా తు వివిధం వన్యం సఞ్చితం పురుషర్షభ.
తవార్థే పురుషవ్యాఘ్ర పమ్పాయాస్తీరసమ్భవమ్..3.74.17..

ఏవముక్తస్స ధర్మాత్మా శబర్యా శబరీమిదమ్.
రాఘవః ప్రాహ విజ్ఞానే తాం నిత్యమబహిష్కృతామ్..3.74.18..

దనోస్సకాశాత్తత్త్వేన ప్రభావం తే మహాత్మనః.
శ్రుతం ప్రత్యక్షమిచ్ఛామి సన్ద్రష్టుం యది మన్యసే..3.74.19..

ఏతత్తు వచనం శ్రుత్తా రామవక్త్రాద్వినిస్సృతమ్.
శబరీ దర్శయామాస తావుభౌ తద్వనం మహత్..3.74.20..

పశ్య మేఘఘనప్రఖ్యం మృగపక్షిసమాకులమ్.
మతఙ్గవనమిత్యేవ విశ్రుతం రఘునన్దన…3.74.21..

ఇహ తే భావితాత్మానో గురువో మే మహావనే.
జుహవాఞ్చక్రిరే తీర్థం మన్త్రవన్మన్త్రపూజితమ్..3.74.22..

ఇయం ప్రత్యక్థ్సలీ వేదిర్యత్ర తే మే సుసత్కృతాః.
పుష్పోపహారం కుర్వన్తి శ్రమాదుద్వేపిభిః కరైః..3.74.23..

తేషాం తపఃప్రభావేణ పశ్యాద్యాపి రఘూద్వహ.
ద్యోతయన్తి దిశస్సర్వాశ్శ్రియా వేద్యో.?తులప్రభాః..3.74.24..

అశక్నువద్భిస్తైర్గన్తుముపవాసశ్రమాలసైః.
చిన్తితే.?భ్యాగతాన్పశ్య సహితాన్సప్తసాగరాన్..3.74.25..

కృతాభిషేకైస్తైర్న్యస్తా వల్కలాః పాదపేష్విహ.
అద్యాపి నావశుష్యన్తి ప్రదేశే రఘునన్దన..3.74.26..

దేవకార్యాణి కుర్వద్భిర్యానీమాని కృతాని వై.
పుష్పైఃకువలయైస్సార్ధం మ్లానత్వం నోపయాన్తివై..3.74.27..

కృత్స్నం వనమిదం దృష్టం శ్రోతవ్యం చ శ్రుతం త్వయా.
తదిచ్ఛామ్యభ్యనుజ్ఞాతా త్యక్తుమేతత్కలేబరమ్..3.74.28..

తేషామిచ్ఛామ్యహం గన్తుం సమీపం భావితాత్మనామ్.
మునీనామాశ్రమో యేషామహం చ పరిచారిణీ..3.74.29..

ధర్మిష్ఠం తు వచశ్శ్రుత్వా రాఘవస్సహలక్ష్మణః.
ప్రహర్షమతులం లేభే ఆశ్చర్యమితి తత్త్వతః..3.73.30..

తామువాచ తతో రామశ్శ్రమణీం సంశితవ్రతామ్.
అర్చితో.?హం త్వయా భక్త్యా గచ్ఛకామం యథాసుఖమ్..3.74.31..

ఇత్యుక్తా జటిలా వృద్ధా చీరకృష్ణాజినామ్బరా.
తస్మిన్ముహూర్తే శబరీ దేహం జీర్ణం జిహాసతీ..3.74.32..
అనుజ్ఞాతా తు రామేణ హుత్వాత్మానం హుతాశనే.
జ్వలత్పావకసఙ్కాశా స్వర్గమేవ జగామ సా..3.74.33..

దివ్యాభరణసంయుక్తా దివ్యమాల్యానులేపనా.
దివ్యామ్బరధరా తత్ర బభూవ ప్రియదర్శనా..3.74.34..
విరాజయన్తీ తం దేశం విద్యుత్సౌదామినీ యథా.

యత్ర తే సుకృతాత్మానో విహరన్తి మహర్షయః..3.74.35..
తత్పుణ్యం శబరీ స్థానం జగామాత్మసమాధినా.

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చతుస్సప్తతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s