ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 72

అరణ్యకాండ సర్గ 72

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 72

ఏవముక్తౌతు తౌ వీరౌ కబన్ధేన నరేశ్వరౌ.
గిరిప్రదరమాసాద్య పావకం విససర్జతుః..3.72.1..

లక్ష్మణస్తు మహోల్కాభిర్జ్వలితాభిస్సమన్తతః.
చితామాదీపయామాస సా ప్రజజ్వాల సర్వతః..3.72.2..

తచ్ఛరీరం కబన్ధస్య ఘృతపిణ్డోపమం మహత్.
మేదసా పచ్యమానస్య మన్దం దహతి పావకః..3.72.3..

స విధూయ చితామాశు విధూమో.?గ్నిరివోత్థితః.
అరజే వాససీ బిభ్రన్మాలాం దివ్యాం మహాబలః..3.72.4..

తతశ్చితాయా వేగేన భాస్వరో విమలామ్బరః.
ఉత్పపాతాశు సంహృష్టస్సర్వప్రత్యఙ్గభూషణః..3.73.5..

విమానే భాస్వరే తిష్ఠన్హంసయుక్తే యశస్కరే.
ప్రభయా చ మహాతేజా దిశో దశ విరాజయన్..3.72.6..
సో.?న్తరిక్షగతో రామం కబన్ధో వాక్యమబ్రవీత్.
శృణు రాఘవ తత్త్వేన యథా సీతామవాప్స్యసి..3.72.7..

రామ షడ్యుక్తయో లోకే యాభిస్సర్వం విమృశ్యతే.
పరిమృష్టో దశాన్తేన దశాభాగేన సేవ్యతే..3.72.8..

దశాభాగగతో హీనస్త్వం హి రామ సలక్ష్మణః.
యత్కృతే వ్యసనం ప్రాప్తం త్వయా దారప్రధర్షణమ్…3.72.9..

తదవశ్యం త్వయా కార్యస్ససుహృత్సుహృదాం వర.
అకృత్వా హి న తే సిద్ధిమహం పశ్యామి చిన్తయన్..3.72.10..

శ్రూయతాం రామ వక్ష్యామి సుగ్రీవో నామ వానరః.
భ్రాత్రా నిరస్తః క్రుద్ధేన వాలినా శక్రసూనునా..3.72.11..

ఋశ్యమూకే గిరివరే పమ్పాపర్యన్తశోభితే.
నివసత్యాత్మవాన్వీరశ్చతుర్భిస్సహ వానరైః..3.72.12..

వానరేన్ద్రో మహావీర్యస్తేజోవానమితప్రభః.
సత్యసన్ధో వినీతశ్చ ధృతిమాన్మతిమాన్మహాన్..3.72.13..

దక్షః ప్రగల్భో ద్యుతిమాన్మహాబలపరాక్రమః.
భ్రాత్రా వివాసితో రామ రాజ్యహేతోర్మహాబలః..3.72.14..

స తే సహాయో మిత్రం చ సీతాయాః పరిమార్గణే.
భవిష్యతి హితే రామ మా చ శోకే మనః కృథాః..3.72.15..

భవితవ్యం హి యచ్చాపి న తచ్ఛక్యమిహాన్యథా.
కర్తుమిక్ష్వాకుశార్దూల కాలో హి దురతిక్రమః..3.72.16..

గచ్ఛ శ్రీఘ్రమితో రామ సుగ్రీవం తం మహాబలమ్.
వయస్యం తం కురు క్షిప్రమితో గత్వా.?ద్య రాఘవ..3.72.17..
అద్రోహాయ సమాగమ్య దీప్యమానే విభావసౌ.

స చ తే నావమన్తవ్యస్సుగ్రీవో వానరాధిపః..3.72.18..
కృతజ్ఞః కామరూపీ చ సహాయార్థీ చ వీర్యవాన్.

శక్తౌహ్యద్య యువాం కర్తుం కార్యం తస్య చికీర్షితమ్..3.72.19..
కృతార్థో వా.?కృతార్థో వా కృత్యం తవ కరిష్యతి.

స ఋక్షరజసః పుత్రః పమ్పామటతి శఙ్కితః…3.72.20..
భాస్కరస్యౌరసః పుత్రో వాలినా కృతకిల్బిషః.

సన్నిధాయాయుధం క్షిప్రమృష్యమూకాలయం కపిమ్..3.72.21..
కురు రాఘవ సత్యేన వయస్యం వనచారిణమ్.

స హి స్థానాని సర్వాణి కార్త్స్న్యేన కపికుఞ్జరః..3.72.22..
నరమాంసాశినాం లోకే నైపుణ్యాదధిగచ్ఛతి.

న తస్యావిదితం లోకేకిఞ్చిదస్తి హి రాఘవ..3.72.23..
యావత్సూర్యః ప్రతపతి సహస్రాంశురరిన్దమ.

స నదీర్విపులాన్శైలాగనిరిదుర్గాణి కన్దరాన్..3.72.24..
అన్వీక్ష్య వానరైస్సార్ధం పత్నీం తే.?ధిగమిష్యతి.

వానరాంశ్చ మహాకాయాన్ప్రేషయిష్యతి రాఘవ..3.72.25..
దిశో విచేతుం తాం సీతాం త్వద్వియోగేన శోచతీమ్.
స జ్ఞాస్యతి వరారోహాం నిర్మలాం రావణాలయే..3.72.26..

స మేరుశృఙ్గాగ్రగతామనిన్దితాం
ప్రవిశ్య పాతాలతలే.?పి వా శ్రితామ్.
ప్లవఙ్గమానాం ప్రవరస్తవ ప్రియాం
నిహత్య రక్షాంసి పునః ప్రదాస్యతి..3.72.27..

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ద్విసప్తతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s