ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 71

అరణ్యకాండ సర్గ 71

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 71

పురా రామ మహాబాహో మహాబలపరాక్రమ.
రూపమాసీన్మమా చిన్త్యం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్..3.71.1..
యథా సోమస్య శక్రస్య సూర్యస్య చ యథా వపుః.

సో.?హం రూపమిదం కృత్వా లోకవిత్రాసనం మహత్..3.71.2..
ఋషీన్వనగతాన్రామ త్రాసయామి తతస్తతః.

తతస్స్థూలశిరా నామ మహర్షిః కోపితో మయా..3.71.3..
సఞ్చిన్వన్వివిధం వన్యం రూపేణానేన ధర్షితః.

తేనాహముక్తః ప్రేక్ష్యైవం ఘోరశాపాభిధాయినా..3.71.4..
ఏతదేవ నృశంసం తే రూపమస్తు విగర్హితమ్.

స మయా యాచితః క్రుద్ధశ్శాపస్యోన్తో భవేదితి..3.71.5..
అభిశాపకృతస్యేతి తేనేదం భాషితం వచః.

యదా ఛిత్త్వా భుజౌ రామస్త్వాం దహేద్విజనే వనే..3.71.6..
తదా త్వం ప్రాప్స్యసే రూపం స్వమేవ విపులం శుభమ్.

శ్రియా విరాజితం పుత్రం దనోస్త్వం విద్ధి లక్ష్మణ..3.71.7..
ఇన్ద్రకోపాదిదం రూపం ప్రాప్తమేవం రణాజిరే.

అహం హి తపసోగ్రేణ పితామహమతోషయమ్..3.71.8..
దీర్ఘమాయుస్సమేప్రాదాత్తతోమాం విభ్రమో.?స్పృశత్.

దీర్ఘమాయుర్మయా ప్రాప్తం కిం మే శక్రః కరిష్యతి..3.71.9..
ఇత్యేవం బుద్ధిమాస్థాయ రణే శక్రమధర్షయమ్.

తస్య బాహుప్రయుక్తేన వజ్రేణ శతపర్వణా..3.71.10..
సక్థినీ చైవ మూర్ధా చ శరీరే సమ్ప్రవేశితమ్.

స మయా యాచ్యమానస్సన్నానయద్యమసాదనమ్..3.71.11..
పితామాహవచస్సత్యం తదస్త్వితి మమాబ్రవీత్.

అనాహారః కథం శక్తో భగ్నసక్థిశిరోముఖః..3.71.12..
వజ్రేణాభిహతః కాలం సుదీర్ఘమపి జీవితుమ్.

ఏవముక్తస్తు మే శక్రో బాహూ యోజనమాయతౌ..3.71.13..
ప్రాదాదాస్యం చ మే కుక్షౌ తీక్ష్ణదంష్ట్రమకల్పయత్.

సో.?హం భుజాభ్యాం దీర్ఘాభ్యాం సంకృష్యాస్మిన్వనేచరాన్..3.71.14..
సింహవ్దిపమృగవ్యాఘ్రాన్ భక్షయామి సమన్తతః.

స తు మామబ్రవీదిన్ద్రో యదా రామస్సలక్ష్మణః..3.71.15..
ఛేత్స్యతే సమరే బాహూ తదా స్వర్గం గమిష్యసి.

అనేన వపుషా రామ వనే.?స్మిన్రాజసత్తమ..3.71.16..
యద్యత్పశ్యామి సర్వస్య గ్రహణం సాధు రోచయే.

అవశ్యం గ్రహణం రామో మన్యే.?హం సముపైష్యతి..3.71.17..
ఇమాం బుద్ధిం పురస్కృత్య దేహన్యాసకృతశ్రమః.

స త్వం రామో.?సి భద్రం తే నాహమన్యేన రాఘవ..3.71.18..
శక్యో హన్తుం యథాతత్త్వమేవముక్తం మహర్షిణా.

అహం హి మతిసాచివ్యం కరిష్యామి నరర్షభ..3.71.19..
మిత్రం చైవోపదేక్ష్యామి యువాభ్యాం సంస్కృతో.?గ్నినా.

ఏవముక్తస్తు ధర్మాత్మా దనునా తేన రాఘవః..3.71.20..
ఇదం జగాద వచనం లక్ష్మణస్యోపశృణ్వతః.

రావణేన హృతా భార్యా మమ సీతా యశస్స్వినీ..3.71.21..
నిష్క్రాన్తస్య జనస్థానాత్సహభ్రాత్రా యథాసుఖమ్.

నామమాత్రం తు జానామి న రూపం తస్య రక్షసః..3.71.22..
నివాసం వా ప్రభావం వా వయం తస్య న విద్మ హే.

శోకార్తానామనాథానామేవం విపరిధావతామ్..3.71.23..
కారుణ్యం సదృశం కర్తుముపకారే చ వర్తతామ్.

కాష్ఠాన్యాదాయ శుష్కాణి కాలే భగ్నాని కుఞ్జరైః..3.71.24..
ధక్ష్యామస్త్వాం వయం వీర శ్వభ్రే మహతి కల్పితే.

స త్వం సీతాం సమాచక్ష్వ యేన వా యత్ర వా హృతా..3.71.25..
కురు కల్యాణమత్యర్థం యది జానాసి తత్త్వతః.

ఏవముక్తస్తు రామేణ వాక్యం దనురనుత్తమమ్..3.71.26..
ప్రోవాచ కుశలో వక్తుం వక్తారమపి రాఘవమ్.

దివ్యమస్తి న మే జ్ఞానం నాభిజానామి మైథిలీమ్..3.71.27..
యస్తాం జ్ఞాస్యతి తం వక్ష్యే దగ్ధస్స్వం రూపమాస్థితః.

అదగ్ధస్య తు విజ్ఞాతుం శక్తిరస్తి న మే ప్రభో..3.71.28..
రాక్షసం తం మహావీర్యం సీతా యేన హృతా తవ.

విజ్ఞానం హి మమ భ్రష్టం శాపదోషేణ రాఘవ..3.71.29..
స్వకృతేన మయా ప్రాప్తం రూపం లోకవిగర్హితమ్.

కిం తు యావన్న యాత్యస్తం సవితా శ్రాన్తవాహనః..3.71.30..
తావన్మామవటే క్షిప్త్వా దహ రామ యథావిధి.

దగ్ధస్త్వయాహమవటే న్యాయేన రఘునన్ధన..3.71.31..
వక్ష్యామి తమహం వీర యస్తం జ్ఞాస్యతి రాక్షసమ్.

తేన సఖ్యం చ కర్తవ్యం న్యాయ్యవృత్తేన రాఘవ..3.71.32..
కల్పయిష్యతి తే ప్రీతస్సాహాయ్యం లఘువిక్రమః.

న హి తస్యాస్త్యవిజ్ఞాతం త్రిషు లేకేషు రాఘవ..3.71.33..
సర్వాన్పరిసృతో లోకాన్పురాసౌ కారణాన్తరే.

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకసప్తతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s