ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 70

అరణ్యకాండ సర్గ 70

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 70

తౌ తు తత్ర స్థితౌ దృష్ట్వా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ.
బాహుపాశపరిక్షిప్తౌ కబన్ధో వాక్యమబ్రవీత్..3.70.1..

తిష్ఠతః కిం ను మాం దృష్ట్వా క్షుధార్తం క్షత్రియర్షభౌ.
ఆహారార్థం తు సన్దిష్టౌ దైవేన గతచేతసౌ..3.70.2..

తచ్ఛ్రుత్వా లక్ష్మణో వాక్యం ప్రాప్తకాలం హితం తదా.
ఉవాచా.?ర్తిం సమాపన్నో విక్రమే కృతలక్షణః..3.70.3..

త్వాం చ మాం చ పురా తూర్ణమాదత్తే రాక్షసాధమః.
తస్మాదసిభ్యామస్యాశు బాహూ ఛిన్దావహై గురూ..3.70.4..

భీషణో.?యం మహాకాయో రాక్షసో భుజవిక్రమః.
లోకం హ్యతిజితం కృత్వా హ్యావాం హన్తుమిహేచ్ఛతి..3.70.5..

నిశ్చేష్టానాం వధో రాజన్కుత్సితో జగతీపతేః.
క్రతుమధ్యోపనీతానాం పశూనామివ రాఘవ..3.70.6..

ఏతత్సఞ్జల్పితం శ్రుత్వా తయోః క్రుద్ధస్తు రాక్షసః.
విదార్యా.?స్యం తదా రౌద్రస్తౌ భక్షయితుమారభత్..3.70.7..

తతస్తౌ దేశకాలజ్ఞౌ ఖడ్గాభ్యామేవ రాఘవౌ.
అచ్ఛిన్దతాం సుసంవిగ్నౌ బాహూ తస్యాంసదేశతః..3.70.8..

దక్షిణో దక్షిణం బాహుమసక్తమసినా తతః.
చిచ్ఛేద రామో వేగేన సవ్యం వీరస్తు లక్ష్మణః..3.70.9..

స పపాత మహాబాహుశ్ఛిన్నబాహుర్మహాస్వనః.
ఖం చ గాం చ దిశశ్చైవ నాదయఞ్జలదో యథా..3.70.10..

స నికృత్తౌ భుజౌ దృష్ట్వా శోణితౌఘపరిప్లుతః.
దీనః పప్రచ్ఛ తౌ వీరౌ కౌ యువామితి దానవః..3.70.11..

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య లక్ష్మణశ్శుభలక్షణః.
శశంస రాఘవం తస్య కబన్ధస్య మహాత్మనః..3.70.12..

అయమిక్ష్వాకుదాయాదో రామో నామ జనైశ్శ్రుతః.
అస్యైవావరజం విద్ది భ్రాతరం మాం చ లక్ష్మణమ్..3.70.13..

అస్య దేవప్రభావస్య వసతో విజనే వనే.
రక్షసా.?పహృతా పత్నీ యామిచ్ఛన్తావిహాగతౌ..3.70.14..

త్వం తు కో వా కిమర్థం వా కబన్ధసదృశో వనే.
ఆస్యేనోరసి దీప్తేన భగ్నజఙ్ఘో విచేష్టసే..3.70.15..

ఏవముక్తః కబన్ధస్తు లక్ష్మణేనోత్తరం వచః.
ఉవాచ పరమప్రీత స్తదిన్ద్రవచనం స్మరన్..3.70.16..

స్వాగతం వాం నరవ్యాఘ్రౌ దిష్ట్యా పశ్యామి చాప్యహమ్.
దిష్ట్యా చేమౌ నికృత్తౌ మే యువాభ్యాం బాహుబన్ధనౌ..3.70.17..

విరూపం యచ్చ మే రూపం ప్రాప్తం హ్యవినయాద్యథా.
తన్మే శృణు నరవ్యాఘ్ర తత్త్వతశ్శంసతస్తవ..3.70.18..

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s