ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 69

అరణ్యకాండ సర్గ 69

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 69

కృత్వైవముదకం తస్మై ప్రస్థితౌ రామలక్ష్మణౌ.
అవేక్షన్తౌ వనే సీతాం పశ్చిమాం జగ్మతుర్దిశమ్..3.69.1..

తౌ దిశం దక్షిణాం గత్వా శరచాపాసిధారిణౌ.
అవిప్రహతమైక్ష్వాకౌ పన్థానం ప్రతిపేదతుః..3.69.2..

గుల్మైర్వృక్షైశ్చ బహుభిర్లతాభిశ్చ ప్రవేష్టితమ్.
ఆవృతం సర్వతో దుర్గం గహనం ఘోరదర్శనమ్..3.69.3..

వ్యతిక్రమ్య తు వేగేన వ్యాలసింహనిషేవితమ్.
సుభీమం తన్మహారణ్యం వ్యతియాతౌ మహాబలౌ..3.69.4..

తతః పరం జనస్థానాత్రిక్రోశం గమ్య రాఘవౌ.
క్రౌఞ్చారణ్యం వివిశతుర్గహనం తౌ మహౌజసౌ..3.69.5..

నానామేఘఘనప్రఖ్యం ప్రహృష్టమివ సర్వతః.
నానాపక్షిగణైర్యుక్తం నానావ్యాలమృగైర్యుతమ్..3.69.6..
దిదృక్షమాణౌ వైదేహీం తద్వనం తౌ విచిక్యతుః.
తత్ర తత్రావతిష్ఠన్తౌ సీతాహరణకర్శితౌ..3.69.7..

తతః పూర్వేణ తౌ గత్వా త్రిక్రోశం భ్రాతరౌ తదా.
క్రౌఞ్చారణ్యమతిక్రమ్య మతఙ్గాశ్రమమన్తరా..3.69.8..
దృష్ట్వా తు తద్వనం ఘోరం బహుభీమమృగద్విజమ్.
ననాసత్త్వసమాకీర్ణం సర్వం గహనపాదపమ్..3.69.9..
దదృశాతే తు తౌ తత్ర దరీం దశరథాత్మజౌ.
పాతాలసమగమ్భీరాం తమసా నిత్యసంవృతామ్..3.69.10..

అసాద్య తౌ నరవ్యాఘ్రౌ దర్యాస్తస్యావిదూరతః.
దదృశాతే మహారూపాం రాక్షసీం వికృతాననామ్..3.69.11..

భయదామల్పసత్త్వానాం బీభత్సాం రౌద్రదర్శనామ్.
లమ్బోదరీం తీక్ష్ణదంష్ట్రాం కారాలీం పరుషత్వచమ్..3.69.12..
భక్షయన్తీం మృగాన్భీమాన్వికటాం ముక్తమూర్ధజామ్.
ప్రైక్షేతాం తౌ తతస్తత్ర భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ..3.69.13..

సా సమాసాద్య తౌ వీరౌ వ్రజన్తం భ్రాతురగ్రతః.
ఏహి రంస్యావహేత్యుక్త్వా సమాలమ్బత లక్ష్మణమ్..3.69.14..

ఉవాచ చైనం వచనం సౌమిత్రిముపగూహ్య సా.
అహం త్వయోముఖీ నామ లబ్ధా తే త్వమసి ప్రియః..3.69.15..
నాథ పర్వతకూటేషు నదీనాం పులినేషు చ.
ఆయుశ్శేషమిమం వీర త్వం మయా సహ రంస్యసే..3.69.16..

ఏవముక్తస్తు కుపితః ఖడ్గముద్ధృత్య లక్ష్మణః.
కర్ణనాసాస్తనం తస్యా నిచకర్తారిసూదనః..3.69.17..

కర్ణనాసే నికృత్తే తు విస్వరం సా వినద్య చ.
యథాగతం ప్రదుద్రావ రాక్షసీ భీమదర్శనా..3.69.18..

తస్యాం గతాయాం గహనం వ్రజన్తౌ వనమోజసా.
ఆసేదతురమిత్రఘ్నౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ..3.69.19..

లక్ష్మణస్తు మహాతేజాస్సత్త్వవాన్ శీలవాన్ శుచిః.
అబ్రవీత్ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం భ్రాతరం దీప్తతేజసమ్..3.69.20..

స్పన్దతే చ దృఢం బాహురుద్విగ్నమివ మే మనః.
ప్రాయశశ్చాప్యనిష్టాని నిమిత్తాన్యుపలక్ష్యే..3.69.21..

తస్మాత్సజ్జీభవార్య త్వం కురుష్వ వచనం హితమ్.
మమైవ హి నిమిత్తాని సద్యశ్శంసన్తి సమ్భ్రమమ్..3.69.22..

ఏష వఞ్చులకో నామ పక్షీ పరమదారుణః.
ఆవయోర్విజయం యుద్ధే శంసన్నివ వినర్దతి..3.69.23..

తయోరన్వేషతోరేవం సర్వం తద్వనమోజసా.
సంజజ్ఞే విపులః శబ్దో ప్రభఞ్జతన్నివ తద్వనమ్..3.69.24..

సంవేష్టితమివాత్యర్థం గగనం మాతరిశ్వనా.
వనస్య తస్య శబ్దో.?భూద్దివమాపూరయన్నివ..3.69.25..

తం శబ్దం కాఙ్క్షమాణస్తు రామః కక్షే సహానుజః.
దదర్శ సుమహాకాయం రాక్షసం విపులోదరమ్..3.69.26..

ఆసేదతుస్తతస్తత్ర తావుభౌ ప్రముఖే స్థితమ్.
వివృద్ధమశిరోగ్రీవం కబన్ధముదరే ముఖమ్..3.69.27..

రోమభిర్నిచితైస్తీక్ష్ణైర్మహాగిరిమివోఛ్రితమ్.
నీలమేఘనిభం రౌద్రం మేఘస్తనితనిస్వనమ్..3.69.28..

అగ్నిజ్వాలానికాశేన లాలాటస్థేన దీప్యతా.
మహాపక్ష్మేణ పిఙ్గేన విపులేనాయతేన చ..3.69.29..
ఏకేనోరసి ఘోరేణ నయనేనాశుదర్శినా.
మహాదంష్ట్రోపపన్నం తల్లేలిహానం మహాముఖమ్..3.69.30..

భక్షయన్తం మహాఘోరానృక్షసింహమృగద్విపాన్.
ఘోరౌ భుజౌ వికుర్వాణముభౌ యోజనమాయతౌ..3.69.31..

కరాభ్యాం వివిధాన్గృహ్యఋక్షాన్పక్షిగణాన్మృగాన్.
ఆకర్షన్తం వికర్షన్తమనేకాన్మృగయూథపాన్..3.69.32..
స్థితమావృత్య పన్థానం తయోర్భ్రాత్రోః ప్రపన్నయోః.

అథ తౌ సమభిక్రమ్య క్రోశమాత్రే దదర్శతుః..3.69.33..
మహాన్తం దారుణం భీమం కబన్ధం భుజసంవృమ్.
కబన్ధమివ సంస్థానాదతిఘోరప్రదర్శనమ్..3.69.34..

స మహాబాహురత్యర్థం ప్రసార్య విపులౌ భుజౌ.
జగ్రాహ సహితావేవ రాఘవౌ పీడయన్బలాత్..3.69.35..

ఖడ్గినౌ దృఢధన్వానౌ తిగ్మతేజోవపుర్ధరౌ.
భ్రాతరౌ వివశం ప్రాప్తౌ కృష్యమాణౌ మహాబలౌ..3.69.36..

తత్ర ధైర్యేణ శూరస్తు రాఘవో నైవ వివ్యథే.
బాల్యాదనాశ్రయత్వాచ్చ లక్ష్మణస్త్వతివివ్యథే..3.69.37..
ఉవాచ స విషణ్ణస్సన్రాఘవం రాఘవానుజః.

పశ్య మాం వీర వివశం రాక్షసస్య వశం గతమ్..3.69.38..
మయైకేన వినిర్యుక్తః పరిముఞ్చస్వ రాఘవ.

మాం హి భూతబలిం దత్వా పలాయస్వ యథాసుఖమ్..3.69.39..
అధిగన్తాసి వైదేహీమచిరేణేతి మే మతిః.

ప్రతిలభ్య చ కాకుత్థ్స పితృపైతామహీం మహీమ్..3.69.40..
తత్ర మాం రామ రాజ్యస్థస్స్మర్తుమర్హసి సర్వదా.

లక్ష్మణేనైవముక్తస్తు రామస్సౌమిత్రిమబ్రవీత్..3.69.41..
మా స్మ త్రాసం కృథా వీర న హి త్వాదృగ్విషీదతి.

ఏతస్మిన్నన్తరే క్రూరో భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ..3.69.42..
పప్రచ్ఛ ఘననిర్ఘోషః కబన్ధో దానవోత్తమః.

కౌ యువాం వృషభస్కన్ధౌ మహాఖడ్గధనుర్ధరౌ..3.69.43..
ఘోరం దేశమిమం ప్రాప్తౌ మమ భక్షావుపస్థితౌ.

వదతం కార్యమిహ వాం కిమర్థం చాగతౌ యువామ్..3.69.44..
ఇమం దేశమనుప్రాప్తౌ క్షుధార్తస్యేహ తిష్ఠతః.

సబాణచాపఖడ్గౌ చ తీక్ష్ణశృఙ్గావివర్షభౌ..3.69.45..
మమాస్యమనుసమ్ప్రాప్తౌ దుర్లభం జీవితం పునః.

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా కబన్ధస్య దురాత్మనః..3.69.46..
ఉవాచ లక్ష్మణం రామో ముఖేన పరిశుష్యతా.

కృచ్ఛ్రాత్ కృచ్ఛ్రతరం ప్రాప్య దారుణం సత్యవిక్రమః..3.69.47..
వ్యసనం జీవితాన్తాయ ప్రాప్తమప్రాప్య తాం ప్రియామ్.

కాలస్య సుమహద్వీర్యం సర్వభూతేషు లక్ష్మణ..3.69.48..
త్వాం చ మాం చ నరవ్యాఘ్ర వ్యసనైః పశ్య మోహితౌ.

నాతిభారోస్తి కాలస్య సర్వభూతేషు లక్ష్మణ..3.69.49..
శూరాశ్చ బలవన్తశ్చ కృతాస్త్రాశ్చ రణాజిరే.
కాలాభిపన్నాస్సీదన్తి యథా వాలుకసేతవః..3.69.50..

ఇతి బ్రువాణో దృఢసత్యవిక్రమో
మహాయశా దాశరథిః ప్రతాపవాన్.
అవేక్ష్య సౌమిత్రిముదగ్రపౌరుషం
స్థిరాం తదా స్వాం మతిమాత్మనా.?కరోత్..3.69.51..

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకోనసప్తతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s