ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 68

అరణ్యకాండ సర్గ 68

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 68

రామస్సమ్ప్రేక్ష్య తం గృధ్రం భువి రౌద్రేణ పాతితమ్.
సౌమిత్రిం మిత్రసమ్పన్నమిదం వచనమబ్రవీత్..3.68.1..

మమాయం నూనమర్థేషు యతమానో విహఙ్గమః.
రాక్షసేన హతస్సంఖ్యే ప్రాణాంస్త్యక్ష్యతి దుస్త్యజాన్..3.68.2..

అయమస్య శరీరే.?స్మిన్ప్రాణో లక్ష్మణ విద్యతే.
తథా హి స్వరహీనో.?యం విక్లబస్సముదీక్ష్యతే..3.68.3..

జటాయో యది శక్నోషి వాక్యం వ్యాహరితుం పునః.
సీతామాఖ్యాహి భద్రం తే వధమాఖ్యాహి చాత్మనః..3.68.4..

కిం నిమిత్తో.?హరత్సీతాం రావణస్తస్య కిం మయా.
అపరాద్ధం తు యం దృష్ట్వా రావణేన హృతా ప్రియా..3.68.5..

కథం తచ్చన్ద్రసఙ్కాశం ముఖమాసీన్మనోహరమ్.
సీతయా కాని చోక్తాని తస్మిన్కాలే ద్విజోత్తమ..3.68.6..

కథం వీర్యః కథం రూపః కిం కర్మా స చ రాక్షసః.
క్వ చాస్య భవనం తాత బ్రూహి మే పరిపృచ్ఛతః..3.68.7..

తముద్వీక్ష్యాథ దీనాత్మా విలపన్తమనన్తరమ్.
వాచాతిసన్నయా రామం జటాయురిదమబ్రవీత్..3.68.8..

హృతా సా రాక్షసేన్ద్రేణ రావణేన విహాయసా.
మాయామాస్థాయ విపులాం వాతదుర్దినసఙ్కులామ్…3.68.9..

పరిశ్రాన్తస్య మే తాత పక్షౌ ఛిత్వా స రాక్షసః.
సీతామాదాయ వైదేహీం ప్రయాతో దక్షిణాం దిశమ్..3.68.10..

ఉపరుధ్యన్తి మే ప్రాణా దృష్టిర్భ్రమతి రాఘవ.
పశ్యామి వృక్షాన్సౌవర్ణానుశీరకృతమూర్ధజాన్..3.68.11..

యేన యాతి ముహూర్తేన సీతామాదాయ రావణః.
విప్రణష్టం ధనం క్షిప్రం తత్స్వామీ ప్రతిపద్యతే..3.68.12..
విన్దో నామ ముహూర్తో.?యం స చ కాకుత్స్థ నాబుధత్.

త్వత్ప్రియాం జానకీం హృత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః..3.68.13..
ఝషవద్బడిశం గృహ్య క్షిప్రమేవ వినశ్యతి.

న చ త్వయా వ్యథా కార్యా జనకస్య సుతాం ప్రతి..3.68.14..
వైదేహ్యా రంస్యసే క్షిప్రం హత్వా తం రాక్షసం రణే.

అసమ్మూఢస్య గృధ్రస్య రామం ప్రత్యనుభాషతః..3.68.15..
ఆస్యాత్సుస్రావ రుధిరం మ్రియమాణస్య సామిషమ్.

పుత్రో విశ్రవసస్సాక్షాద్భ్రాతా వైశ్రవణస్య చ..3.68.16..
ఇత్యుక్త్వా దుర్లభాన్ప్రాణాన్ముమోచ పతగేశ్వరః.

బ్రూహి బ్రూహీతి రామస్య బ్రువాణస్య కృతాఞ్జలేః..3.68.17..
త్వక్త్వా శరీరం గృధ్రస్య జగ్ముః ప్రాణా విహాయసమ్.

స నిక్షిప్య శిరో భూమౌ ప్రసార్య చరణౌ తదా..3.68.18..
విక్షిప్య చ శరీరం స్వం పపాత ధరణీతలే.

తం గృధ్రం ప్రేక్ష్య తామ్రాక్షం గతాసుమచలోపమమ్..3.68.19..
రామస్సుబహుభిర్దుఃఖైర్దీనస్సౌమిత్రిమబ్రవీత్.

బహూని రక్షసాం వాసే వర్షాణి వసతా సుఖమ్..3.68.20..
అనేన దణ్డకారణ్యే విశీర్ణమిహ పక్షిణా.

అనేకవార్షికో యస్తు చిరకాలసముత్థితః..3.68.21..
సో.?యమద్య హతశ్శేతే కాలో హి దురతిక్రమః.

పశ్య లక్ష్మణ గృధ్రో.?యముపకారీ హతశ్చ మే..3.68.22..
సీతామభ్యవపన్నో వై రావణేన బలీయసా.

గృధ్రరాజ్యం పరిత్యజ్య పితృపైతామహం మహత్..3.68.23..
మమ హేతోరయం ప్రాణాన్ముమోచ పతగేశ్వరః.

సర్వత్ర ఖలు దృశ్యన్తే సాధవో ధర్మచారిణః..3.68.24..
శూరాశ్శరణ్యాస్సౌమిత్రే తిర్యగ్యోనిగతేష్వపి.

సీతాహరణజం దుఃఖం న మే సౌమ్య తథావిధమ్..3.68.25..
యథా వినాశే గృధ్రస్య మత్కృతే చ పరన్తప.

రాజా దశరథశ్శ్రీమాన్యథా మమ మహాయశాః..3.68.26..
పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చ తథా.?యం పతగేశ్వరః.

సౌమిత్రే హర కాష్ఠాని నిర్మథిష్యామి పావకమ్..3.68.27..
గృధ్రరాజం దిధక్షామి మత్కృతే నిధనం గతమ్.

నాథం పతగలోకస్య చితామారోప్య రాఘవ..3.68.28..
ఇమం ధక్ష్యామి సౌమిత్రే హతం రౌద్రేణ రక్షసా.

యా గతిర్యజ్ఞశీలానామాహితాగ్నేశ్చ యా గతిః..3.68.29..
అపరావర్తినాం యా చ యా చ భూమిప్రదాయినామ్.
మయా త్వం సమనుజ్ఞాతో గచ్ఛ లోకాననుత్తమాన్..3.68.30..
గృధ్రరాజ మహాసత్త్వ సంస్కృతశ్చ మయా వ్రజ.

ఏవముక్త్వా చితాం దీప్తామారోప్య పతగేశ్వరమ్..3.68.31..
దదాహ రామో ధర్మాత్మా స్వబన్ధుమివ దుఃఖితః.

రామో.?థ సహసౌమిత్రిర్వనం గత్వా స వీర్యవాన్..3.68.32..
స్థూలాన్హత్వా మహారోహీననుతస్తార తం ద్విజమ్.

రోహిమాంసాని చోత్కృత్య పేశీకృత్య మహాయశాః..3.68.33..
శకునాయ దదౌ రామో రమ్యే హరితశాద్వలే.

యత్తత్ప్రేతస్య మర్త్యస్య కథయన్తి ద్విజాతయః..3.68.34..
తత్స్వర్గగమనం తస్య పిత్ర్యం రామో జజాప హ.

తతో గోదావరీం గత్వా నదీం నరవరాత్మజౌ..3.68.35..
ఉదకం చక్రతుస్తస్మై గృధ్రరాజాయ తావుభౌ.

శాస్త్రదృష్టేన విధినా జలే గృధ్రాయ రాఘవౌ..3.68.36..
స్నాత్వా తౌ గృధ్రరాజాయ ఉదకం చక్రతుస్తదా.

స గృధ్రరాజః కృతవాన్యశస్కరం
సుదుష్కరం కర్మ రణే నిపాతితః.
మహర్షికల్పేన చ సంస్కృతస్తదా
జగామ పుణ్యాం గతిమాత్మనశ్శుభామ్..3.68.37..

కృతోదకౌ తావపి పక్షిసత్తమే
స్థిరాం చ బుద్ధిం ప్రణిధాయ జగ్మతుః.
ప్రవేశ్య సీతాధిగమే తతో మనో
వనం సురేన్ద్రవివ విష్ణువాసవౌ..3.68.38..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే అష్టషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s