ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 67

అరణ్యకాండ సర్గ 67

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 67

పూర్వజో.?ప్యుక్తమాత్రస్తు లక్ష్మణేన సుభాషితమ్.
సారగ్రాహీ మహాసారం ప్రతిజగ్రాహ రాఘవః..3.67.1..

సన్నిగృహ్య మహాబాహుః ప్రవృత్తం కోపమాత్మనః.
అవష్టభ్య ధనుశ్చిత్రం రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్..3.67.2..

కిం కరిష్యావహే వత్స క్వ వా గచ్ఛావ లక్ష్మణ.
కేనోపాయేన గచ్ఛేయం సీతామితి విచిన్తయ..3.67.3..

తం తథా పరితాపార్తం లక్ష్మణో రామమబ్రవీత్.
ఇదమేవ జనస్థానం త్వమన్వేషితుమర్హసి..3.67.4..
రాక్షసైర్బహుభిః కీర్ణం నానాద్రుమలతాయుతమ్.

సన్తీహ గిరిదుర్గాణి నిర్దరాః కన్దరాణి చ..3.67.5..
గుహాశ్చ వివిధా ఘోరా నానామృగగణాకులాః.
ఆవాసాః కిన్నరాణాం చ గన్ధర్వభవనాని చ..3.67.6..

తాని యుక్తో మయా సార్థం త్వమన్వేషితుమర్హసి.
త్వద్విధా బుద్ధిసమ్పన్నా మహాత్మానో నరర్షభ..3.67.7..
ఆపత్సు న ప్రకమ్పన్తే వాయువేగైరివాచలాః.

ఇత్యుక్తస్తద్వనం సర్వం విచచార సలక్ష్మణః..3.67.8..
క్రుద్ధో రామశ్శరం ఘోరం సన్ధాయ ధనుషి క్షురమ్.

తతః పర్వతకూటాభం మహాభాగం ద్విజోత్తమమ్..3.67.9..
దదర్శ పతితం భూమౌ క్షతజార్ద్రం జటాయుషమ్.

తం దృష్ట్వా గిరిశృఙ్గాభం రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్..3.67.10..
అనేన సీతా వైదేహీ భక్షితా నాత్ర సంశయః.

గృధ్రరూపమిదం రక్షో వ్యక్తం భవతి కాననే..3.67.11..
భక్షయిత్వా విశాలాక్షీమాస్తే సీతాం యథాసుఖమ్.
ఏనం వధిష్యే దీప్తాస్యైర్ఘోరైర్బాణైరజిహ్మగైః..3.67.12..

ఇత్యుక్త్వాభ్యపతద్గృధ్రం సన్ధాయ ధనుషి క్షురమ్.
క్రుద్ధో రామస్సముద్రాన్తాం కమ్పయన్నివ మేదినీమ్..3.67.13..

తం దీనం దీనయా వాచా సఫేనం రుధిరం వమన్.
అభ్యభాషత పక్షీ తు రామం దశరథాత్మజమ్..3.67.14..

యామోషధిమివాయుష్మన్నన్వేషసి మహావనే.
సా దేవీ మమ చ ప్రాణా రావణేనోభయం హృతమ్..3.67.15..

త్వయా విరహితా దేవీ లక్ష్మణేన చ రాఘవ.
హ్రియమాణా మయా దృష్టా రావణేన బలీయసా..3.67.16..

సీతామభ్యవపన్నో.?హం రావణశ్చ రణే మయా.
విధ్వంసితరథశ్చాత్ర పాతితో ధరణీతలే..3.67.17..

ఏతదస్య ధనుర్భగ్నమేతదస్య శరావరమ్.
అయమస్య రథో రామ భగ్నసాఙ్గ్రామికో మయా..3.67.18..

అయం తు సారథిస్తస్య మత్పక్షనిహతో యుధి.
పరిశ్రాన్తస్య మే పక్షౌ ఛిత్త్వా ఖడ్గేన రావణః..3.67.19..
సీతామాదాయ వైదేహీముత్పపాత విహాయసమ్.
రక్షసా నిహతం పూర్వం న మాం హన్తుం త్వమర్హసి..3.67.20..

రామస్తస్య తు విజ్ఞాయ బాష్పపూర్ణముఖస్తదా.
ద్విగుణీకృతతాపార్తస్సీతాసక్తాం ప్రియాం కథామ్..3.67.21..

గృధ్రరాజం పరిష్వజ్య పరిత్యజ్య మహద్ధనుః.
నిపపాతావశో భూమౌ రురోద సహలక్ష్మణః..3.67.22..

ఏకమేకాయనే దుర్గే నిశ్శ్వసన్తం కథఞ్చన.
సమీక్ష్య దుఃఖితతరో రామస్సౌమిత్రిమబ్రవీత్..3.67.23..

రాజ్యం భ్రష్టం వనే వాసస్సీతా నష్టా హతో ద్విజః.
ఈదృశీయం మమాలక్ష్మీర్నిర్దహేదపి పావకమ్..3.67.24..

సమ్పూర్ణమపి చేదద్య ప్రవిశేయం మహోదధిమ్.
సో.?పి నూనం మమాలక్ష్మ్యా విశుష్యేత్సరితాంపతిః..3.67.25..

నాస్త్యభాగ్యతరో లోకే మత్తో.?స్మిన్సచరాచరే.
యేనేయం మహతీ ప్రాప్తా మయా వ్యసనవాగురా..3.67.26..

అయం పితృవయస్యో మే గృధ్రరాజో జరాన్వితః.
శేతే వినిహతో భూమౌ మమ భాగ్యవిపర్యయాత్..3.67.27..

ఇత్యేవముక్త్వా బహుశో రాఘవస్సహలక్ష్మణః.
జటాయుషం చ పస్పర్శ పితృస్నేహం విదర్శయన్..3.67.28..

నికృత్తపక్షం రుధిరావసిక్తం
స గృధ్రరాజం పరిరభ్య రామః.
క్వ మైథిలీ ప్రాణసమా మమేతి.
విముచ్య వాచం నిపపాత భూమౌ..3.67.29..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s