ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 66

అరణ్యకాండ సర్గ 66

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 66

తం తథా శోకసన్తప్తం విలపన్తమనాథవత్.
మోహేన మహతావిష్టం పరిద్యూనమచేతనమ్..3.66.1..
తతస్సౌమిత్రిరాశ్వాస్య ముహూర్తాదివ లక్ష్మణః.
రామం సమ్బోధయామాస చారణౌ చాభిపీడయన్..3.66.2..

మహతా తపసా రామ మహతా చాపి కర్మణా.
రాజ్ఞా దశరథేనాసి లబ్ధో.?మృతమివామరైః..3.66.3..

తవ చైవ గుణైర్బద్ధస్త్వద్వియోగాన్మహీపతిః.
రాజా దేవత్వమాపన్నో భరతస్య యథాశ్రుతమ్..3.66.4..

యది దుఃఖమిదం ప్రాప్తం కాకుత్స్థ న సహిష్యసే.
ప్రాకృతశ్చాల్పసత్త్వశ్చ ఇతరః కస్సహిష్యతి..3.66.5..

దుఃఖితో హి భవాన్లోకాంస్తేజసా యది ధక్ష్యతే.
ఆర్తాః ప్రజా నరవ్యాఘ్ర క్వ ను యాస్యన్తి నిర్వృతిమ్..3.66.6..

లోకస్వభావ ఏవైష యయాతిర్నహుషాత్మజః.
గతశ్శక్రేణ సాలోక్యమనయస్తం సమస్పృశత్..3.66.7..

మహర్షిర్యో వసిష్ఠస్తు యః పితుర్నః పురోహితః.
అహ్నా పుత్రశతం జజ్ఞే తథైవాస్య పునర్హతమ్..3.66.8..

యా చేయం జగతాం మాతా దేవీ లోకనమస్కృతా.
అస్యాశ్చ చలనం భూమేర్దృశ్యతే సత్యసంశ్రవ..3.66.9..

యౌ ధర్మౌ జగతాం నేత్రౌ యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్.
ఆదిత్యచన్ద్రౌ గ్రహణమభ్యుపేతౌ మహాబలౌ..3.66.10.

సుమహాన్త్యపి భూతాని దేవాశ్చ పురుషర్షభ.
న దైవస్య ప్రముఞ్చన్తి సర్వభూతాని దేహినః..3.66.11..

శక్రాదిష్వపి దేవేషు వర్తమానౌ నయానయౌ.
శ్రూయేతే నరశార్దూల న త్వం శోచితుమర్హసి..3.66.12..

నష్టాయామపి వైదేహ్యాం హృతాయామపి చానఘ
శోచితుం నార్హసే వీర యథాన్యః ప్రాకృతస్తథా..3.66.13..

త్వవ్దిధా న హి శోచన్తి సతతం సత్యదర్శినః.
సుమహత్స్వపి కృచ్ఛ్రేషు రామానిర్విణ్ణదర్శనాః..3.66.14..

తత్త్వతో హి నరశ్రేష్ఠ బుద్ధ్యా సమనుచిన్తయ.
బుధ్ద్యా యుక్తా మహాప్రాజ్ఞా విజానన్తి శుభాశుభే..3.66.15..

అదృష్టగుణదోషాణామధ్రువాణాం తు కర్మణామ్.
నాన్తరేణ క్రియాం తేషాం ఫలమిష్టం ప్రవర్తతే..3.66.16..

త్వమేవ హి పురా రామ మామేవం బహుశో.?న్వశాః.
అనుశిష్యాద్ధి కో ను త్వామపి సాక్షాద్బృహస్పతిః..3.66.17..

బుద్ధిశ్చ తే మహాప్రాజ్ఞ దేవైరపి దురన్వయా.
శోకేనాభిప్రసుప్తం తే జ్ఞానం సమ్బోధయామ్యహమ్..3.66.18..

దివ్యం చ మానుషం చ త్వమాత్మనశ్చ పరాక్రమమ్.
ఇక్ష్వాకువృషభావక్ష్య యతస్వ ద్విషతాం వధే..3.66.19..

కిం తేన సర్వనాశేన కృతేన పురుషర్షభ.
తమేవ త్వం రిపుం పాపం విజ్ఞాయోద్ధర్తుమర్హసి..3.66.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకేయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే షట్షష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s