ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 65

అరణ్యకాండ సర్గ 65

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 65

తప్యమానం తథా రామం సీతాహరణకర్శితమ్.
లోకానామభవే యుక్తం సాంవర్తకమివానలమ్..3.65.1..
వీక్షమాణం ధనుస్సజ్యం నిశ్శ్వసన్తం పునః పునః.
దగ్ధుకామం జగత్సర్వం యుగాన్తే చ యథా హరమ్..3.65.2..
అదృష్టపూర్వం సఙ్క్రుద్ధం దృష్ట్వా రామం తు లక్ష్మణః.
అబ్రవీత్ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం ముఖేన పరిశుష్యతా..3.65.3..

పురా భూత్వా మృదుర్దాన్తస్సర్వభూతహితే రతః.
న క్రోధవశమాపన్నః ప్రకృతిం హాతుమర్హసి..3.65.4..

చన్ద్రే లక్ష్మీః ప్రభా సూర్యే గతిర్వాయౌ భువి క్షమా.
ఏతత్తు నియతం సర్వం త్వయి చానుత్తమం యశః..3.65.5..

ఏకస్య నాపరాధేన లోకాన్ హన్తుం త్వమర్హసి.
న తు జానామి కస్యాయం భగ్నస్సాఙ్గ్రామికో రథః..3.65.6..
కేన వా కస్య వా హేతోస్సాయుధస్సపరిచ్ఛదః.

ఖురనేమిక్షతశ్చాయం సిక్తో రుధిరబిన్ధుభిః..3.65.7..
దేశో నిర్వృత్తసఙ్గ్రామస్సుఘోరః పార్థివాత్మజ.

ఏకస్య తు విమర్ధో.?యం న ద్వయోర్వదతాంవర..3.65.8..
న హి వృత్తం హి పశ్యామి బలస్య మహతః పదమ్.

నైకస్య తు కృతే లోకాన్వినాశయితుమర్హసి..3.65.9..
యుక్తదణ్డా హి మృదవః ప్రశాన్తా వసుధాధిపాః.

సదా త్వం సర్వభూతానాం శరణ్యః పరమా గతిః..3.65.10..
కో ను దారప్రణాశం తే సాధు మన్యేత రాఘవ.

సరితస్సాగరాశ్శైలా దేవగన్ధర్వదానవాః..3.65.11..
నాలం తే విప్రియం కర్తుం దీక్షితస్యేవ సాధవః.

యేన రాజన్హృతా సీతా తమన్వేషితుమర్హసి..3.65.12..
మద్వితీయో ధనుష్పాణిస్సహాయైః పరమర్షిభిః.

సముద్రం చ విచేష్యామః పర్వతాంశ్చ వనాని చ..3.65.13..
గుహాశ్చ వివిధా ఘోరా నదీ పద్మవనాని చ.

దేవగన్ధర్వలోకాంశ్చ విచేష్యామస్సమాహితాః..3.65.14..
యావన్నాధిగమిష్యామస్తవ భార్యాపహారిణమ్.

న చేత్సామ్నా ప్రదాస్యన్తి పత్నీం తే త్రిదశేశ్వరాః..3.65.15..
కోసలేన్ద్ర తతః పశ్చాత్ప్రాప్తకాలం కరిష్యసి.

శీలేన సామ్నా వినయేన సీతాం
నయేన న ప్రాప్స్యసి చేన్నరేన్ద్ర.
తతస్సముత్సాదయ హేమపుఙ్ఖై
ర్మహేన్ద్రవజ్రప్రతిమైశ్శరౌఘైః..3.65.16..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s