ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 63

అరణ్యకాండ సర్గ 63

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 63

స రాజపుత్రః ప్రియయా విహీనః
శోకేన మోహేన చ పీడ్యమానః.
విషాదయన్భ్రాతరమార్తరూపో
భూయో విషాదం ప్రవివేశ తీవ్రమ్..3.63.1..

స లక్ష్మణం శోకవశాభిపన్నం.
శోకే నిమగ్నో విపులే తు రామః.
ఉవాచ వాక్యం వ్యసనానురూప-
ముష్ణం వినిశ్శ్వస్య రుదంత్సశోకమ్..3.63.2..

న మద్విధో దుష్కృతకర్మకారీ
మన్యే ద్వితీయో.?స్తి వసున్ధరాయామ్.
శోకేన శోకో హి పరమ్పరాయా
మా మేతి భిన్దన్హృదయం మనశ్చ..3.63.3..

పూర్వం మయా నూనమభీప్సితాని
పాపాని కర్మాణ్యసకృత్కృతాని.
తత్రాయమద్యాపతితో విపాకో
దుఃఖేన దుఃఖం యదహం విశామి..3.63.4..

రాజ్యప్రణాశస్స్వజనైర్వియోగః
పితుర్వినాశో జననీవియోగః.
సర్వాణి మే లక్ష్మణ శోకవేగ-
మాపూరయన్తి ప్రవిచిన్తితాని..3.63.5..

సర్వం తు దుఃఖం మమ లక్ష్మణేదం
శాన్తం శరీరే వనమేత్య శూన్యమ్.
సీతావియోగాత్పునరప్యుదీర్ణం
కాష్ఠైరివాగ్నిస్సహసా ప్రదీప్తః..3.63.6..

సా నూనమార్యా మమ రాక్షసేన
బలాద్దృతా ఖం సముపేత్య భీరుః.
అపస్వరం సస్వరవిప్రలాపా
భయేన విక్రన్దితవత్యభీక్ష్ణమ్..3.63.7..

తౌ లోహితస్య ప్రియదర్శనస్య
సదోచితావుత్తమచన్దనస్య.
వృత్తౌ స్తనౌ శోణితపఙ్కదిగ్ధౌ
నూనం ప్రియాయా మమ నాభిభాతః..3.63.8..

తచ్ఛలక్ష్ణసువ్యక్తమృదుప్రలాపం
తస్యా ముఖం కుఞ్చితకేశభారమ్.
రక్షోవశం నూనముపాగతాయా
న భ్రాజతే రాహుముఖే యథేన్దుః..3.63.9..

తాం హారపాశస్య సదోచితాయా
గ్రీవాం ప్రియాయా మమ సువ్రతాయాః.
రక్షాంసి నూనం పరిపీతవన్తి
విభిద్య శూన్యే రుధిరాశనాని..3.63.10..

మయా విహీనా విజనే వనే యా
రక్షోభిరాహృత్య వికృష్యమాణా.
నూనం నినాదం కురరీవ దీనా
సా ముక్తవత్యాయతకాన్తనేత్రా..3.63.11..

అస్మిన్మయాసార్ధముదారశీలా
శిలాతలే పూర్వముపోపవిష్టా.
కాన్తస్మితా లక్ష్మణ జాతహాసా
త్వామాహ సీతా బహువాక్యజాతమ్..3.63.12..

గోదావరీయం సరితాం వరిష్ఠా
ప్రియా ప్రియాయా మమ నిత్యకాలమ్.
అప్యత్ర గచ్ఛేదితి చిన్తయామి
నైకాకినీ యాతి హి సా కదాచిత్..3.63.13..

పద్మాననా పద్మవిశాలనేత్రా
పద్మాని వానేతుమభిప్రయాతా.
తదప్యయుక్తం న హి సా కదాచి-
న్మయా వినా గచ్ఛతి పఙ్కజాని..3.63.14..

కామం త్విదం పుష్పితవృక్షషణ్డం
నానావిధైః పక్షిగణైరుపేతమ్.
వనం ప్రయాతా ను తదప్యయుక్త
మేకాకినీ సాతిబిభేతి భీరుః..3.63.15..

ఆదిత్య భో లోకకృతాకృతజ్ఞ
లోకస్య సత్యానృతకర్మసాక్షిన్.
మమ ప్రియా సా క్వ గతా హృతా వా
శంసస్వ మే శోకవశస్య నిత్యమ్..3.63.16..

లోకేషు సర్వేషు చ నాస్తి కిఞ్చి-
ద్యత్తే న నిత్యం విదితం భవేత్తత్.
శంసస్వ వాయో కులశాలినీం తాం
హృతా మృతా వా పథి వర్తతే వా..3.63.17..

ఇతీవ తం శోకవిధేయదేహం
రామం విసంజ్ఞం విలపన్తమేవమ్.
ఉవాచ సౌమిత్రిరదీనసత్త్వో
న్యాయే స్థితః కాలయుతం చ వాక్యమ్..3.63.18..

శోకం విముఞ్చార్య ధృతిం భజస్వ
సోత్సాహతా చాస్తు విమార్గణే.?స్యాః.
ఉత్సాహవన్తో హి నరా న లోకే
సీదన్తి కర్మస్వతిదుష్కరేషు..3.63.19..

ఇతీవ సౌమిత్రిముదగ్రపౌరుషం
బ్రువన్తమార్తో రఘువంశవర్ధనః.
న చిన్తయామాస ధృతిం విముక్తవా-
న్పునశ్చ దుఃఖం మహదభ్యుపాగమత్..3.63.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రిషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s