ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 62

అరణ్యకాండ సర్గ 62

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 62

సీతామపశ్యన్ధర్మాత్మా శోకోపహతచేతనః.
విలలాప మహాబాహూ రామః కమలలోచనః..3.62.1..

పశ్యన్నివ చ తాం సీతామపశ్యన్మదనార్దితః.
ఉవాచ రాఘవో వాక్యం విలాపాశ్రయదుర్వచమ్..3.62.2..

త్వమశోకస్య శాఖాభిః పుష్పప్రియతయా ప్రియే.
ఆవృణోషి శరీరం తే మమ శోకవివర్ధినీ..3.62.3..

కదలీస్కన్ధసదృశౌ కదల్యా సంవృతావుభౌ.
ఊరూ పశ్యామి తే దేవి నాసి శక్తా నిగూహితుమ్..3.62.4..

కర్ణికారవనం భద్రే హసన్తీ దేవి సేవసే.
అలం తే పరిహాసేన మమ బాధావహేన వై..3.62.5..

పరిహాసేన కిం సీతే పరిశ్రాన్తస్య మే ప్రియే.
అయం స పరిహాసో.?పి సాధు దేవి న రోచతే..3.62.6..

విశేషేణాశ్రమస్థానే హాసో.?యం న ప్రశస్యతే.
అవగచ్ఛామి తే శీలం పరిహాసప్రియం ప్రియే..3.62.7..
ఆగచ్ఛ త్వం విశాలాక్షి శూన్యో.?యముటజస్తవ.

సువ్యక్తం రాక్షసైస్సీతా భక్షితా వా హృతాపి వా..3.62.8..
న హి సా విలపన్తం మాముపసమ్ప్రైతి లక్ష్మణ.

ఏతాని మృగయూథాని సాశ్రునేత్రాణి లక్ష్మణ..3.62.9..
శంసన్తీవ హి వైదేహీం భక్షితాం రజనీచరైః.

హా మమార్యే క్వ యాతాసి హా సాధ్వి వరవర్ణిని..3.62.10..
హా సకామా త్వయా దేవీ కైకేయీ సా భవిష్యతి.

సీతయా సహ నిర్యాతో వినా సీతాముపాగతః..3.62.11..
కథం నామ ప్రవేక్ష్యామి శూన్యమన్తఃపురం పునః.

నిర్వీర్య ఇతి లోకో మాం నిర్దయశ్చేతి వక్ష్యతి..3.62.12..
కాతరత్వం ప్రకాశం హి సీతాపనయనేన మే.

నివృత్తవనవాసశ్చ జనకం మిథిలాధిపమ్..3.62.13..
కుశలం పరిపృచ్ఛన్తం కథం శక్ష్యే నిరీక్షితుమ్.

విదేహరాజో నూనం మాం దృష్ట్వా విరహితం తయా..3.62.14..
సుతాస్నేహేన సన్తప్తో మోహస్య వశమేష్యతి.

అథవా న గమిష్యామి పురీం భరతపాలితామ్..3.62.15..
స్వర్గో.?పి సీతయా హీనశ్శూన్య ఏవ మతో మమ.

మామిహోత్సృజ్య హి వనే గచ్ఛాయోధ్యాం పురీం శుభామ్..3.62.16..
న త్వహం తాం వినా సీతాం జీవేయం హి కథఞ్చన.

గాఢమాశ్లిష్య భరతో వాచ్యో మద్వచనాశ్త్త్వయా..3.62.17..
అనుజ్ఞాతో.?సి రామేణ పాలయేతి వసున్ధరామ్.

అమ్బా చ మమ కైకేయీ సుమిత్రా చ త్వయా విభో..3.62.18..
కౌసల్యా చ యథాన్యాయమభివాద్యా మమా.?జ్ఞయా.
రక్షణీయా ప్రయత్నేన భవతా సూక్తకారిణా..3.62.19..

సీతాయాశ్చ వినాశో.?యం మమ చామిత్రకర్శన.
విస్తరేణ జనన్యా మే వినివేద్యస్త్వయా భవేత్..3.62.20..

ఇతి విలపతి రాఘవే సుదీనే
వనముపగమ్య తయా వినా సుకేశ్యా.
భయవికలముఖస్తు లక్ష్మణో.?పి
వ్యథితమనా భృశమాతురో బభూవ..3.62.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ద్విషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s