ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 61

అరణ్యకాండ సర్గ 61

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 61

దృష్ట్వాశ్రమపదం శూన్యం రామో దశరథాత్మజః.
రహితాం పర్ణశాలాం చ విధ్వస్తాన్యాసనాని చ..3.61.1..
అదృష్ట్వా తత్ర వైదేహీం సన్నిరీక్ష్య చ సర్వశః.
ఉవాచ రామః ప్రాక్రుశ్య ప్రగృహ్య రుచిరౌ భుజౌ..3.61.2..

క్వ ను లక్ష్మణ వైదేహీ కం వా దేశమితో గతా.
కేనాహృతా వా సౌమిత్రే భక్షితా కేన వా ప్రియా..3.61.3..

వృక్షేణాచ్ఛాద్య యది మాం సీతే హసితుమిచ్ఛసి.
అలం తే హసితేనాద్య మాం భజస్వ సుదుఃఖితమ్..3.61.4..

యైస్సహ క్రీడసే సీతే విశ్వస్తైర్మృగపోతకైః.
ఏతే హీనాస్త్వయా సౌమ్యే ధ్యాయన్త్యాస్రావిలేక్షణాః..3.61.5..

సీతయా రహితో.?హం వై న హి జీవామి లక్ష్మణ.
మృతం శోకేన మహతా సీతాహరణజేన మామ్…3.61.6..
పరలోకే మహారాజో నూనం ద్రక్ష్యతి మే పితా.

కథం ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య మయా త్వమభియోజితః..3.61.7..
అపూరయిత్వా తం కాలం మత్సకాశమిహాగతః.
కామవృత్తమనార్యం మాం మృషావాదినమేవ చ..3.61.8..
ధిక్త్వామితి పరే లోకే వ్యక్తం వక్ష్యతి మే పితా.

వివశం శోకసన్తప్తం దీనం భగ్నమనోరథమ్..3.61.9..
మామిహోత్సృజ్య కరుణం కీర్తిర్నరమివానృజుమ్.
క్వ గచ్ఛసి వరారోహే మాం నోత్సృజ సుమధ్యమే..3.61.10..
త్వయా విరహితశ్చాహం మోక్ష్యే జీవితమాత్మనః.

ఇతీవ విలపన్రామస్సీతాదర్శనలాలసః..3.61.11..
న దదర్శ సుదుఃఖార్తో రాఘవో జనకాత్మజామ్.

అనాసాదయమానం తం సీతాం దశరథాత్మజమ్..3.61.12..
పఙ్కమాసాద్య విపులం సీదన్తమివ కుఞ్జరమ్.
లక్ష్మణో రామమత్యర్థమువాచ హితకామ్యయా..3.61.13..

మా విషాదం మహాబాహో కురు యత్నం మయా సహ.
ఇదం చ హి వనం శూర బహుకన్దరశోభితమ్..3.61.14..

ప్రియకాననసఞ్చారా వనోన్మత్తా చ మైథిలీ.
సా వనం వా ప్రవిష్టా స్యాన్నలినీం వా సుపుష్పితామ్..3.61.15..

సరితం వాపి సమ్ప్రాప్తా మీనవఞ్జులసేవితామ్.
స్నాతుకామా నిలీనా స్యాద్ధాసకామా వనే క్వచిత్..3.61.16..

విత్రాసయితుకామా వా లీనా స్యాత్కాననే క్వచిత్.
జిజ్ఞాసమానా వైదేహీ త్వాం మాం చ పురుషర్షభ..3.61.17..
తస్యాహ్యన్వేషణే శ్రీమన్ క్షిప్రమేవ యతావహే.

వనం సర్వం విచినువో యత్ర సా జనకాత్మజా..3.61.18..
మన్యసే యది కాకుత్స్థ మా స్మ శోకే మనః కృథాః.

ఏవముక్తస్తు సౌహార్దాల్లక్ష్మణేన సమాహితః..3.61.19..
సహ సౌమిత్రిణా రామో విచేతుముపచక్రమే.

తౌ వనాని గిరీంశ్చైవ సరితశ్చ సరాంసి చ..3.61.20..
నిఖిలేన విచిన్వానౌ సీతాం దశరథాత్మజౌ.

తస్య శైలస్య సానూని గుహాశ్చ శిఖరాణి చ..3.61.21..
నిఖిలేన విచిన్వానౌ నైవ తామభిజగ్మతుః.

విచిత్య సర్వతశ్శైలం రామో లక్ష్మణమబ్రవత్..3.61.22..
నేహ పశ్యామి సౌమిత్రే వైదేహీం పర్వతే శుభామ్.

తతో దుఃఖాభిసన్తప్తో లక్ష్మణో వాక్యమబ్రవీత్..3.61.23..
విచరన్దణ్డకారణ్యం భ్రాతరం దీప్తతేజసమ్.

ప్రాప్స్యసి త్వం మహాప్రాజ్ఞ మైథిలీం జనకాత్మజామ్..3.61.24..
యథా విష్ణుర్మహాబాహుర్బలిం బద్ధ్వా మహీమిమామ్.

ఏవముక్తస్తు సౌహార్దాల్లక్ష్మణేన స రాఘవః..3.61.25..
ఉవాచ దీనయా వాచా దుఃఖాభిహతచేతనః.

వనం సర్వం సువిచితం పద్మిన్యః ఫుల్లపఙ్కజాః..3.61.26..
గిరిశ్చాయం మహాప్రాజ్ఞ బహుకన్దరనిర్ఝరః.
న హి పశ్యామి వైదేహీం ప్రాణేభ్యో.?పి గరీయసీమ్..3.61.27..

ఏవం స విలపన్రామస్సీతాహరణకర్శితః.
దీనశ్శోకసమావిష్టో ముహూర్తం విహ్వలో.?భవత్..3.61.28..

సన్తప్తో హ్యవసన్నాఙ్గో గతబుద్ధిర్విచేతనః.
నిషసాదాతురో దీనో నిశ్శ్వస్యాశీతమాయతమ్..3.61.29..

బహులం స తు నిశ్శ్వస్య రామో రాజీవలోచనః.
హా ప్రియేతి విచుక్రోశ బహుశో బాష్పగద్గదః..3.61.30..

తం తతస్సాన్త్వయామాస లక్ష్మణః ప్రియబాన్ధవః.
బహుప్రకారం ధర్మజ్ఞః ప్రశ్రితం ప్రశ్రితాఞ్జలిః..3.61.31..

అనాదృత్య తు తద్వాక్యం లక్ష్మణోష్ఠపుటాచ్చ్యుతమ్.
అపశ్యంస్తాం ప్రియాం సీతాం ప్రాక్రోశత్స పునః పునః..3.61.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s