ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 60

అరణ్యకాండ సర్గ 60

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 60

భృశమావ్రజమానస్య తస్యాధో వామలోచనమ్.
ప్రాస్ఫురచ్చాస్ఖలద్రామో వేపథుశ్చాప్య జాయత..3.60.1..

ఉపాలక్ష్య నిమిత్తాని సో.?శుభాని ముహుర్ముహుః.
అపి క్షేమం ను సీతాయా ఇతి వై వ్యాజహార చ..3.60.2..

త్వరమాణో జగామాథ సీతాదర్శనలాలసః.
శూన్యమావసథం దృష్ట్వా బభూవోద్విగ్నమానసః..3.60.3..

ఉద్భ్రమన్నివ వేగేన విక్షిపన్రఘునన్దనః.
తత్ర తత్రోటజస్థానమభివీక్షయ సమన్తతః..3.60.4..
దదర్శ పర్ణశాలాం చ రహితాం సీతయా తదా.
శ్రియా విరహితాం ధ్వస్తాం హేమన్తే పద్మినీమివ..3.60.5..

రుదన్తమివ వృక్షైశ్చ మ్లానపుష్పమృగద్విజమ్.
శ్రియా విహీనం విధ్వస్తం సన్త్యక్తవనదేవతమ్..3.60.6..
విప్రకీర్ణాజినకుశం విప్రవిద్ధబ్రుసీకటమ్.
దృష్ట్వా శూన్యం నిజస్థానం విలలాప పునః పునః..3.60.7..

హృతా మృతా వా నష్టా వా భక్షితా వా భవిష్యతి.
నిలీనాప్యథవా భీరురథవా వనమాశ్రితా..3.60.8..

గతా విచేతుం పుష్పాణి ఫలాన్యపి చ వా పునః.
అథవా పద్మినీం యాతా జలార్థం వా నదీం గతా..3.60.9..

యత్నాన్మృగయమాణస్తు నాససాద వనే ప్రియామ్.
శోకరక్తేక్షణశ్శోకాదున్మత్త ఇవ లక్ష్యతే..3.60.10..

వృక్షాద్వృక్షం ప్రధావన్సగిరేశ్చాద్రిం నదాన్నదీమ్.
బభూవ విలపన్రామశ్శోకార్ణవపరిప్లుతః..3.60.11..

అపి కాచిత్త్వయా దృష్టా సా కదమ్బప్రియా ప్రియా.
కదమ్బ యది జానీషే శంస సీతాం శుభాననామ్..3.60.12..

స్నిగ్ధపల్లవసఙ్కాశా పీతకౌశేయవాసినీ.
శంసస్వ యది వా దృష్టా బిల్వ బిల్వోపమస్తనీ..3.60.13..

అథవా.?ర్జున శంస త్వం ప్రియాం తామర్జునప్రియామ్.
జనకస్య సుతా భీరుర్యది జీవతి వా న వా..3.60.14..

కకుభః కకుభోరూం తాం వ్యక్తం జానాతి మైథిలీమ్.
యథా పల్లవపుష్పాఢ్యో భాతి హ్యేష వనస్పతిః..3.60.15..

భ్రమరైరుపగీతశ్చ యథా ద్రుమవరో హ్యయమ్.
ఏష వ్యక్తం విజానాతి తిలకస్తిలకప్రియామ్..3.60.16..

అశోక శోకాపనుద శోకోపహతచేతసమ్.
త్వన్నామానం కురు క్షిప్రం ప్రియాసన్దర్శనేన మామ్..3.60.17..

యది తాల త్వయా దృష్టా పక్వతాలఫలస్తనీ.
కథయస్వ వరారోహాం కారుణ్యం యది తే మయి..3.60.18..

యది దృష్టా త్వయా సీతా జమ్బు జమ్బూఫలోపమా.
ప్రియాం యది విజానీషే నిఃశఙ్కం కథయస్వ మే..3.60.19..

అహో త్వం కర్ణికారాద్య సుపుష్పైశ్శోభసే భృశమ్.
కర్ణికారప్రియా సాధ్వీ శంస దృష్టా ప్రియా యది..3.60.20..

చూతనీపమహాసాలాన్పనసాన్కురవాన్ధవాన్.
దాడిమాననసాన్గత్వా దృష్ట్వా రామో మహాయశాః..3.60.21..
మల్లికా మాధవీశ్చైవ చమ్పకాన్కేతకీస్తథా.
పృచ్ఛన్రామో వనే భాన్తః ఉన్మత్త ఇవ లక్ష్యతే..3.60.22..

అథవా మృగశాబాక్షీం మృగ జానాసి మైథిలీమ్.
మృగవిప్రేక్షణీ కాన్తా మృగీభిస్సహితా భవేత్..3.60.23..

గజ సా గజనాసోరూర్యది దృష్టా త్వయా భవేత్.
తాం మన్యే విదితాం తుభ్యమాఖ్యాహి వరవారణ.3.60.24..

శార్దూల యది సా దృష్టా ప్రియా చన్ద్రనిభాననా.
మైథిలీ మమ విస్రబ్ధం కథయస్వ న తే భయమ్..3.60.25..

కిం ధావసి ప్రియే దూరే దృష్టాసి కమలేక్షణే.
వృక్షైరాచ్ఛాద్య చాత్మానం కిం మాం న ప్రతిభాషసే..3.60.26..

తిష్ఠ తిష్ఠ వరారోహే న తే.?స్తి కరుణా మయి.
నాత్యర్థం హాస్యశీలాసి కిమర్థం మాముపేక్షసే..3.60.27..

పీతకౌశేయకేనాసి సూచితా వరవర్ణిని.
ధావన్త్యపి మయా దృష్టా తిష్ఠ యద్యస్తి సౌహృదమ్..3.60.28..

నైవ సా నూనమథవా హింసితా చారుహాసినీ.
కృచ్ఛ్రప్రాప్తం న మాం నూనం యథోపేక్షితుమర్హతి..3.60.29..

వ్యక్తం సా భక్షితా బాలా రాక్షసైః పిశితాశనైః.
విభజ్యాఙ్కాని సర్వాణి మయా విరహితా ప్రియా..3.60.30..

నూనం తచ్ఛుభదన్తోష్ఠం సునాసం చారుకుణ్డలమ్.
పూర్ణచన్ద్రనిభం గ్రస్తం ముఖంనిష్ప్రభతాం గతమ్..3.60.31..

సా హి చమ్పకవర్ణాభా గ్రీవా గ్రైవేయశోభితా.
కోమలా విలపన్త్యాస్తు కాన్తాయా భక్షితా శుభా..3.60.32..

నూనం విక్షిప్యమాణౌ తౌ బాహూ పల్లవకోమలౌ.
భక్షితౌ వేపమానాగ్రౌ సహస్తాభరణాఙ్గదౌ..3.60.33..

మయా విరహితా బాలా రక్షసాం భక్షణాయ వై.
సార్ధేనేవ పరిత్యక్తా భక్షితా బహుబాన్ధవా..3.60.34..

హా లక్ష్మణ మహాబాహో పశ్యసి త్వం ప్రియాం క్వచిత్.
హా ప్రియే క్వ గతా భద్రే హా సీతేతి పునః పునః..3.60.35..

ఇత్యేవం విలపన్రామః పరిధావన్వనాద్వనమ్.
క్వచిదుద్భ్రమతే వేగాత్క్వచిద్విభ్రమతే బలాత్..3.60.36..
క్వచిన్మత్త ఇవాభాతి కాన్తాన్వేషణతత్పరః.

స వనాని నదీశ్శైలాన్ గిరిప్రస్రవణాని చ..3.60.37..
కాననాని చ వేగేన భ్రమత్యపరిసంస్థితః.

తథా స గత్వా విపులమ్ మహద్వనం
పరీత్య సర్వం త్వథ మైథిలీం ప్రతి.
అనిష్ఠితాశస్సచకార మార్గణే
పునః ప్రియాయాః పరమం పరిశ్రమమ్..3.60.38..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే షష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s