ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 59

అరణ్యకాండ సర్గ 59

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 59

అథాశ్రమాదుపావృత్తమన్తరా రఘునన్దనః.
పరిపప్రచ్ఛ సౌమిత్రిం రామో దుఃఖార్దితం పునః..3.59.1..

తమువాచకిమర్థం త్వమాగతో.?పాస్య మైథిలీమ్.
యదా సా తవ విశ్వాసాద్వనే విరహితా మయా..3.59.2..

దృష్ట్వైవాభ్యాగతం త్వాం మే మైథిలీం త్యజ్య లక్ష్మణ.
శఙ్కమానం మహత్పాపం యత్సత్యం వ్యథితం మనః..3.59.3..

స్ఫురతే నయనం సవ్యం బాహుశ్చ హృదయం చ మే.
దృష్ట్వా లక్ష్మణ దూరే త్వాం సీతావిరహితం పథి..3.59.4..

ఏవముక్తన్తు సౌమిత్రిర్లక్ష్మణశ్శుభలక్షణః.
భూయో దుఃఖసమావిష్టో దుఃఖితం రామమబ్రవీత్..3.59.5..

న స్వయం కామకారేణ తాం త్యక్త్వాహమిహాగతః.
ప్రచోదిత స్తయైవోగ్రైస్త్వత్సకాశమిహాగతః..3.59.6..

ఆర్యేణేవ పరాక్రుష్టం హాసీతే లక్ష్మణేతి చ.
పరిత్రాహీతి యద్వాక్యం మైథిల్యాస్తచ్ఛ్రుతిం గతమ్..3.59.7..

సా తమార్తస్వరం శ్రుత్వా తవ స్నేహేన మైథిలీ.
గచ్ఛ గచ్ఛేతి మామాహ రుదన్తీ భయవిహ్వలా..3.59.8..

ప్రచోద్యమానేన మయా గచ్ఛేతి బహుశస్తయా.
ప్రత్యుక్తా మైథిలీ వాక్యమిదం త్వత్ప్రత్యయాన్వితమ్.3.59.9..

న తత్పశ్యామ్యహం రక్షో యదస్య భయమావహేత్.
నిర్వృతా భవ నాస్త్యేతత్కేనాప్యేవముదాహృతమ్..3.59.10..

విగర్హితం చ నీచం చ కథమార్యో.?భిధాస్యతి.
త్రాహీతి వచనం సీతే యస్త్రాయేత్త్రిదశానపి..3.59.11..

కిం నిమిత్తం తు కేనాపి భ్రాతురాలమ్బ్య మే స్వరమ్.
రాక్షసేనేరితం వాక్యం త్రాహి త్రాహీతి శోభనే..3.59.12..

విస్వరం వ్యాహృతం వాక్యం లక్ష్మణ త్రాహి మామితి.
న భవత్యా వ్యథా కార్యా కునారీజనసేవితా..3.59.13..

అలం వైక్లబ్యమాలమ్బ్య స్వస్థా భవ నిరుత్సుకా.
న సో.?స్తి త్రిషు లోకేషు పుమాన్వై రాఘవం రణే..3.59.14..
జాతో వా జాయమానో వా సంయుగే యః పరాజయేత్.
న జయ్యో రాఘవో యుద్ధే దేవైశ్శక్రపురోగమైః..3.59.15..

ఏవముక్తా తు వైదేహీ పరిమోహితచేతనా.
ఉవాచాశ్రూణి ముఞ్చన్తీ దారుణం మామిదం వచః..3.59.16..

భావో మయి తవాత్యర్థం పాప ఏవ నివేశితః.
వినష్టే భ్రాతరి ప్రాప్తుం న చ త్వం మామవాప్స్యసి..3.59.17..

సఙ్కేతాద్భరతేన త్వం రామం సమనుగచ్ఛసి.
క్రోశన్తం హి యథాత్యర్థం నైవమభ్యవపద్యసే..3.59.18..

రిపుః ప్రచ్ఛన్నచారీ త్వం మదర్థమనుగచ్ఛసి.
రాఘవస్యాన్తరప్రేప్సుస్తథైనం నాభిపద్యసే..3.59.19..

ఏవముక్తో హి వైదేహ్యా సంరబ్ధో రక్తలోచనః.
క్రోధాత్ప్రస్ఫురమాణోష్ఠ ఆశ్రమాదభినిర్గతః..3.59.20..

ఏవం బ్రువాణం సౌమిత్రిం రామస్సన్తాపమోహితః.
అబ్రవీద్దుష్కృతం సౌమ్య తాం వినా యత్త్వమాగతః..3.59.21..

జానన్నపి సమర్థం మాం రక్షసాం వినివారణే.
అనేన క్రోధవాక్యేన మైథిల్యా నిస్సృతో భవాన్..3.59.22..

న హి తే పరితుష్యామి త్యక్త్వా యద్యాసి మైథిలీమ్.
క్రుద్ధాయాః పరుషం శ్రుత్వా తాం విహాయ త్వమాగతః..3.59.23..

సర్వథా త్వవినీతం తే సీతయా యత్ప్రచోదితః.
క్రోధస్య వశమాపన్నో నాకరోశ్శాసనం మమ..3.59.24..

అసౌ హి రాక్షసశ్శేతే శరేణాభిహతో మయా.
మృగరూపేణ యేనాహమాశ్రమాదపవాహితః..3.59.25..

వికృష్య చాపం పరిధాయ సాయకం
సలీలబాణేన చ తాడితో మయా.
మార్గీం తనుం త్యజ్య స విక్లబస్వరో
బభూవ కేయూరధరస్సరాక్షసః..3.59.26..

శరాహతేనైవ తదార్తయా గిరా
స్వరం సమాలమ్బ్య సుదూరసుశ్రవమ్.
ఉదాహృతం తద్వచనం సుదారుణం
త్వమాగతో యేన విహాయ మైథిలీమ్..3.59.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకోనషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s