ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 57

అరణ్యకాండ సర్గ 57

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 57

రాక్షసం మృగరూపేణ చరన్తం కామరూపిణమ్.
నిహత్య రామో మారీచం తూర్ణం పథి న్యవర్తత..3.57.1..

తస్య సన్త్వరమాణస్య ద్రష్టుకామస్య మైథిలీమ్.
క్రూరస్వనో.?థ గోమాయుర్విననాదాస్య పృష్ఠతః..3.57.2..

స తస్య స్వరమాజ్ఞాయ దారుణం రోమహర్షణమ్.
చిన్తయామాస గోమాయోస్స్వరేణ పరిశఙ్కితః..3.57.3..

అశుభం బత మన్యే.?హం గోమాయుర్వాశ్యతే యథా.
స్వస్తి స్యాదపి వైదేహ్యా రాక్షసైర్భక్షణం వినా..3.57.4..

మారీచేన తు విజ్ఞాయ స్వరమాలమ్బ్య మామకమ్.
విక్రుష్టం మృగరూపేణ లక్ష్మణశ్శృణుయాద్యది..3.57.5..
స సౌమిత్రిస్స్వరం శ్రుత్వా తాం చ హిత్వాచ మైథిలీమ్.
తయేహ ప్రహితః క్షిప్రం మత్సకాశమిహైష్యతి..3.57.6..

రాక్షసైస్సహితైర్నూనం సీతాయా ఈప్సితో వధః.
కాఞ్చనశ్చ మృగో భూత్వా వ్యపనీయాశ్రమాత్తు మామ్..3.57.7..
దూరం నీత్వా తు మారీచో రాక్షసో.?భూచ్ఛరా హతః.
హా లక్ష్మణ హతో.?స్మీతి యద్వాక్యం వ్యాజహార హ..3.57.8..

అపి స్వస్తి భవేత్తాభ్యాం రహితాభ్యాం మహావనే.
జనస్థాననిమిత్తం హి కృతవైరో.?స్మి రాక్షసైః..3.57.9..
నిమిత్తాని చ ఘోరాణి దృశ్యన్తే.?ద్య బహూని చ.

ఇత్యేవం చిన్తయన్రామశ్శ్రుత్వా గోమాయునిస్స్వనమ్..3.57.10..
ఆత్మనశ్చాపనయనాన్మృగరూపేణ రక్షసా.
ఆజగామ జనస్థానం రాఘవః పరిశఙ్కితః..3.57.11..

తం దీనమనసో దీనమాసేదుర్మృగపక్షిణః.
సవ్యం కృత్వా మహాత్మానం ఘోరాంశ్చ ససృజుస్స్వరాన్..3.57.12..

తాని దృష్ట్వా నిమిత్తాని మహాఘోరాణి రాఘవః.
న్యవర్తతాథ త్వరితో జవేనాశ్రమమాత్మనః..3.57.13..

సీతాం స తు వరారోహాం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్.
ఆజగామ జనస్థానం చిన్తయన్నేవ రాఘవః..3.57.14..

తతో లక్ష్మణమాయాన్తం దదర్శ విగతప్రభమ్.
తతో.?విదూరే రామేణ సమీయాయ స లక్ష్మణః..3.57.15..
విషణ్ణస్సువిషణ్ణేన దుఃఖితో దుఃఖభాగినా.

సఞ్జగర్హే.?థ తం భ్రాతా జ్యేష్ఠో లక్ష్మణమాగతమ్..3.57.16..
విహాయ సీతాం విజనే వనే రాక్షససేవితే.

గృహీత్వా చ కరం సవ్యం లక్ష్మణం రఘునన్దనః..3.57.17..
ఉవాచ మధురోదర్కమిదం పరుషమార్తిమత్.

అహో లక్ష్మణ గర్హ్యం తే కృతం యస్త్వం విహాయ తామ్..3.57.18..
సీతామిహా.?గతస్సౌమ్య కచ్చిత్స్వస్తి భవేదిహ.

న మే.?స్తి సంశయో వీర సర్వథా జనకాత్మజా..3.57.19..
వినష్టా భక్షితా వాపి రాక్షసైర్వనచారిభిః.
అశుభాన్యేవ భూయిష్ఠం యథా ప్రాదుర్భవన్తి మే..3.57.20..

అపి లక్ష్మణ సీతాయాస్సామగ్ర్యం ప్రాప్నుయావహే.
జీవన్త్యాః పురుషవ్యాఘ్ర సుతాయా జనకస్య వై..3.57.21..

యథా వై మృగసఙ్ఘాశ్చ గోమాయుశ్చైవ భైరవమ్.
వాశ్యన్తే శకునాశ్చాపి ప్రదీప్తామభితో దిశమ్..3.57.22..
అపి స్వస్తి భవేత్తస్యా రాజపుత్ర్యా మహాబల.

ఇదం హి రక్షో మృగసన్నికాశం.
ప్రలోభ్య మాం దూరమనుప్రయాన్తమ్.
హతం కథఞ్చిన్మహతా శ్రమేణ.
స రాక్షసో.?భూన్మ్రియమాణ ఏవ..3.57.23..

మనశ్చ మే దీనమిహాప్రహృష్టం.
చక్షుశ్చ సవ్యం కురుతే వికారమ్.
అసంశయం లక్ష్మణ నాస్తి సీతా.
హృతా మృతా వా పథి వర్తతే వా..3.57.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s