ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 56

అరణ్యకాండ సర్గ 56

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 56

సా తథోక్తా తు వైదేహీ నిర్భయా శోకకర్శితా.
తృణమన్తరతః కృత్వా రావణం ప్రత్యభాషత..3.56.1..

రాజా దశరథో నామ ధర్మసేతురివాచలః.
సత్యసన్ధః పరిజ్ఞాతో యస్య పుత్రస్సరాఘవః..3.56.2..

రామో నామ స ధర్మాత్మా త్రిషు లోకేషు విశ్రుతః.
దీర్ఘబాహుర్విశాలాక్షో దైవతం హి పతిర్మమ..3.56.3..

ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతస్సింహస్కన్ధో మహాద్యుతిః.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా యస్తే ప్రాణాన్హరిష్యతి..3.56.4..

ప్రత్యక్షం యద్యహం తస్య త్వయా స్యాం ధర్షితా బలాత్.
శయితా త్వం హతస్సంఖ్యే జనస్థానే యథా ఖరః..3.56.5..

య ఏతే రాక్షసాః ప్రోక్తా ఘోరరూపా మహాబలాః.
రాఘవే నిర్విషాస్సర్వే సుపర్ణే పన్నగా యథా..3.56.6..

తస్య జ్యావిప్రముక్తాస్తే శరాః కాఞ్చనభూషణాః.
శరీరం విధమిష్యన్తి గఙ్గాకూలమివోర్మయః..3.56.7..

అసురైర్వా సురైర్వా త్వం యద్యవధ్యో.?సి రావణ.
ఉత్పాద్య సుమహద్వైరం జీవంస్తస్య న మోక్ష్యసే..3.56.8..

స తే జీవితశేషస్య రాఘవో.?న్తకరో బలీ.
పశోర్యూపగతస్యేవ జీవితం తవ దుర్లభమ్..3.56.9..

యది పశ్యేత్స రామస్త్వాం రోషదీప్తేన చక్షుషా.
రక్షస్త్వమద్య నిర్ధగ్ధో గచ్ఛేస్సద్యః పరాభవమ్..3.56.10..

యశ్చన్ద్రం నభసో భూమౌ పాతయేన్నాశయేత వా.
సాగరం శోషయేద్వాపి స సీతాం మోచయేదిహ..3.56.11..

గతాయుస్త్వం గతశ్రీకో గతసత్త్వ గతేన్ద్రియః.
లఙ్కా వైధవ్యసంయుక్తా త్వత్కృతేన భవిష్యతి..3.56.12..

న తే పాపమిదం కర్మ శుఖోదర్కం భవిష్యతి.
యా.?హం నీతా వినాభావం పతిపార్శ్వాత్త్వయా వనే..3.56.13..

స హి దైవతసంయుక్తో మమ భర్తా మహాద్యుతిః.
నిర్భయో వీర్యమాశ్రిత్య శూన్యే వసతి దణ్డకే..3.56.14..

స తే దర్పం బలం వీర్యముత్సేకం చ తథావిధమ్.
అపనేష్యతి గాత్రేభ్యశ్శరవర్షేణ సంయుగే..3.56.15..

యదా వినాశో భూతానాం దృశ్యతే కాలచోదితః.
తదా కార్యే ప్రమాద్యన్తి నరాః కాలవశం గతాః..3.56.16..

మాం ప్రధృష్య స తే కాలః ప్రాప్తో.?యం రాక్షసాధమ.
ఆత్మనో రాక్షసానాం చ వధాయాన్తఃపురస్య చ..3.56.17..

న శక్యా యజ్ఞమధ్యస్థా వేదీ సృగ్భాణ్డమణ్డితా.
ద్విజాతిమన్త్రపూతా చ చణ్డాలేనావమర్దితుమ్..3.56.18..

తథా.?హం ధర్మనిత్యస్య ధర్మపత్నీ పతివ్రతా.
త్వయా స్పృష్టుం న శక్యాస్మి రాక్షసాధమ పాపినా..3.56.19..

క్రీడన్తీ రాజహంసేన పద్మషణ్డేషు నిత్యదా.
హంసీ సా తృణషణ్డస్థం కథం పశ్యేత మద్గుకమ్..3.56.20..

ఇదం శరీరం నిస్సంజ్ఞం బన్ధ వా ఖాతయస్వ వా.
నేదం శరీరం రక్షయం మే జీవితం వాపి రాక్షస..3.56.21..
న తు శక్ష్యామ్యుపక్రోశం పృథివ్యాం దాతుమాత్మనః.

ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ క్రోధాత్సుపరుషం వచః..3.56.22..
రావణం మైథిలీ తత్ర పునర్నోవాచ కిఞ్చన.

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా పరుషం రోమహర్షణమ్..3.56.23..
ప్రత్యువాచ తతస్సీతాం భయసన్దర్శనం వచః.

శృణు మైథిలి మద్వాక్యం మాసాన్ద్వాదశ భామిని..3.56.24..
కాలేనానేన నాభ్యేషి యది మాం చారుహాసిని.
తతస్త్వాం ప్రాతరాశార్థం సూదాశ్ఛేత్స్యన్తి లేశశః..3.56.25..

ఇత్యుక్త్వా పరుషం వాక్యం రావణశ్శత్రురావణః.
రాక్షసీశ్చ తతః క్రుద్ధ ఇదం వచనమబ్రవీత్..3.56.26..

శీఘ్రమేవ హి రాక్షస్యో వికృతా ఘోరదర్శనాః.
దర్పమస్యా వినేష్యధ్వం మాంసశోణితభోజనాః..3.56.27..

వచనాదేవ తాస్తస్య సుఘోరా రాక్షసీగణాః.
కృతప్రాఞ్జలయో భూత్వా మైథిలీం పర్యవారయన్..3.56.28..

స తాః ప్రోవాచ రాజా తు రావణో ఘోరదర్శనః.
ప్రచాల్య చరణోత్కర్షైర్దారయన్నివ మేదినీమ్..3.56.29..

అశోకవనికామధ్యే మైథిలీ నీయతామియమ్.
తత్రేయం రక్ష్యతాం గూఢం యుష్మాభిః పరివారితా..3.56.30..

తత్రైనాం తర్జనైర్ఘోరైః పునస్సాన్త్వైశ్చ మైథిలీమ్.
ఆనయధ్వం వశం సర్వా వన్యాం గజవధూమివ..3.56.31..

ఇతి ప్రతిసమాదిష్టా రాక్షస్యో రావణేన తాః.
అశోకవనికాం జగ్ముర్మైథిలీం పరిగృహ్య తు..3.56.32..
సర్వకాలఫలైర్వృక్షైర్నానాపుష్పఫలైర్వృతామ్.
సర్వకాలమదైశ్చాపి ద్విజైస్సముపసేవితామ్..3.56.33..

సా తు శోకపరీతాఙ్గీ మైథిలీ జనకాత్మజా.
రాక్షసీవశమాపన్నా వ్యాఘ్రీణాం హరిణీ యథా..3.56.34..

శోకేన మహతా గ్రస్తా మైథిలీ జనకాత్మజా.
న శర్మ లభతే భీరుః పాశబద్ధా మృగీ యథా..3.56.35

న విన్దతే తత్ర తు శర్మ మైథిలీ
విరూపనేత్రాభిరతీవ తర్జితా.
పతిం స్మరన్తీ దయితం చ దేవతం
విచేతనా.?భూద్భయశోకపీడితా..3.56.36..

ఇతయార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే షటపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s