ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 55

అరణ్యకాండ సర్గ 55

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 55

సన్దిశ్య రాక్షసాన్ఘోరాన్ రావణో.?ష్టౌ మహాబలాన్.
ఆత్మానం బుద్ధివైక్లబ్యాత్కృతకృత్యమమన్యత..3.55.1..

స చిన్తయానో వైదేహీం కామబాణసమర్పితః.
ప్రవివేశ గృహం రమ్యం సీతాం ద్రష్టుమభిత్వరన్..3.55.2..

స ప్రవిశ్య తు తద్వేశ్మ రావణో రాక్షసాధిపః.
అపశ్యద్రాక్షసీమధ్యే సీతాం శోకపరాయణామ్..3.55.3..

అశ్రుపూర్ణముఖీం దీనాం శోకభారాభిపీడితామ్.
వాయువేగైరివాక్రాన్తాం మజ్జన్తీం నావమర్ణవే..3.55.4..
మృగయూథపరిభ్రష్టాం మృగీం శ్వభిరివావృతామ్.
అధోముఖముఖీం సీతామభ్యేత్య చ నిశాచరః..3.55.5..
తాం తు శోకపరాం దీనామవశాం రాక్షసాధిపః.
స బలాద్దర్శయామాస గృహం దేవగృహోపమమ్..3.5.6..

హర్మ్యప్రాసాదసమ్బాధం స్త్రీసహస్రనిషేవితమ్.
నానాపక్షిగణైర్జుష్టం నానారత్నసమన్వితమ్..3.55.7..
దాన్తకైస్తాపనీయైశ్చ స్ఫాటికై రాజతైరపి.
వజ్రవైడూర్యచిత్రైశ్చ స్తమ్భైర్దృష్టిమనోహరైః..3.55.8..
దివ్యదున్దుభినిర్హ్రాదం తప్తకాఞ్చనతోరణమ్.

సోపానం కాఞ్చనం చిత్రమారురోహ తయా సహ..3.55.9..
దాన్తకా రాజతాశ్చైవ గవాక్షాః ప్రియదర్శనాః.
హేమజాలావతాశ్చాసన్స్తత్ర ప్రాసాదపఙ్ క్తయః..3.55.10..

సుధామణివిచిత్రాణి భూమిభాగాని సర్వశః.
దశగ్రీవస్స్వభవనే ప్రాదర్శయత మైథిలీమ్..3.55.11..

దీర్ఘికాః పుష్కరిణ్యశ్చ నానావృక్షసమన్వితాః.
రావణో దర్శయామాస సీతాం శోకపరాయణామ్..3.55.12..

దర్శయిత్వా తు వైదేహ్యాః కృత్స్నం తద్భవనోత్తమమ్.
ఉవాచ వాక్యం పాపాత్మా సీతాం లోభితుమిచ్ఛయా..3.55.13..

దశ రాక్షసకోట్యశ్చ ద్వావింశతిరథాపరాః.
తేషాం ప్రభురహం సీతే సర్వేషాం భీమకర్మణామ్..3.55.14..
వర్జయిత్వా జరావృద్ధాన్బాలాంశ్చ రజనీచరాన్.

సహస్రమేకమేకస్య మమ కార్యపురస్సరమ్..3.55.15..
యదిదం రాజతన్త్రం మే త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్.
జీవితం చ విశాలాక్షి త్వం మే ప్రాణైర్గరీయసీ..3.55.16..

బహూనాంస్త్రీసహస్రాణాం మమ యో.?సౌ పరిగ్రహః.
తాసాం త్వమీశ్వరా సీతే మమ భార్యా భవ ప్రియే..3.55.17..

సాధు కిం తే.?న్యయా బుద్ధ్యా రోచయస్వ వచో మమ.
భజస్వమాభితప్తస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి..3.55.18..

పరిక్షిప్తా సముద్రేణ లఙ్కేయం శతయోజనా.
నేయం ధర్షయితుం శక్యా సేన్ద్రైరపి సురాసురైః..3.55.19..

న దేవేషు న యక్షేషు న గన్ధర్వేషు పక్షిషు.
అహం పశ్యామి లోకేషు యో మే వీర్యసమో భవేత్..3.55.20..

రాజ్యభ్రష్టేన దీనేన తాపసేన గతాయుషా.
కిం కరిష్యసి రామేణ మానుషేణాల్పతేజసా..3.55.21..

భజస్వ సీతే మామేవ భర్తాహం సదృశస్తవ.
యౌవనం హ్యధ్రువం భీరు రమస్వేహ మయా సహ..3.55.22..

దర్శనే మాకృథా బుద్ధిం రాఘవస్య వరాననే.
కాస్య శక్తిరిహాగన్తుమపి సీతే మనోరథైః..3.55.23..

న శక్యో వాయురాకాశే పాశైర్బద్ధుం మహాజవః.
దీప్యమానస్య వాప్యగ్నేర్గృహీతుం విమలాం శిఖామ్..3.55.24..

త్రయాణామపి లోకానాం న తం పశ్యామి శోభనే.
విక్రమేణ నయేద్యస్త్వాం మద్బాహుపరిపాలితామ్..3.55.25..

లఙ్కాయాం సుమహద్రాజ్యమిదం త్వమనుపాలయ.
త్వత్ప్రేష్యా మద్విధాశ్చైవ దేవాశ్చాపి చరాచరాః..3.55.26..

అభిషేకోదకక్లిన్నా తుష్టా చ రమయస్వ మామ్.
దుష్కృతం యత్పరా కర్మ వనవాసేన తద్గతమ్..3.55.27..
యశ్చ తే సుకృతో ధర్మస్తస్యేహ ఫలమాప్నుహి.

ఇహ మాల్యాని సర్వాణి దివ్యగన్ధాని మైథిలి..3.55.28..
భూషణాని చ ముఖ్యాని సేవస్వ చ మయా సహ..

పుష్పకం నామ సుశ్రోణి భ్రాతుర్వైశ్రవణస్య మే..3.55.29..
విమానం సూర్యసఙ్కాశం తరసా నిర్జితం మయా.

విశాలం రమణీయం చ తద్విమానమనుత్తమ్..3.55.30..
తత్ర సీతే మయా సార్ధం విహరస్వ యథాసుఖమ్.

వదనం పద్మసఙ్కాశమమలం చారుదర్శనమ్.
శోకార్తంతు వరారోహే న భ్రాజతి వరాననే..3.55.31..

ఏవం వదతి తస్మిత్సా వస్త్రాన్తేన వరాఙ్గనా.
పిధాయేన్దునిభం సీతా ముఖమశ్రూణ్యవర్తయత్..3.55.32..

ధ్యాయన్తీం తామివాస్వస్థాం దీనాం చిన్తాహతప్రభామ్.
ఉవాచ వచనం పాపో రావణో రాక్షసేశ్వరః..3.55.33..

అలం వ్రీడేన వైదేహి ధర్మలోపకృతేన చ..3.55.34..
ఆర్షో.?యం దైవనిష్యన్దో యస్త్వామభిగమిష్యతి.

ఏతౌ పాదౌ మయా స్నిగ్ధౌ శిరోభిః పరిపీడితౌ..3.55.35..
ప్రసాదం కురు మే క్షిప్రం వశ్యో దాసో.?హమస్మితే.

ఇమాశ్శూన్య మయా వాచశ్శుష్యమాణేన భాషితాః..3.55.36..
న చాపి రావణః కాఞ్చిన్మూర్ధ్నా స్త్రీం ప్రణమేత హ.

ఏవముక్త్వా దశగ్రీవో మైథిలీం జనకాత్మజామ్..3.55.37..
కృతాన్తవశమాపన్నో మమేయమితి మన్యతే.

ఇతయార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చపఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s