ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 54

అరణ్యకాండ సర్గ 54

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 54

హ్రియమాణా తు వైదేహీ కఞ్చిన్నాథమపశ్యతీ.
దదర్శ గిరిశృఙ్గస్థాన్పఞ్చ వానరపుఙ్గవాన్..3.54.1..

తేషాం మధ్యే విశాలాక్షీ కౌశేయం కనకప్రభమ్.
ఉత్తరీయం వరారోహా శుభాన్యాభరణాని చ..3.54.2..
ముమోచ యది రామాయ శంసేయురితి మైథిలీ.

వస్త్రముత్సృజ్య తన్మధ్యే నిక్షిప్తం సహభూషణమ్..3.54.3..
సమ్భ్రమాత్తు దశగ్రీవస్తత్కర్మ న స బుద్ధవాన్.

పిఙ్గాక్షాస్తాం విశాలాక్షీం నేత్రైరనిమిషైరివ..3.54.4..
విక్రోశన్తీం తథా సీతాం దదృశుర్వానరర్షభాః.

స చ పమ్పామతిక్రమ్య లఙ్కామభిముఖః పురీమ్..3.54.5..
జగామ రుదతీం గృహ్య వైదేహీం రాక్షసేశ్వరః.

తాం జహార సుసంహృష్టో రావణో మృత్యుమాత్మనః..3.54.6..
ఉత్సఙ్గేనేవ భుజగీం తీక్ష్ణదంష్ట్రాం మహావిషామ్.

వనాని సరితశ్శైలాంత్సరాంసి చ విహాయసా..3.54.7..
స క్షిప్రం సమతీయాయ శరశ్చాపాదివ చ్యుతః.

తిమినక్రనికేతం తు వరుణాలయమక్షయమ్..3.54.8..
సరితాం శరణం గత్వా సమతీయాయ సాగరమ్.

సమ్భ్రమాత్పరివృత్తోర్మీ రుద్ధమీనమహోరగః..3.54.9..
వైదేహ్యాం హ్రియమాణాయాం బభూవ వరుణాలయః.

అన్తరిక్షగతా వాచస్ససృజుశ్చారణాస్తదా..3.54.10..
ఏతదన్తో దశగ్రీవ ఇతి సిద్ధాస్తదాబ్రువన్.

స తు సీతాం వివేష్టన్తీమఙ్కేనాదాయ రావణః..3.54.11..
ప్రవివేశ పురీం లఙ్కాం రూపిణీం మృత్యుమాత్మనః.

సో.?భిగమ్య పురీం లఙ్కాం సువిభక్తమహాపథామ్..3.54.12..
సంరూఢకక్ష్యాబహులం స్వమన్తఃపురమావిశత్.

తత్ర తామసితాపాఙ్గాం శోకమోహపరాయణామ్..3.54.13..
నిదధే రావణస్సీతాం మయో మాయామివస్త్రియమ్.

అబ్రవీచ్చ దశగ్రీవః పిశాచీర్ఘోరదర్శనాః..3.54.14..
యథా నేమాం పుమాన్ స్త్రీ వా సీతాం పశ్యత్యసమ్మతః.

ముక్తామణిసువర్ణాని వస్త్రాణ్యాభరణాని చ..3.54.15..
యద్యదిచ్ఛేత్తదేవాస్యా దేయం మచ్ఛన్దతో యథా.

యా చ వక్ష్యతి వైదేహీం వచనం కిఞ్చిదప్రియమ్..3.54.16..
అజ్ఞానాద్యది వా జ్ఞానాన్న తస్యా జీవితం ప్రియమ్.

తథోక్త్వా రాక్షసీస్తాస్తు రాక్షసేన్ద్రః ప్రతాపవాన్..3.54.17..
నిష్క్రమ్యాన్తః పురాత్తస్మాత్కింకృత్యమితి చిన్తయన్.
దదర్శాష్టౌ మహావీర్యాన్రాక్షసాన్పిశితాశనాన్..3.54.18..

స తాన్దృష్ట్వా మహావీర్యో వరదానేన మోహితః.
ఉవాచైతానిదం వాక్యం ప్రశస్య బలవీర్యతః..3.54.19..

నానాప్రహరణాః క్షిప్రమితో గచ్ఛత సత్వరాః.
జనస్థానం హతస్థానం భూతపూర్వం ఖరాలయమ్..3.54.20..

తత్రోష్యతాం జనస్థానే శూన్యే నిహతరాక్షసే.
పౌరుషం బలమాశ్రిత్య త్రాసముత్సృజ్య దూరతః..3.54.21..

బలం హి సుమహద్యన్మే జనస్థానే నివేశితమ్.
సదూషణఖరం యుద్ధే హతం రామేణ సాయకైః..3.54.22..

తత క్రోధో మమామర్షాద్ధైర్యస్యోపరి వర్తతే.
వైరం చ సుమహజ్జాతం రామం ప్రతి సుదారుణమ్..3.54.23..

నిర్యాతయితుమిచ్ఛామి తచ్చ వైరమహం రిపోః.
న హి లప్స్యామ్యహం నిద్రామహత్వా సంయుగే రిపుమ్..3.54.24..

తం త్విదానీమహం హత్వా ఖరదూషణఘాతినమ్.
రామం శర్మోపలప్స్యామి ధనం లబ్ధ్వేవ నిర్ధనః..3.54.25..

జనస్థానే వసద్భిస్తు భవద్భీరామమాశ్రితా.
ప్రవృత్తిరుపనేతవ్యా కిఞ్కరోతీతి తత్త్వతః..3.54.26..

అప్రమాదాచ్చ గన్తవ్యం సర్వైరపి నిశాచరైః.
కర్తవ్యశ్చ సదా యత్నో రాఘవస్య వధం ప్రతి..3.54.27..

యుష్మాకం చ బలజ్ఞో.?హం బహుశో రణమూర్ధని.
అతశ్చాస్మిన్ జనస్థానే మయా యూయం నియోజితాః..3.54.28..

తతః ప్రియం వాక్యముపేత్య రాక్షసా
మహార్థమష్టావభివాద్య రావణమ్.
విహాయ లఙ్కాం సహితాః ప్రతస్థిరే
యతో జనస్థానమలక్ష్యదర్శనాః..3.54.29..

తతస్తు సీతాముపలభ్య రావణః
సుసమ్ప్రహృష్టః పరిగృహ్య మైథిలీమ్.
ప్రసజ్య రామేణ చ వైరముత్తమం
బభూవ మోహాన్ముదితస్సరాక్షసః..3.54.30..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వామలీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చతుఃపఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s