ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 53

అరణ్యకాండ సర్గ 53

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 53

ఖముత్పతన్తం తం దృష్ట్వా మైథిలీ జనకాత్మజా.
దుఃఖితా పరమోద్విగ్నా భయే మహతి వర్తినీ..3.53.1..

రోషరోదనతామ్రాక్షీ భీమాక్షం రాక్షసాధిపమ్.
రుదన్తీ కరుణం సీతా హ్రియమాణేదమబ్రవీత్..3.53.2..

న వ్యపత్రపసే నీచ కర్మణానేన రావణ.
జ్ఞాత్వా విరహితాం యన్మాం చోరయిత్వా పలాయసే..3.53.3..

త్వయైవ నూనం దుష్టాత్మన్ భీరుణా హర్తుమిచ్ఛతా.
మమాపవాహితో భర్తా మృగరూపేణ మాయయా..3.53.4..

యో హి మాముద్యతస్త్రాతుం సో.?ప్యయం వినిపాతితః.
గృధ్రరాజః పురాణో.?సౌ శ్వశురస్య సఖా మమ..3.53.5..

పరమం ఖలు తే వీర్యం దృశ్యతే రాక్షసాధమ.
విశ్రావ్య నామధేయం హి యుద్ధే నాస్మి జితా త్వయా..3.53.6..

ఈదృశం గర్హితం కర్మ కథం కృత్వా న లజ్జసే.
స్త్రియాశ్చ హరణం నీచ రహితే చ పరస్య చ..3.53.7..

కథయిష్యన్తి లోకేషు పురుషాః కర్మ కుత్సితమ్.
సునృశంసమధర్మిష్ఠం తవ శౌణ్డీర్యమానినః..3.53.8..

ధిక్తే శౌర్యం చ సత్త్వం చ యత్త్వం కథితవాంస్తదా.
కులాక్రోశకరం లేకేధిక్తే చారిత్రమీదృశమ్..3.53.9..

కిం కర్తుం శక్యమేవం హి యజ్జవేనైవ ధావసి.
ముహూర్తమపి తిష్ఠస్వ న జీవన్ప్రతియాస్యసి..3.53.10..

న హి చక్షుష్పథం ప్రాప్య తయోః పార్థివపుత్రయోః.
ససైన్యో.?పి సమర్థస్త్వం ముహూర్తమపి జీవితుమ్..3.53.11..

న త్వం తయోశ్శరస్పర్శం సోఢుం శక్తః కథఞ్చన.
వనే ప్రజ్వలితస్యేవ స్పర్శమగ్నేర్విహంగమః..3.53.12..

సాధు కుర్వా.?.?త్మనః పథ్యం సాధు మాం ముఞ్చ రావణ.
మత్ప్రధర్షణరుష్టో హి భ్రాత్రా సహ పతిర్మమ..3.53.13..
విధాస్యతి వినాశాయ త్వం మాం యది న ముఞ్చసి.

యేన త్వం వ్యవసాయేన బలాన్మాం హర్తుమిచ్ఛసి..3.53.14..
వ్యవసాయస్స తే నీచ భవిష్యతి నిరర్థకః.

న హ్యహం తమపశ్యన్తీ భర్తారం విబుధోపమమ్..3.53.15..
ఉత్సహే శత్రువశగా ప్రాణాన్ధారయితుం చిరమ్.

న నూనం చాత్మనః పథ్యం శ్రేయో వా సమవేక్షసే..3.53.16..
మృత్యుకాలే యథా మర్త్యో విపరీతాని సేవతే.

ముమూర్షూణాం హి సర్వేషాం యత్పథ్యం తన్న రోచతే..3.53.17..
పశ్యామ్యద్య హి కణ్ఠేత్వాం కాలపాశావపాశితమ్.

యథా చాస్మిన్భయస్థానే న బిభేషి దశానన..3.53.18..
వ్యక్తం హిరణ్మయాన్ హి త్వం సమ్పశ్యసి మహీరుహాన్.

నదీం వైతరణీం ఘోరాం రుధిరౌఘనివాహినీమ్..3.53.19..
అసిపత్రవనం చైవ భీమం పశ్యసి రావణ.

తప్తకాఞ్చనపుష్పాం చ వైడూర్యప్రవరచ్ఛదామ్..3.53.20..
ద్రక్ష్యసే శాల్మలీం తీక్ష్ణామాయసైః కణ్టకైశ్చితామ్.

న హి త్వమీదృశం కృత్వా తస్యాలీకం మహాత్మనః..3.53.21..
ధరితుం శక్ష్యసి చిరం విషం పీత్వేవ నిర్ఘృణః.

బద్ధస్త్వం కాలపాశేన దుర్నివారేణ రావణ..3.53.22..
క్వగతో లప్స్యసే శర్మ భర్తుర్మమ మహాత్మనః.

నిమేషాన్తరమాత్రేణ వినా భ్రాత్రా మహావనే..3.53.23..
రాక్షసా నిహతా యేన సహస్రాణి చతుర్దశ.
స కథం రాఘవో వీరస్సర్వాస్త్రకుశలో బలీ..3.53.24..
న త్వాం హన్యాచ్ఛరైస్తీక్ష్ణైరిష్టభార్యాపహారిణమ్.

తచ్చాన్యచ్చ పరుషం వైదేహీ రావణాఙ్కగా..3.53.25..
భయశోకసమావిష్టా కరుణం విలలాప హ.

తథా భృశార్తాం బహుచైవ భాషిణీం
విలాపపూర్వం కరుణం చ భామినీమ్.
జహార పాపః కరుణం వివేష్టతీం
నృపాత్మజామాగతగాత్రవేపథుమ్..3.53.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రిపఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s