ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 52

అరణ్యకాండ సర్గ 52

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 52

సా తు తారాధిపముఖీ రావణేన సమీక్ష్యతమ్.
గృధ్రరాజం వినిహతం విలలాప సుదుఃఖితా..3.52.1..

నిమిత్తం లక్షణజ్ఞానం శకునిస్వరదర్శనమ్.
అవశ్యం సుఖదుఃఖేషు నరాణాం ప్రతిదృశ్యతే..3.52.2..

నూనం రామ న జానాసి మహద్వ్యసనమాత్మనః.
ధావన్తి నూనం కాకుత్స్థం మదర్థం మృగపక్షిణః..3.52.3..

అయం హి పాపచారేణ మాం త్రాతుమభిసఙ్గతః.
శేతే వినిహతో భూమౌ మమాభాగ్యాద్విహంగమః..3.52.4..

త్రాహి మామద్య కాకుత్స్థ లక్ష్మణేతి వరాఙ్గనా.
సుసన్త్రస్తా సమాక్రన్దచ్ఛృణ్వతాం తు యథాన్తికే..3.52.5..

తాం క్లిష్టమాల్యాభరణాం విలపన్తీమనాథవత్.
అభ్యధావత్ వైదేహీం రావణో రాక్షసాధిపః..3.52.6..

తాం లతామివ వేష్టన్తీమాలిఙ్గన్తీం మహాద్రుమాన్.
ముఞ్చ ముఞ్చేతి బహుశః ప్రవదన్రాక్షసాధిపః..3.52.7..
క్రోశన్తీం రామ రామేతి రామేణ రహితాం వనే.
జీవితాన్తాయ కేశేషు జగ్రాహాన్తకసన్నిభః..3.52.8..

ప్రధర్షితాయాం సీతాయాం బభూవ సచరాచరమ్.
జగత్సర్వమమర్యాదం తమసాన్ధేన సంవృతమ్..3.52.9..
న వాతి మారుతస్తత్ర నిష్ప్రభో.?భూద్దివాకరః.

దృష్ట్వా సీతాం పరామృష్టాం దీనాం దివ్యేన చక్షుషా..3.52.10..
కృతం కార్యమితి శ్రీమాన్వ్యాజహార పితామహః.

ప్రహృష్టా వ్యథితాశ్చాసన్సర్వే తే పరమర్షయః..3.52.11..
దృష్ట్వా సీతాం పరామృష్టాం దణ్డకారణ్యవాసినః.
రావణస్య వినాశం చ ప్రాప్తం బుద్ధ్వా యదృచ్ఛయా..3.52.12..

స తు తాం రామ రామేతి రుదన్తీం లక్ష్మణేతి చ.
జగామాదాయ చాకాశం రావణో రాక్షసాధిపః..3.52.13..

తప్తాభరణజుష్టాఙ్గీ పీతకౌశేయవాసినీ.
రరాజరాజపుత్రీ తువిద్యుత్సౌదామినీ యథా..3.52.14..

ఉద్ధూతేన చ వస్త్రేణ తస్యాః పీతేన రావణః.
అధికం పరిబభ్రాజ గిరిర్దీప్త ఇవాగ్నినా..3.52.15..

తస్యాః పరమకల్యాణ్యాస్తామ్రాణి సురభీణి చ.
పద్మపత్రాణి వైదేహ్యా అభ్యకీర్యన్త రావణమ్..3.52.16..

తస్యాః కౌశేయముద్ధూతమాకాశే కనకప్రభమ్.
బభౌ చాదిత్యరాగేణ తామ్రమభ్రమివాతపే..3.52.17..

తస్యాస్తత్సునసం వక్త్రమాకాశే రావణాఙ్కగమ్.
న రరాజ వినా రామం వినాలమివ పఙ్కజమ్..3.52.18..

బభూవ జలదం నీలం భిత్త్వా చన్ద్ర ఇవోదితః.
సులలాటం సుకేశాన్తం పద్మగర్భాభమవ్రణమ్..3.52.19..
శుక్లైస్సువిమలైర్దన్తై ప్రభావద్భిరలఙ్కృతమ్.
తస్యాస్తద్విమలం వక్త్రమాకాశే రావణాఙ్కగమ్..3.52.20..
రుదితం వ్యపమృష్టాస్రం చన్ద్రవత్ప్రియదర్శనమ్.
సునాసం చారుతామ్రోష్ఠమాకాశే హాటకప్రభమ్..3.52.21..

రాక్షసేన సమాధూతం తస్యాస్తద్వదనం శుభమ్.
శుశుభే న వినా రామందివా చన్ద్ర ఇవోదితః..3.52.22..

సా హేమవర్ణా నీలాఙ్గం మైథిలీ రాక్షసాధిపమ్.
శుశుభే కాఞ్చనీ కాఞ్చీ నీలం మణిమివాశ్రితా..3.52.23..

సా పద్మగౌరీ హేమాభా రావణం జనకాత్మజా.
విద్యుద్ఘనమివావిశ్య శుశుభే తప్తభూషణా..3.52.24..

తస్యా భూషణఘోషేణ వైదేహ్యా రాక్షసాధిపః.
బభౌ సచపలో నీలస్సఘోష ఇవ తోయదః..3.52.25..

ఉత్తమాఙ్గాచ్చ్యుతా తస్యాః పుష్పవృష్టిస్సమన్తతః.
సీతాయా హ్రిమమాణాయాః పపాత ధరణీతలే..3.52.26..

సా తు రావణవేగేన పుష్పవృష్టిః సమన్తతః.
సమాధూతా దశగ్రీవం పునరేవాభ్యవర్తత..3.52.27..

అభ్యవర్తత పుష్పాణాం ధారా వైశ్రవణానుజమ్.
నక్షత్రమాలా విమలా మేరుం నగమివోన్నతమ్..3.52.28..

చరణాన్నూపురం భ్రష్టం వైదేహ్యా రత్నభూషితమ్.
విద్యున్మణ్డలసఙ్కాశం పపాత మధురస్వనమ్..3.52.29..

తరుప్రవాలరక్తా సా నీలాఙ్గం రాక్షసేశ్వరమ్.
ప్రాశోభయత వైదేహీ గజం కక్ష్యేవ కాఞ్చనీ..3.52.30..

తాం మహోల్కామివాకాశే దీప్యమానాం స్వతేజసా.
జహారా.?కాశమావిస్య సీతాం వైశ్రవణానుజః..3.52.31..

తస్యాస్తాన్యగ్నివర్ణాని భూషణాని మహీతలే.
సఘోషాణ్యవకీర్యన్త క్షీణాస్తారా ఇవామ్బరాత్..3.52.32..

తస్యాస్స్తనాన్తరాద్భ్రష్టో హారస్తారాధిపద్యుతిః.
వైదేహ్యా నిపతన్భాతి గఙ్గేవ గగనాచ్చ్యుతా..3.52.33..

ఉత్పాతవాతాభిహతా నానాద్విజగణాయుతాః.
మాభైరితి విధూతాగ్రా వ్యాజహ్రురివ పాదపాః..3.52.34..

నలిన్యో ధ్వస్తకమలాస్త్రస్తమీనజలేచరాః.
సఖీమివ గతోచ్ఛ్వాసామన్వశోచన్త మైథిలీమ్..3.52.35..

సమన్తాదభిసమ్పత్య సింహవ్యాఘ్రమృగద్విజాః.
అన్వధావంస్తదా రోషాత్సీతాం ఛాయానుగామినః..3.52.36..

జలప్రపాతాస్రముఖాశ్శృఙ్గైరుచ్ఛ్రితబాహుభిః.
సీతాయాం హ్రియమాణాయాం విక్రోశన్తీవ పర్వతాః..3.52.37..

హ్రియమాణాం తు వైదేహీం దృష్ట్వా దీనో దివాకరః.
ప్రతిధ్వస్తప్రభశ్శ్రీమానాసీత్పాణ్డరమణ్డలః..3.52.38..

నాస్తి ధర్మః కుతస్సత్యం నార్జవం నానృశంసతా.
యత్ర రామస్య వైదేహీం భార్యాం హరతి రావణః..3.52.39..
ఇతి సర్వాణి భూతాని గణశః పర్యదేవయన్.

విత్రస్తకా దీనముఖా రురుదుర్మృగపోతకాః..3.52.40..
ఉద్వీక్ష్యోద్వీక్ష్య నయనైరస్రపాతావిలేక్షణాః.

సుప్రవేపితగాత్రాశ్చ బభూవుర్వనదేవతాః..3.52.41..
విక్రోశన్తీం దృఢం సీతాం దృష్ట్వా దుఃఖం తథా గతామ్.

తాం తు లక్ష్మణ రామేతి క్రోశన్తీం మధురస్వరమ్..3.52.42..
అవేక్షమాణాం బహుశో వదేహీం ధరణీతలమ్.
స తామాకులకేశాన్తాం విప్రమృష్టవిశేషకామ్..3.52.43..
జహారాత్మ వినాశాయ దశగ్రీవో మనస్స్వినీమ్.

తతస్తు సా చారుదతీ శుచిస్మితా
వినాకృతా బన్ధుజనేన మైథిలీ.
అపశ్యతీ రాఘవలక్ష్మణావుభౌ
వివర్ణవక్త్రాభయభారపీడితా..3.52.44..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ద్విపఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s