ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 51

అరణ్యకాండ సర్గ 51

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 51

ఇత్యుక్తస్య యథాన్యాయం రావణస్య జటాయుషా.
క్రుద్ధస్యాగ్నినిభాస్సర్వా రేజుర్వింశతిదృష్టయః..3.51.1..

సంరక్తనయనః కోపాత్తప్తకాఞ్చనకుణ్డలః.
రాక్షసేన్ద్రో.?భిదుద్రావ పతగేన్ద్రమమర్షణః..3.51.2..

స సమ్ప్రహారస్తుముల స్తయోస్తస్మిన్మహావనే.
బభూవ వాతోద్ధతయోర్మేఘయోర్గగనే యథా..3.51.3..

తద్బభూవాద్భుతం యుద్ధం గృధ్రరాక్షసయోస్తదా.
సపక్షయోర్మాల్యవతోర్మహాపర్వతయోరివ..3.51.4..

తతో నాలీకనారాచైస్తీక్ష్ణాగ్రైశ్చ వికర్ణిభిః.
అభ్యవర్షన్మహాఘోరైర్గృధ్రరాజం మహాబలః..3.51.5..

స తాని శరజాలాని గృధ్రః పత్త్రరథేశ్వరః.
జటాయుః ప్రతిజగ్రాహ రావణాస్త్రాణి సంయుగే..3.51.6..

తస్య తీక్ష్ణనఖాభ్యాం తు చరణాభ్యాం మహాబలః.
చకార బహుధా గాత్రే వ్రణాన్పతగసత్తమః..3.51.7..

అథ క్రోధాద్ధశగ్రీవో జగ్రాహ దశ మార్గణాన్.
మృత్యుదణ్డనిభాన్ఘోరాన్ఛత్రుమర్దనకాఙ్క్షయా..3.51.8..

స తైర్బాణైర్మహావీర్యః పూర్ణముక్తైరజిహ్మగైః.
బిభేద నిశితైస్తీక్ష్ణైర్గృధ్రం ఘోరైశ్శిలీముఖైః..3.51.9..

స రాక్షసరథే పశ్యన్జానకీం బాష్పలోచనామ్.
అచిన్తయిత్వా తాన్బాణాన్రాక్షసం సమభిద్రవత్..3.51.10..

తతో.?స్య సశరం చాపం ముక్తామణివిభూషితమ్.
చరణాభ్యాం మహాతేజా బభఞ్జ పతగేశ్వరః..3.51.11..

తతో.?న్యద్ధనురాదాయ రావణః క్రోధమూర్ఛితః.
వవర్ష శరవర్షాణి శతశో.?థ సహస్రశః..3.51.12..

శరైరావారితస్తస్య సంయుగే పతగేశ్వరః.
కులాయముపసమ్ప్రాప్తః పక్షీవ ప్రబభౌ తదా..3.51.13..

స తాని శరవర్షాణి పక్షాభ్యాం చ విధూయచ.
చరణాభ్యాం మహాతేజా బభఞ్జాస్య మహద్ధనుః..3.51.14..

తచ్చాగ్నిసదృశం దీప్తం రావణస్య శరావరమ్.
పక్షాభ్యాం స మహావీర్యో వ్యాధునోత్పతగేశ్వరః..3.51.15..

కాఞ్చనోరశ్ఛదాన్దివ్యాన్పిశాచవదనాన్ఖరాన్.
తాంశ్చాస్య జవసమ్పన్నాఞ్జఘాన సమరే బలీ..3.51.16..

వరం త్రివేణుసమ్పన్నం కామగం పావకార్చిషమ్.
మణిహేమవిచిత్రాఙ్గం బభఞ్జ చ మహారథమ్..3.51.17..

పూర్ణచన్ద్రప్రతీకాశం ఛత్త్రం చ వ్యజనైస్సహ.
పాతయామాస వేగేన గ్రాహిభీ రాక్షసైస్సహ..3.51.18..

సారథేశ్చాస్య వేగేన తుణ్డేనైవ మహచ్ఛిరః.
పునర్వ్యపాహరచ్ఛ్రీమాన్పక్షిరాజో మహాబలః..3.51.19..

స భగ్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః.
అఙ్కేనాదాయ వైదేహీం పపాత భువి రావణః..3.51.20..

దృష్ట్వా నిపతితం భూమౌ రావణం భగ్నవాహనమ్.
సాధుసాధ్వితి భూతాని గృధ్రరాజమపూజయన్..3.51.21..

పరిశ్రాన్తం తు తం దృష్టవా జరయా పక్షియూథపమ్.
ఉత్పపాత పునర్హృష్టో మైథిలీం గృహ్య రావణః..3.51.22..

తం ప్రహృష్టం నిధాయాఙ్కే గచ్ఛన్తం జనకాత్మజామ్.
గృధ్రరాజస్సముత్పత్య సమభిద్రుత్య రావణమ్..3.51.23..
సమావార్య మహాతేజా జటాయురిదమబ్రవీత్.

వజ్రసంస్పర్శబాణస్య భార్యాం రామస్య రావణ..3.51.24..
అల్పబుద్ధే హరస్యేనాం వధాయ ఖలు రక్షసామ్.

సమిత్రబన్ధుస్సామాత్యస్సబలస్సపరిచ్ఛదః..3.5125..
విషపానం పిబస్యేతత్పిపాసిత ఇవోదకమ్.

అనుబన్ధమజానన్తః కర్మణామవిచక్షణాః..3.51.26..
శీఘ్రమేవ వినశ్యన్తి యథా త్వం వినశిష్యసి.

బద్ధస్త్వం కాలపాశేన క్వ గతస్తస్య మోక్ష్యసే..3.51.27..
వధాయ బడిశం గృహ్య సామిషం జలజో యథా.

౯యధ౭య౬్ ద ౪ూో.?ిమహర౭త౧ ౧ి౫్ర౯వ౮.౯35౦.0౯.
౪యష౭యేహ౯ోభమ౫ థ౯ ్ా౯ాఖస౭తా౯

౭ా౭ాు౯న౭ధ౪ ైయ్ ర౭మ౮ఃక్క ౫ు౭త౧్౭.౯35౦.2౯.

౯ఏమక౭త౭వ౯ ౪ుంవ౯క౭య౯ ౯ట౯యస౭త౬్ క౭ష౬ః౯.౨.13.౯
౯నప౭ా౧ ృ౪ం౭పష౭ఠ౮ శ౪్ీ౩స౭యవర౭యా౫్౭.

౯ట౯యస౭తభక౭ర్ ౯ు౮్ే౫ా్ గ౯ధప౨.౯35౮.౨8౯.

౬ ౭్౮ి్౫ప్స౭స౭స౯ క౭ష౬ా౭ర౫ద౭ర౨ర౭మ౦ా౯..14.౯

ద్ ౮ఙ౭క౯ధప౯ి ౭ృి్ా౧.

౯పన ౭రశ౭వ౯్ శప౭రాన౯

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s