ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 50

అరణ్యకాండ సర్గ 50

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 50

తం శబ్దమవసుప్తస్తు జటాయురథ శుశ్రువే.
నిరీక్ష్య రావణం క్షిప్రం వైదేహీం చ దదర్శ సః..3.50.1..

తతః పర్వతకూటాభస్తీక్ష్ణతుణ్డః ఖగోత్తమః.
వనస్పతిగతశ్శ్రీమాన్వ్యాజహార శుభాం గిరమ్..3.50.2..

దశగ్రీవ స్థితో ధర్మే పురాణే సత్యసంశ్రయః.
జటాయుర్నామ నామ్నాహం గృధ్రరాజో మహాబలః..3.50.3..

రాజా సర్వస్య లోకస్య మహేన్ద్రవరుణోపమః.
లోకానాం చ హితే యుక్తో రామో దశరథాత్మజః..3.50.4..

తస్యైషా లోకనాథస్య ధర్మపత్నీ యశస్వినీ.
సీతా నామ వరారోహా యాం త్వం హర్తుమిహేచ్ఛసి..3.50.5..

కథం రాజాస్థితో ధర్మే పరదారాన్పరామృశేత్.
రక్షణీయా విశేషేణ రాజదారా మహాబల..3.50.6..

నివర్తయ మతిం నీచాం పరదారాభిమర్శనాత్.
న తత్సమాచరేద్ధీరో యత్పరో.?స్య విగర్హయేత్..3.50.7..
యథాత్మనస్తథాన్యేషాం దారా రక్ష్యా విపశ్చితా.

ధర్మమర్థం వా కామం వా శిష్టాశ్శాస్త్రేష్వనాగతమ్..3.50.8..
వ్యవస్యన్త్యను రాజానం ధర్మం పౌలస్త్యనన్దన.

రాజా ధర్మస్య కామస్య ద్రవ్యాణాం చోత్తమో నిధిః..3.50.9..
ధర్మశ్శుభం వా పాపం వా రాజమూలం ప్రవర్తతే.

పాపస్వభావశ్చపలః కథం త్వం రక్షసాం వర..3.50.10..
ఐశ్వర్యమభిసమ్ప్రాప్తో విమానమివ దుష్కృతిః.

కామం స్వభావో యో యస్య న శక్యః పరిమార్జితుమ్..3.50.11..
న హి దుష్టాత్మనామార్యమావసత్యాలయే చిరమ్.

విషయే వా పురే వా తే యదా రామో మహాబలః..3.50.12..
నాపరాధ్యతి ధర్మాత్మా కథం తస్యాపరాధ్యసి.

యది శూర్పణఖాహేతోర్జనస్థానగతః ఖరః..3.50.13..
అతివృత్తో హతః పూర్వం రామేణాక్లిష్టకర్మణా.
అత్ర బ్రూహి యథాతత్త్వం కో రామస్య వ్యతిక్రమః..3.50.14..
యస్య త్వం లోకనాథస్య భార్యాం హృత్వా గమిష్యసి.

క్షిప్రం విసృజ వైదేహీం మా త్వా ఘోరేణ చక్షుషా..3.50.15..
దహేద్దహనభూతేన వృత్రమిన్ద్రాశనిర్యథా.

సర్పమాశీవిషం బద్ధ్వా వస్త్రాన్తే నావబుధ్యసే..3.50.16..
గ్రీవాయాం ప్రతిసక్తం చ కాలపాశం న పశ్యసి.

స భారస్సౌమ్య భర్తవ్యో యో నరం నావసాదయేత్..3.50.17..
తదన్నమపి భోక్తవ్యం జీర్యతే యదనామయమ్.

యత్కృత్వా న భవేద్ధర్మో న కీర్తిర్న యశో భువి..3.50.18..
శరీరస్య భవేత్ఖేదః కస్తత్కర్మ సమాచరేత్.

షష్టిర్వర్షసహస్రాణి మమ జాతస్య రావణ..3.50.19..
పితృపైతామహం రాజ్యం యథావదనుతిష్ఠతః.

వృద్ధో.?హం త్వం యువా ధన్వీ సశరః కవచీ రథీ..3.50.20..
తథాప్యాదాయ వైదేహీం కుశలీ న గమిష్యసి.

న శక్తస్త్వం బలాద్ధర్తుం వైదేహీం మమ పశ్యతః..3.50.21..
హేతుభిర్న్యాయసంసిద్ధైద్ధృవాం వేదశ్రుతీమివ.

యుద్ధ్యస్వ యది శూరో.?సి ముహూర్తం తిష్ఠ రావణ..3.50.22..
శయిష్యసే హతో భూమౌ యథాపూర్వం ఖరస్తథా.

అసకృత్సంయుగే యేన నిహతా దైత్యదానవాః..3.50.23..
నచిరాచ్చీరవాసాస్త్వాం రామో యుధి వధిష్యతి.

కిం ను శక్యం మయా కర్తుం గతౌదూరం నృపాత్మజౌ..3.50.24..
క్షిప్రం త్వం నశ్యసే నీచ తయోర్భీతో న సంశయః.

న హి మే జీవమానస్య నయిష్యసి శుభామిమామ్..3.50.25..
సీతాం కమలపత్త్రాక్షీం రామస్య మహిషీం ప్రియామ్.

అవశ్యం తు మయా కార్యం ప్రియం తస్య మహాత్మనః..3.50.26..
జీవితేనాపి రామస్య తథా దశరథస్య చ.

తిష్ఠ తిష్ఠ దశగ్రీవ ముహూర్తం పశ్య రావణ..3.50.27..
యుద్ధాతిథ్యం ప్రదాస్యామి యథాప్రాణం నిశాచర.
వృన్తాదివ ఫలం త్వాం తు పాతయేయం రథోత్తమాత్..3.50.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s