ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 49

అరణ్యకాండ సర్గ 49

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 49

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా దశగ్రీవః ప్రతాపవామ్.
హస్తే హస్తం సమాహత్య చకార సుమహద్వపుః..3.49.1..

స మైథిలీం పునర్వాక్యం బభాషే చ తతో భృశమ్.
నోన్మత్తయా శ్రుతౌ మన్యే మమ వీర్యపరాక్రమౌ..3.49.2..

ఉద్వహేయం భుజాభ్యాం తు మేదినీమమ్బరే స్థితః.
ఆపిబేయం సముద్రం చ హన్యాం మృత్యుం రణే స్థితః..3.49.3..

అర్కం ఱున్ధ్యాం శరైస్తీక్ష్ణైర్విభిన్ధ్యాం హి మహీతలమ్.
కామరూపిణమున్మత్తే పశ్య మాం కామదం పతిమ్..3.49.4..

ఏవముక్తవతస్తస్య సూర్యకల్పే శిఖిప్రభే.
క్రుద్ధస్య హరిపర్యన్తే రక్తే నేత్రే బభూవతుః..3.49.5..

సద్యస్సౌమ్యం పరిత్యజ్య భిక్షురూపం స రావణః.
స్వం రూపం కాలరూపాభం భేజే వైశ్రవణానుజః..3.49.6..

సంరక్తనయనశ్శ్రీమాంస్తప్తకాఞ్చనభూషణః.
క్రోధేన మహతావిష్టో నీలజీమూతసన్నిభః..3.49.7..
దశాస్యః కార్ముకీ బాణీ బభూవ క్షణదాచరః.

స పరివ్రాజకచ్ఛద్మ మహాకాయో విహాయ తత్..3.49.8..
ప్రతిపద్య స్వకం రూపం రావణో రాక్షసాధిపః.
సంరక్తనయనః క్రోధాజ్జీమూతనిచయప్రభః..3.49.9..
రక్తామ్బరధరస్తస్థౌ స్త్రీరత్నం ప్రేక్ష్య మైథిలీమ్.

స తామసితకేశాన్తాం భాస్కరస్య ప్రభామివ..3.49.10..
వసనాభరణోపేతాం మైథిలీం రావణో.?బ్రవీత్.

త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతం యది భర్తారమిచ్ఛసి..3.49.11..
మామాశ్రయ వరారోహే తవాహం సదృశః పతిః.

మాం భజస్వ చిరాయ త్వమహం శ్లాఘ్యః ప్రియస్తవ..3.49.12..
నైవ చాహం క్వచిద్భద్రే కరిష్యే తవ విప్రియమ్.
త్యజ్యతాం మానుషే భావో మయి భావః ప్రణీయతామ్..3.49.13..

రాజ్యాచ్చ్యుతమసిద్ధార్థం రామం పరిమితాయుషమ్.
కైర్గుణైరనురక్తాసి మూఢే పణ్డితమానిని..3.49.14..
యః స్త్రియా వచనాద్రాజ్యం విహాయ ససుహృజ్జనమ్.
అస్మిన్వ్యాలానుచరితే వనే వసతి దుర్మతిః..3.49.15..

ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం వాక్యం ప్రియార్హాం ప్రియవాదినీమ్.
అభిగమ్య సుదుష్టాత్మా రాక్షసః కామమోహితః..3.49.16..
జగ్రాహ రావణస్సీతాం బుధః ఖే రోహిణీమివ.

వామేన సీతాం పద్మాక్షీం మూర్ధజేషు కరేణ సః..3.49.17..
ఊర్వోస్తు దక్షిణేనైవ పరిజగ్రాహ పాణినా.

తం దృష్ట్వా మృత్యుసఙ్కాశం తీక్ష్ణదంష్ట్రం మహాభుజమ్..3.49.18..
ప్రాద్రవన్గిరిసఙ్కాశం భయార్తా వనదేవతాః.

స చ మాయామయో దివ్యః ఖరయుక్తః ఖరస్వనః..3.49.19..
ప్రత్యదృశ్యత హేమాఙ్గో రావణస్య మహారథః.

తతస్తాం పరుషైర్వాక్యైర్భర్త్సయన్స మహాస్వనః..3.49.20..
అఙ్కేనాదాయ వైదేహీం రథమారోపయత్తదా.

సా గృహీతా విచుక్రోశ రావణేన యశస్స్వినీ..3.49.21..
రామేతి సీతా దుఃఖార్తా రామం దూరగతంవనే.

తామకామాం స కామార్తః పన్నగేన్ద్రవధూమివ..3.49.22..
వివేష్టమానామాదాయ ఉత్పపాతాథ రావణః.

తతస్సా రాక్షసేన్ద్రేణ హ్రియమాణా విహాయసా..3.49.23..
భృశం చుక్రోశ మత్తేవ భ్రాన్తచిత్తా యథా.?.?తురా.

హా లక్ష్మణ మహాబాహో గురుచిత్తప్రసాదక..3.49.24..
హ్రియమాణాం న జానీషే రక్షసా మామమర్షిణా.

జీవితం సుఖమర్థాంశ్చ ధర్మహేతోః పరిత్యజన్..349.25..
హ్రియమాణామధర్మేణ మాం రాఘవ న పశ్యసి.

నను నామావినీతానాం వినేతాసి పరన్తప..3.49.26..
కథమేవంవిధం పాపం న త్వం శాసి హి రావణమ్.

నను సద్యో.?వినీతస్య దృశ్యతే కర్మణఃఫలమ్..3.49.27..
కాలో.?ప్యఙ్గీభవత్యత్ర సస్యానామివ పక్తయే.

త్వం కర్మ కృతవానేతత్కాలోపహతచేతనః..3.49.28..
జీవితాన్తకరం ఘోరం రామాద్వ్యసనమాప్నుహి.

హన్తేదానీం సకామాస్తు కైకేయీ సహ బాన్ధవైః..3.49.29..
హ్రియే యద్ధర్మకామస్య ధర్మపత్నీ యశస్వినః.

ఆమన్త్రయే జనస్థానే కర్ణికారాన్సుపుష్పితాన్..3.49.30..
క్షిప్రం రామాయ శంసధ్వం సీతాం హరతి రావణః.

మాల్యవన్తం శిఖరిణం వన్దే ప్రస్రవణం గిరిమ్..3.49.31..
క్షిప్రం రామాయ శంస త్వం సీతాం హరతి రావణః.

హంసకారణ్డవాకీర్ణాం వన్దే గోదావరీం నదీమ్..3.49.32..
క్షిప్రం రామాయ శంస త్వం సీతాం హరతి రావణః.

దైవతాని చ యాన్యస్మిన్వనే వివిధపాదపే..3.49.33..
నమస్కరోమ్యహం తేభ్యోభర్తుశ్శంసత మాం హృతామ్.

యాని కాని చిదప్యత్ర సత్త్వాని నివసన్త్యుత..3.49.34..
సర్వాణి శరణం యామి మృగపక్షిగణానపి.

హ్రియమాణాం ప్రియాం భర్తుః ప్రాణేభ్యో.?పి గరీయసీమ్..3.49.35..
వివశా.?పహృతా సీతా రావణేనేతి శంసత.

విదిత్వా మాం మహాబాహురముత్రాపి మహాబలః..3.49.36..
ఆనేష్యతి పరాక్రమ్య వైవస్వతహృతామపి.

సా తదా కరుణా వాచో విలపన్తీ సుదుఃఖితా..3.49.37..
వనస్పతిగతం గృధ్రం దదర్శా.?యతలోచనా.

సా తముద్వీక్ష్య సుశ్రోణీ రావణస్య వశం గతా.3.49.38..
సమాక్రన్దద్భయపరా దుఃఖోపహతయా గిరా.

జటాయో పశ్య మామద్య హ్రియమాణామనాథవత్..3.49.39..
అనేన రాక్షసేన్ద్రేణ కరుణం పాపకర్మణా.

నైష వారయితుం శక్యస్తవ క్రూరో నిశాచరః..3.49.40..
సత్త్వాఞ్జితకాశీ చ సాయుధశ్చైవ దుర్మతిః.

రామాయ తు యథాతత్త్వం జటాయో హరణం మమ..3.49.41..
లక్ష్మణాయ చ తత్సర్వమాఖ్యాతవ్యమశేషతః.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకోనపఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s