ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 48

అరణ్యకాండ సర్గ 48

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 48

ఏవం బృవన్త్యాం సీతాయాం సంరబ్దః పరుషం వచః.
లలాటే భృకుటీం కృత్వా రావణః ప్రత్యువాచ హ..3.48.1..

భ్రాతా వైశ్రవణస్యాహం సాపత్న్యో వరవర్ణిని.
రావణో నామ భద్రం తే దశగ్రీవః ప్రతాపవాన్..3.48.2..

యస్య దేవాస్సగన్ధర్వాః పిశాచపతగోరగాః.
విద్రవన్తి భయాద్భీతా మృత్యోరివ సదా ప్రజాః..3.48.3..

యేన వైశ్రవణో రాజా ద్వైమాత్రః కారణాన్తరే.
ద్వన్ద్వమాసాదితః క్రోధాద్రణే విక్రమ్య నిర్జితః..3.48.4..

యద్భయార్తః పరిత్యజ్య స్వమధిష్ఠానమృద్ధిమత్.
కైలాసం పర్వతశ్రేష్ఠమద్యాస్తే నరవాహనః..3.48.5..

యస్య తత్పుష్పకం నామ విమానం కామగం శుభమ్.
వీర్యాదేవార్జితం భద్రే యేన యామి విహాయసమ్..3.48.6..

మమ సఞ్జాతరోషస్య ముఖం దృష్ట్వైవ మైథిలి.
విద్రవన్తి పరిత్రస్తాస్సురాశ్శక్రపురోగమాః..3.48.7..

యత్ర తిష్ఠామ్యహం తత్ర మారుతో వాతి శఙ్కితః.
తీవ్రాంశుశ్శిశిరాంశుశ్చ భయాత్సమ్పద్యతే రవిః..3.48.8..

నిష్కమ్పపత్రాస్తరవో నద్యశ్చ స్తిమితోదకాః.
భవన్తి యత్ర యత్రాహం తిష్ఠామి విచరామి చ..3.48.9..

మమ పారే సముద్రస్య లఙ్కా నామ పురీ శుభా.
సమ్పూర్ణా రాక్షసైర్ఘోర్యథేన్ద్రస్యామరావతీ..3.48.10..

ప్రాకారేణ పరిక్షిప్తా పాణ్డురేణ విరాజతా.
హేమకక్ష్యా పురీ రమ్యా వైఢూర్యమయతోరణా..3.48.11..

హస్త్యశ్వరథసమ్బాధా తూర్యనాదవినాదితా.
సర్వకాలఫలైర్వృక్షైస్సఙ్కులోధ్యానశోభితా..3.48.12..

తత్ర త్వం వసతీ సీతే రాజపుత్రి మయా సహ.
న స్మరిష్యసి నారీణాం మానుషీణాం మనస్విని..3.48.13..

భుఞ్జానా మానుషాన్భోగాన్దివ్యాంశ్చ వరవర్ణిని.
న స్మరిష్యసి రామస్య మానుషస్య గతాయుషః..3.48.14..

స్థాపయిత్వా ప్రియం పుత్రం రాజ్ఞా దశరథేన యః.
మన్దవీర్యస్సుతో జ్యేష్ఠస్తతః ప్రస్థాపతో వనమ్..3.48.15..

తేన కిం భ్రష్టరాజ్యేన రామేణ గతచేతసా.
కరిష్యసి విశాలాక్షి తాపసేన తపస్వినా..3.48.16..

సర్వరాక్షసభర్తారం కామాత్స్వయమిహాగతమ్.
న మన్మథశరావిష్టం ప్రత్యాఖ్యాతుం త్వమర్హసి..3.48.17..

ప్రత్యాఖ్యాయ హి మాం భీరు పరితాపం గమిష్యసి.
చరణేనాభిహత్యేవ పురూరవసమూర్వశీ..3.48.18..

అఙ్గుల్యా న సమో రామో మమ యుద్ధే స మానుషః.
తవ భాగ్యేన సమ్ప్రాప్తం భజస్వ వరవర్ణిని..3.48.19..

ఏవముక్తా తు వైదేహీ క్రుద్ధా సంరక్తలోచనా.
అబ్రవీత్పరుషం వాక్యం రహితే రాక్షసాధిపమ్..3.48.20..

కథం వైశ్రవణం దేవం సర్వభూతనమస్కృతమ్.
భ్రాతరం వ్యపదిశ్య త్వమశుభం కర్తుమిచ్ఛసి..3.48.21..

అవశ్యం వినశిష్యన్తి సర్వే రావణ రాక్షసాః.
యేషాం త్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధిరజితేన్ద్రియః..3.48.22..

అపహృత్య శచీం భార్యాం శక్యమిన్ద్రస్య జీవితుమ్.
న చ రామస్య భార్యాం మామపనీయాస్తి జీవితమ్..3.48.23..

జీవేచ్చిరం వజ్రధరస్య హస్తా-
చ్ఛచీం ప్రధృష్యాప్రతిరూపరూపామ్.
న మాదృశీం రాక్షస దూశయిత్వా.
పీతామృతస్యాపి తవాస్తి మోక్షః..3.48.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే అష్టచత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s